กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

 1. #1
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9

  เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

  พุทธดำรัสตอบ "มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มา ย่อมมีเวทนาเบา บาง เขาย่อมแก่ช้า ครองอายุได้ยืนนาน"

  กินน้อยตายยาก
  ปัญหา พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้รับอนุญาตให้บริโภคอาหารเพียงวันละ ๑ หรือ ๒
  ครั้งเท่านั้น พระผู้มีพระภาคทรงเป็นประโยชน์อย่างไร จึงทรงบัญญัติให้ภิกษุบริโภค
  อาหารน้อย ?

  พุทธดำรัสตอบ "..... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว
  เมื่อเราฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว ย่อมรู้สึกคุณคือ ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มี
  โรคเบาบาง กายเบา มีกำลัง และอยู่สำราญ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลายจงมา
  จงฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียวเถิด ด้วยว่าเมื่อเธอทั้งหลายฉันอาหาร ในเวลา
  ก่อนภัตครั้งเดียว จักรู้สึกคุณคือ ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบามีกำลัง
  และอยู่สำราญ....."


  ทำอย่างไรจึงจะมีรูปงาม
  ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงมีรูปร่างขี้ริ้วขี้เหร่ ทั้ง ๆ ที่มารดาบิดามีรูปงาม เพราะ
  เหตุไรคนบางคนจึงมีรูปร่างสวย มีผิวพรรณงาม ทั้ง ๆ ที่มารดาบิดามีรูปร่างไม่สวย ?

  พุทธดำรัสตอบ "..... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มักโกรธแค้นมาก ถูกว่าแม้น้อยย่อมขัดใจ
  โกรธ พยาบาทคิดแก้แค้น ทำความโกรธ ความดุร้ายแลความขึ้งเคียดให้ปรากฏ ครั้น
  ตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก
  มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีผิวพรรณน่าชัง
  ".... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ไม่มักโกรธแค้นมาก ถูกว่าแม้มากย่อมทำความโกรธ
  ความดุร้ายและความขึ้งเคียดให้ปรากฏ ครั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรม
  นั้น.... ถ้าภายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็นมนุษย์ ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีผิว
  พรรณน่าชม"


  ทำอย่างไรจึงจะรวย
  ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์ ทั้ง ๆ ที่ทำงานหนัก เพราะเหตุไร
  คนบางคนจึงร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป ?
  พุทธดำรัสตอบ "..... บุคคลบางคนย่อมไม่ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
  เครื่องทา ที่นอน ที่อยู่ เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบาย
  ทุคตินรกด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดในมนุษย์ในที่ใด ๆ
  จะเป็นผู้มีสมบัติน้อย
  "..... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ให้ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องทา ที่นอน
  ที่อยู่ เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายสุคติโลกสวรรค์
  ด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดในมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีสมบัติมาก"


  ทำอย่างไรจึงจะมีอำนาจมาก
  ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงมียศ มีอำนาจ มีศักดามาก เพราะเหตุไรคนบางคนจึงมี
  ยศ มีอำนาจมีศักดาน้อย ?

  พุทธดำรัสตอบ "..... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มีใจประกอบด้วยความอิจฉาริษยา ย่อม
  ริษยา คิดร้าย ผูกริษยาในลาภสักการะ ในการทำความเคารพในความนับถือกราบไหว้
  และการบูชาของผู้อื่นทั้งหลาย ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น.... ถ้า
  ตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีศักดาน้อย
  ".... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มีน้ำใจไม่ริษยา.... ในลาภสักการะ ในการทำความ
  เคารพ ในความนับถือ กราบไหว้ และการบูชาของผู้อื่นทั้งหลาย ครั้นตายไปย่อมเกิดใน
  สุคติโลกสวรรค์ ด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในสุขคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็น
  มนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีศักดาใหญ่"

  ทำไมจึงเป็นคนขี้โรค
  ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนเกิดมาแล้ว จึงมักจะถูกโรคภัยเบียดเบียน แม้จะมีทรัพย์มาก
  และรักษาความสะอาดเท่าไร ก็ไม่พ้นเป็นคนขี้โรค เพราะเหตุไรบางคนจึงมีสุขภาพ
  อนามัยสมบูรณ์ ทั้ง ๆ ที่ยากจนแลไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ?
  พุทธดำรัสตอบ "..... คนบางคนย่อมเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือ หรือก้อนดิน
  ท่อนไม้ ศัสตรา ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่
  เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีโรคมาก
  .... คนบางคนย่อมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยมือหรือก้อนดิน ท่อนไม้
  ศัสตรา ครั้นตายไป ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติ
  โลกสวรรค์ มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีโรคน้อย

  ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน
  ปัญหา เพราะเหตุไร คนบางคนเกิดมาในโลกนี้จึงมีอายุสั้น ตายตั้งแต่เยาว์วัยเพราะ
  เหตุไร บางคนจึงอายุยืน ตายต่อเมื่อแก่หง่อมเต็มที่แล้ว ?

  พุทธดำรัสตอบ "..... บุคคลบางคนเป็นสตรี หรือบุรุษในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิต
  ใจดุร้าย ชอบใจในการฆ่าฟัน ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย ครั้นตายไปย่อมเกิด
  ในอบายทุคตินรก ด้วยกรรมนั้น..... ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็น
  มนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีอายุสั้น
  ".....บางคนย่อมเป็นผู้ละเว้นจากปาณาติบาต มีท่อนไม้ ศัสตรา อันวางแล้วมีความ
  ละอาย มีความเอ็นดู อนุเคราะห์เพื่อความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวง ครั้นตายไป ย่อมเกิดใน
  สุขคติโลกสวรรค์ ด้วยกรรมนั้น..... ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็น
  มนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีอายุยืน...."

  ***อ่านแล้วส่งต่อได้บุญค่ะ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้***
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 2. #2
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ช่างภาพอิสระ

  วันที่สมัคร
  Sep 2006
  กระทู้
  689

  Re: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

  เอาแต่แนวดีๆมาฝากกันน้อ เจ๊ปุ๊ยกะดาย เอาให้ 1แต้ม จ้า

 3. #3
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ สาวบ้านนา
  วันที่สมัคร
  Oct 2006
  กระทู้
  1,745

  Re: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

  โอ๊ววววววววววว ซี๊ตตตตตตตตต ขอบคุณค่า ความรู้อีกเด้อพี่น้อง กินน้อยตายยาก ซีกปลาแดกสุมื้อ อิอิอิ

 4. #4
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9

  Re: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

  ดอกสเลเตไปเที่ยวไสน้อ บ่ค่อยเห็นหน้าเลยแฮ่ะ คิดถึงเด้อ

  นางกะด๋ายเนาะ ปลาร้าทางโน่นเป็นตาแซ่บบ่น้อ
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 5. #5

  Re: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

  สาธุ แม่นอีหลีเด้พี่น้อง คำตรัสของพระพุทธเจ้า ไผอยากพิสูจน์ให้ลองน้อมเอาธรรมาใส่ตัว ปฏิบัติเบิง แล้วจะเห็นผล
  เสียดายความดีที่มีให้
  เสียดายหัวใจและเวลา
  เสียดายที่ที่โดนหลอกตลอดมา
  เสียดายคุณค่าความจริงใจ

 6. #6
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ มั่วหน่าฮ่าน
  วันที่สมัคร
  Jan 2007
  กระทู้
  1,781

  Re: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

  สาธุ.....สมพอตะแมนล่ะแม๋...เจ้าของคือหน่าตาดีคักแท่ะ...เหอๆ (อีหลีๆ)
  ไม่เข้าถ้ำมอง เหตุไฉนจะได้มอง...http://img198.google.co.th/img198/6016/iinjiisjiisj.gif

 7. #7

  Re: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

  Re: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ♪♥มั่วหน่าฮ่าน♥♪
  สาธุ.....สมพอตะแมนล่ะแม๋...เจ้าของคือหน่าตาดีคักแท่ะ...เหอๆ (อีหลีๆ)
  ขอบคุณครับที่ย้องข่อย
  เสียดายความดีที่มีให้
  เสียดายหัวใจและเวลา
  เสียดายที่ที่โดนหลอกตลอดมา
  เสียดายคุณค่าความจริงใจ

 8. #8
  เซนบะออนไลน์
  Guest

  Re: เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า

  อัลเบิร์ต ไอฉะตาย กล่าวเอาไว้ว่า "ถ้าจะมีศาสนาใดในโลกนี้ มีหลักคำสอนเป็นวิทยาศาสตร์ ศาสนานั้นก้อคือ พระพุทธศาสนา" สาธุ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •