นะโมสุคะโตอตีตาจะ นะโมสุคะโต ปัจจุปันนา นะโมสุคะโตอนาคะตา ปัญจะพุทธานะมามิหัง นะโมพุทธายะ กุสสะลาธัมมา อะกุสสะลาธัมมา อัพพะยากตาธัมมา ทุกขายะเวทนาธัมมา สัมปะยุตตาธัมมา ทุกขังอนิจจังอนัตตา อนิจจังอะระหังสุคะโต ภะวาติ นานามุสสะละหะ ลัปปะพะตะ ตะรุกะริงคะระ สะระธนู ตถาสิโต มะระหัตถาติ มาระคะนา ติยะตินะปะเร นอปะเรใช้เสกมีดลงแผ่นยันต์ทำประกับกั่นมีด เสกตามกำลังวัน