8) 8) 8) แม่นสิขาดและแล้งแห้งแก่งบ่อสมบูรณ์ ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่อเคยถิ่ม
::) ::) ::) เอาความดีเป็นหลีมสลักใจไว้คงที่ สามัคคียึดไว้บ่อไล่ถิ่มฮีตครอง อีสานคนมักเฮ็ด อีสานคนมักเฮ็ด อีสานคนมักเฮ็ด อีสานคนมักเฮ็ด