หัวใจเศรษฐี สำหรับผู้หวังสร้างฐานะ
1. ขยันหา
2. รักษาดี
3. มีกัลยาณมิตร
4. ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท (เศรษฐกิจพอเพียง)