การแก้ปัญหา Icon F-secure และ Acrobat 8.0 หาย
หลังใช้โปรแกรม Wintools.net เพื่อกำจัดขยะ
Author: ฟ้าสางที่บางกอก™ Date: February 25, 2007

เมื่อใช้โปรแกรม Wintools.net ทำการ Scan Reg Files ที่ผิดพลาดแล้ว เมื่อทำการเลือก ใช้งาน Scan target…, Scan Hard drives, Quick spyware scan และ Quick rootkit scan ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในVirus & Spy Protection หลังจากที่คลิ๊กขวาที่ไอคอนของ F-secure ซึ่งอยู่ที่ tray (รูปตัว F ขวามือล่าง) จะพบว่า Icon ของ F-secure ที่ tray หายไป รวมทั้งไม่สามารถใช้ ฟังก์ชันใด ๆ ในการ Scan ได้อีกเลย โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดกับ F-Secure Anti-Virus Client Security ในรุ่น 7 เกือบทุกรุ่น เช่น F-Secure Anti-Virus Client Security 7.00 Build 515, F-Secure Anti-Virus Client Security 7.01 Build 104 หรือ F-Secure Client Security 7.10 Build 209 ส่วนในรุ่น F-Secure Anti-Virus Client Security 6.0.3 Build 12411 สามารถใช้งานของ Wintools.net ได้ตามปกติ

ซึ่งผมได้ส่งปัญหานี้ไปยังทีมงาน engineer ของ F-secure แล้ว และได้มีการรายงานกลับมา 6 ฉบับ แล้ว และทางทีมงานได้แนะนำบางส่วน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่พบ แต่เค้าแนะนำไม่ให้ใช้ Wintools.net ซึ่งกำลังต่อรองให้ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมอยู่ครับ
ปัญหาความผิดพลาดที่กล่าวมานี้อยู่ที่เราไปเลือกให้ Wintools.net ไปค้นหาไฟล์ที่ผิดพลาดในส่วน “Broken data reference” ดังรูปที่ 1 หากเราไม่เลือกในส่วนนี้ให้ Wintool.net ค้นหาความผิดพลาดของ Reg Files ก็จะไม่เกิดปัญหาไอคอนของ F-secure หาย...แต่จะทำให้การค้นหา Reg Files อื่น ๆ จำนวนมากที่ผิดพลาด ไม่สามารถค้นหาและกำจัดออกไปได้


แต่ Wintools.net ได้มีลูกเล่นที่ให้เราเข้าไปเพิ่ม Keys หรือ Keynames ที่ชื่อว่า "F-secure" เพื่อบอกให้ยกเว้นการค้นหา ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ลงได้ รายละเอียดดังรูปที่ 2

การแก้ปัญหา Icon F-secure หายหลังใช้โปรแกรม Wintools.net เพื่อกำจัดขยะ
รูปที่ 1

การแก้ปัญหา Icon F-secure หายหลังใช้โปรแกรม Wintools.net เพื่อกำจัดขยะ
รูปที่ 2

ปัญหาที่เกิดกับ Adobe Acrobat 8.0 Professional

- เมื่อ Scan Reg Files และลบในส่วนที่ผิดพลาดไปแล้วมักจะมีทำให้ไม่สามารถใช้ icons ของ pdf ในโปรแกรม MS word ทำการแปลงไฟล์เป็น pdf ได้

สามารถแก้ไขได้โดย ไม่เลือกทำเครื่องหมายที่หน้า “Broken data reference” ดังรูปที่ 1

- มีการติดตั้ง Distiller ทุกครั้ง เมื่อทำการคลิ๊กขวาไฟล์ใด ๆ ใน Windows Explorer
ปัญหานี้สามารถแก้ไขโดย เพิ่มคำว่า “Acrobat Distiller” ลงในส่วนของ Excluded registry keys และใน List of excludes in links และให้เพิ่มคำว่า “Acrobat 8.0” ใน List of excludes in links ซึ่งจะมีปัญหาเพียง 3 ไฟล์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกำจัดออก ดังรูปที่ 3

การแก้ปัญหา Icon F-secure หายหลังใช้โปรแกรม Wintools.net เพื่อกำจัดขยะรูปที่ 3