กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10

หัวข้อ: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

 1. #1

  vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  ฝากข่าวถึงบ่าวมหา

  ตอนนี้ได้เขียนสคริปเปิดเพลงอย่างเว็บ พลังจิตได้แล้ว

  เดี๋ยวเย็นๆ จะเอาวิธีทำมาลงให้


  http://kundream.ath.cx/

 2. #2

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  วิธีทำ

  1. เอาสคริป xml ไปก่อน

  โค้ด:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  
  <product productid="media_inline" title="Playing Media Files Inline" 
  		description="Display media files within posts and threads" version="1.0.1" active="1">
  	<templates>
  		<template name="postbit_attachmentflash" templatetype="template" date="1125000000" username="Stitch" version="3.5.0 Release Candidate 3">
  		<![CDATA[
  		<br>
  				<center>
  				<table border="0" align="center" width="400" cellspacing="0" cellpadding="0" height="275">
  					<tr>
  						<td class="thead" width="100%" height="25">
  							<center>
  								<font color="#FFFFFF">
  									Flash Attachment 
  								</font>
  							</center>
  						</td>				
  					</tr>
  					<tr>
  						<td width="100%" height="225">				
  							<center>				
  								<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
  										codebase="http://download./pub/...version=6,0,0,0"
  										WIDTH="450" HEIGHT="225" id="$flashid" ALIGN=""
  								>
  									<PARAM NAME=movie VALUE="$flashfilenameandlocation">
  									<PARAM NAME=quality VALUE=high>				
  									<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#000000>
  									<EMBED src="$flashfilenameandlocation" quality=high bgcolor=#000000
  											WIDTH="450" HEIGHT="225"
  											NAME="$flashid"
  											ALIGN=""
  											TYPE="application/x-shockwave-flash" 
  											PLUGINSPAGE="http://www./go/getflashplayer"
  									>
  									</EMBED>
  								</OBJECT>  
  							</center>
  						</td>
  					</tr>				
  					<tr>
  						<td class="thead" width="100%" height="25">
  							<center>
  								<font color="#6600FF">
  									<a href="attachment.php?$session[sessionurl]attachmentid=$attachment[attachmentid]" target="_blank">$attachment[filename]</a> <span class="smallfont">($attachment[filesize] bytes, $attachment[counter] views)</span>
  								</font>
  							</center>
  						</td>				
  					</tr>
  				
  				</table>
  				</center>
  				<br>
  			]]>
  	</template>
  	<template name="postbit_attachmentmp3" templatetype="template" date="1125000000" username="Stitch" version="3.5.0 Release Candidate 3">
  		<![CDATA[	
  				<br>
  				<center>
  				<table border="0" align="center" width="400" cellspacing="0" cellpadding="0" height="275">
  					<tr>
  						<td class="thead" width="100%" height="25">
  							<center>
  								<font color="#FFFFFF">
  									MP3 Attachment 
  								</font>
  							</center>
  						</td>				
  					</tr>
  					<tr>
  						<td width="100%" height="225">				
  							<center>				
  								<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" id="Player" 
  									width="400" height="225" 
  									codebase="http://activex.microsoft.com/activex...rsion=6,0,0,0" 
  									standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." 
  									type="application/x-oleobject"
  								>
  								<param name="URL" value="$mp3filenameandlocation">
  								<param name="rate" value="1">
  								<param name="balance" value="0">
  								<param name="currentPosition" value="1">
  								<param name="defaultFrame" value>
  								<param name="playCount" value="1">
  								<param name="autoStart" value="-1">
  								<param name="loop" value="-1">
  								<param name="currentMarker" value="0">
  								<param name="invokeURLs" value="-1">
  								<param name="baseURL" value="">
  								<param name="volume" value="200">
  								<param name="mute" value="0">
  								<param name="uiMode" value="full">
  								<param name="stretchToFit" value="0">
  								<param name="windowlessVideo" value="0">
  								<param name="enabled" value="-1">
  								<param name="enableContextMenu" value="0">
  								<param name="fullScreen" value="0">
  								<param name="SAMIStyle" value>
  								<param name="SAMILang" value>
  								<param name="SAMIFilename" value>
  								<param name="captioningID" value>
  								<param name="enableErrorDialogs" value="0">
  								<param name="_cx" value="7938">
  								<param name="_cy" value="6482">
  
