คาถาทำน้ำมนต์มหานิยม

พุทธัง
เอหิจิตตัง
เอหิลาภัง
ชมภูทีเป
พะหูชะนานัง
เอหิมะนุสสานัง
เอหิเมตตา
มะนุสสานัง
อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ.

คาถานี้ สวดภาวนาทำน้ำมนต์ ประพรมสิ่งของที่ขาย ขายของดีนักแล