" โอมเพชชะผติ โอมเพชชะผตัง เพชชะพันธนัง สวาหะ นะโมพุทธายะ สักกัสสะ วชิราวุทธัง เวสสุวัณณัสสะ กทาวุท ธัง อาฬวะกัสสะทุสาวุทธัง ยมมะมัสสะเนยนาวุทธัง กาละสติวุทธัง พรหหมมนัสสะ ปุบผาวุทธัง พระอิศวรสุนทรา เกษาวุทธัง นารายยัสสะ จักราวุทธันติ ทัสสะวุทธาวิสัชเชมิ สัพพะยักขา ปะลายันติ " หวายที่ตีนั้นไม่ให้ตีที่ตัวของคนที่ถูคุณผีเข้าเจ้าสิงนะครับ ให้เรียกภูตเขาลงที่พื้นกระดานที่เรานั่งอยู่แล้วผูกกรึงไว้จึงตีที่พื้นนั้นครับ ที่ไปตีคนไข้นั้น มีโอกาสคุกครับ คุก ๆ ๆ ๆถ้าเขามีบาดแผล หรือบาดเจ็บจากการถูกตี อย่าทำอย่างนั้นครับมันมั่ว