  								<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows95/d...r/default.asp" src="attachment.php?$session[sessionurl]attachmentid=$attachment[attachmentid]" 
  								rate=1
  								balance=0
  								currentPosition=1
  								playCount=1
  								autoStart=1
  								loop=-1
  								currentMarker=0
  								invokeURLs=-1
  								volume=200
  								mute=0
  								uiMode=full
  								stretchToFit=0
  								windowlessVideo=0
  								enabled=-1
  								enableContextMenu=0
  								fullScreen=0
  								SAMIStyle
  								SAMILang
  								SAMIFilename
  								captioningID
  								enableErrorDialogs=0
  								_cx=7938
  								_cy=6482
  								width=400 
  								height=225>
  								</embed>
  								</object>
  							</center>
  						</td>
  					</tr>				
  					<tr>
  						<td class="thead" width="100%" height="25">
  							<center>
  								<font color="#6600FF">
  									<a href="attachment.php?$session[sessionurl]attachmentid=$attachment[attachmentid]" target="_blank">$attachment[filename]</a> <span class="smallfont">($attachment[filesize] bytes, $attachment[counter] views)</span>
  								</font>
  							</center>
  						</td>				
  					</tr>
  				
  				</table>
  				</center>
  				<br>
  			]]>
  	</template>
  
  	<template name="postbit_attachmentwma" templatetype="template" date="1125000000" username="Stitch" version="3.5.0 Release Candidate 3">
  		<![CDATA[	
  				<br>
  				<center>
  				<table border="0" align="center" width="400" cellspacing="0" cellpadding="0" height="275">
  					<tr>
  						<td class="thead" width="100%" height="25">
  							<center>
  								<font color="#FFFFFF">
  									WMA Attachment 
  								</font>
  							</center>
  						</td>				
  					</tr>
  					<tr>
  						<td width="100%" height="225">				
  							<center>				
  								<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" id="Player" width="400" height="225" 
  codebase="http://activex.microsoft.com/activex...rsion=6,0,0,0" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject">
  
  <param name="URL" value="$wmafilenameandlocation">
  <param name="rate" value="1">
  <param name="balance" value="0">
  <param name="currentPosition" value="1">
  <param name="defaultFrame" value>
  <param name="playCount" value="1">
  <param name="autoStart" value="-1">
  <param name="loop" value="-1">
  <param name="currentMarker" value="0">
  <param name="invokeURLs" value="-1">
  <param name="baseURL" value>
  <param name="volume" value="200">
  <param name="mute" value="0">
  <param name="uiMode" value="full">
  <param name="stretchToFit" value="0">
  <param name="windowlessVideo" value="0">
  <param name="enabled" value="-1">
  <param name="enableContextMenu" value="0">
  <param name="fullScreen" value="0">
  <param name="SAMIStyle" value>
  <param name="SAMILang" value>
  <param name="SAMIFilename" value>
  <param name="captioningID" value>
  <param name="enableErrorDialogs" value="0">
  <param name="_cx" value="7938">
  <param name="_cy" value="6482">
  
  <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows95/d...r/default.asp" src="$wmafilenameandlocation" 
  rate=1
  balance=0
  currentPosition=1
  playCount=1
  autoStart=1
  loop=-1
  currentMarker=0
  invokeURLs=-1
  volume=200
  mute=0
  uiMode=full
  stretchToFit=0
  windowlessVideo=0
  enabled=-1
  enableContextMenu=0
  fullScreen=0
  SAMIStyle
  SAMILang
  SAMIFilename
  captioningID
  enableErrorDialogs=0
  _cx=7938
  _cy=6482
  width=400 
  height=225>
  </embed>
  </object>
  
