เทศ 2 คืออะไร
๑. ปุคคลาธิฏฐาน มีบุคคลเป็นที่ตั้ง
๒. ธัมมาธิฏฐาน มีธรรมเป็นที่ตั้ง
อธิบาย....เทศนา แปลว่า แสดง หมายถึง การแสดง เพื่อแนะนำสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่โยชน์ ซึ่งหมายถึงหลักการที่ต้องยกขึ้นมาประกอบในการชี้แจงมี 2 ประการ คือ
๑. ปุคลาธิฏานฐาน มีบุคคลเป็นที่ตั้ง หมายถึงการแสดงธรรมหรือบรรยายธร
จะต้องยกบุคลขึ้นเป็นตัวอย่าง เช่น แสดงธรรมเรื่องเมตตา ก็ต้องยกเรื่องของสุวรรณสามขึ้นเป็นที่ตั้งอุทาหรณ์ เพื่อให้ผู้ฟังได้มองเห็นภาพพจน์และเข้าใจง่าย พร้อมที่จะได้นำไปปฎิบุติตาม
๒. ธัมมาธิฎฐาน มีธรรมเป็นที่ตั้ง หมายถึง การแสดงถึงหลักธรรมล้วนๆ กล่าวคือ ยกข้อธรรมขึ้น แล้วอธิบายไปตามลำดับ พร้อมทั้งชีแจ้งตามลักษณะ สภาวะและหน้าของธรรมนั้นๆ เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ เข้าใจตามควาเป็นจริงและถูกต้อง