ในภาษาอีสานแปลว่า ไปเยี่ยม เช่นไปหยามพ่อใหญ่แม่ใหญ่ บางทีก็ใช้ในอย่างอื่นเช่นไปหยามไซ เป็นต้น