สอยสอย สาวซ่ำน้อย ต้อยลิปต้อยหลอด ต้อยติดติดต้อยตอดตอด ว่าแม่นหลอดผู่ได๋ โอ๊ยหลอดพ่อใหญ่ชูชก นี่กะสอย (ฮูมันเด้อซ่ำหลอด)