  #3300FF
  
  
  							</center>
  						</td>
  					</tr>				&nbsp;
  					<tr>
  						<td class="thead" width="100%" height="25">
  							<center>
  								<font color="#6600FF">
  									<a href="attachment.php?$session[sessionurl]attachmentid=$attachment[attachmentid]" target="_blank">$attachment[filename]</a> <span class="smallfont">($attachment[filesize] bytes, $attachment[counter] views)</span>
  								</font>
  							</center>
  						</td>				
  					</tr>
  				
  				</table>
  				</center>
  				<br>
  			]]>
  	</template>
  		<template name="postbit_attachmentwmv" templatetype="template" date="1125000000" username="Stitch" version="3.5.0 Release Candidate 3">
  		<![CDATA[	
  				<br>
  				<center>
  				<table border="0" align="center" width="400" cellspacing="0" cellpadding="0" height="350">
  					<tr>
  						<td class="thead" width="100%" height="25">
  							<center>
  								<font color="#FFFFFF">
  									WMV Attachment 
  								</font>
  							</center>
  						</td>				
  					</tr>
  					<tr>
  						<td width="100%" height="350">				
  							<center>				
  								<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" id="Player" width="400" height="300">
  <param name="URL" value="$wmvfilenameandlocation">
  <param name="rate" value="1">
  <param name="balance" value="0">
  <param name="currentPosition" value="1">
  <param name="defaultFrame" value>
  <param name="playCount" value="1">
  <param name="autoStart" value="-1">
  <param name="loop" value="-1">
  <param name="currentMarker" value="0">
  <param name="invokeURLs" value="-1">
  <param name="baseURL" value>
  <param name="volume" value="100">
  <param name="mute" value="0">
  <param name="uiMode" value="full">
  <param name="stretchToFit" value="0">
  <param name="windowlessVideo" value="0">
  <param name="enabled" value="-1">
  <param name="enableContextMenu" value="0">
  <param name="fullScreen" value="0">
  <param name="SAMIStyle" value>
  <param name="SAMILang" value>
  <param name="SAMIFilename" value>
  <param name="captioningID" value>
  <param name="enableErrorDialogs" value="0">
  <param name="_cx" value="7938">
  <param name="_cy" value="6482">
  
  
  
  <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows95/d...r/default.asp" src="$wmvfilenameandlocation" 
  rate=1
  balance=0
  currentPosition=1
  playCount=1
  autoStart=1
  loop=-1
  currentMarker=0
  invokeURLs=-1
  
  volume=100
  mute=0
  uiMode=full
  stretchToFit=0
  windowlessVideo=0
  enabled=-1
  enableContextMenu=0
  fullScreen=0
  SAMIStyle
  SAMILang
  SAMIFilename
  captioningID
  
  enableErrorDialogs=0
  _cx=7938
  _cy=6482
  
  width=400 
  height=300>
  </embed>
  
  </object>
  
  
  							</center>
  						</td>
  					</tr>				
  					<tr>
  						<td class="thead" width="100%" height="25">
  							<center>
  								<font color="#6600FF">
  									<a href="attachment.php?$session[sessionurl]attachmentid=$attachment[attachmentid]" target="_blank">$attachment[filename]</a> <span class="smallfont">($attachment[filesize] bytes, $attachment[counter] views)</span>
  								</font>
  							</center>
  						</td>				
  					</tr>
  				
  				</table>
  				</center>
  				<br>
  			]]>
  	</template>
  
  
  	</templates>
  <phrases>
  		<phrasetype name="GLOBAL" fieldname="global">
  			<phrase name="attach_wmv"><![CDATA[Window Media Video]]></phrase>
  			<phrase name="attach_mp3"><![CDATA[MPEG-1 layer 3 Audio Encoding]]></phrase>
  			<phrase name="attached_flash"><![CDATA[Attached Flash File:]]></phrase>
  			<phrase name="attach_wma"><![CDATA[Window Media Audio :]]></phrase>
  		</phrasetype>
  	</phrases>
  	
  </product>
  Select all and copy to Notepad
  บันทึกให้เป็นไฟล์ media_product.xml


 3. #3
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,148

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  ไปเยี่ยมชมแล้วท่าน.....แจ่มมากให้มีเวลาว่างๆ ก่อนเดี่ยวจะโมดิฟายบ้าง 8)
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 4. #4

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  ด้วยความยินดี
  ไม่มีคำว่า "หวง" สำหรับ vBulletin แล้ว
  เป็นอะไรที่เหมาะมั๊กมากสำหรับนำมาทำเป็นเว็บบอร์ด
  เพราะโดยส่วนตัวแล้ว คิดว่า มันเร็วเอามั๊กมากเลย

  สำหรับเรื่องของการ mod media for vbulletin นั้น
  ได้ทำการขอโค้ดจากเพื่อนบ้านบ้าง
  mod เองกับมือบ้าง
  โดยการใช้เวลาในการนั่งอ่านโค้ดทีละบรรทัดเลยทีเดียว
  ผลที่ได้ ก็อย่างที่เห็นในหน้าเว็บนั่นแหล่ะ

  ทีนี้ต้องการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกล่ะ

  คิดว่า "สมบูรณ์แบบแล้วล่ะนะ"

 5. #5
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  บ้านสะอาดใหม่เอี่ยมดี น่าอยู่เนาะ
  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 6. #6

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  ธรรมดาล่ะครับ

  หนุ่มโสด ก็งี้แหล่ะ
  ไม่ค่อยมีเครื่องประดับบ้านหรอก
  แต่เครื่องเสียงดีน๊า

  555+

  ว่างๆ ก็แวกเวียนเดินผ่านหน้าบ้านผมบ้างก็ได้เน้อ
  ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ


 7. #7
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  แอบไปเยี่ยมบ้านท่านมารอบ 3 broken Heart Woman คือฟังบ่ได้ละท่าน
  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 8. #8

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  คุณต้องเป็นสมาชิกก่อน
  แล้วก็เข้าระบบ ไม่งั้นฟังไม่ได้

  หรือบางทีอาจเป็นที่เครื่องของคุณได้ติดตั้งโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเอาไว้
  เวลาที่เราฟังเพลงที่เป็นจำพวก mp3 เค้าก็จะดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องเราเองอัตโนมัติ

  (รึเปล่า ?)


 9. #9
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  สาเหตุฟังบ่ได้ต้องเป็นสมาชิกก่อน เดี๋ยวเข้าไปใหม่คร๊าบบบ
  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อRe: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 10. #10

  Re: vBulletin ทำอย่างเว็บ palungjit.com ได้แล้วเน้อ

  ถูกต้องแล้วคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ

  คือเว็บไม่มีอะไรมากมาย นอกจากเพลงที่มีอยู่ในเครื่องตัวเองเท่านั้น
  เอาไปแปะไว้หน้าเว็บเท่านั้นแหล่ะครับ ทราบมาว่า
  เว็บบ้านมหาของเรา จะหมดอายุในเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้แล้ว
  ดังนั้น ช่วงนี้ จึงไม่ค่อยมีเวลาในการอัพโหลดเพลงเลย
  เนื่องจากว่า ต้องดิ้นรน เพื่อหาพื้นที่ในการทำเว็บให้กับบ้านเราใหม่

  ว่าแต่ทำไมช่วงนี้พี่สาวไม่ค่อยเห็นออนไลน์เลยน้อ

  ปล. คึดฮอดผู้ลังคน

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •