กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: โครงการเมืองใหม่นครราชสีมา

 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ cute
  วันที่สมัคร
  Feb 2009
  ที่อยู่
  ป่าคอนกรีต
  กระทู้
  416

  โครงการเมืองใหม่นครราชสีมา

  โครงการเมืองใหม่นครราชสีมา


  โคราชเตรียมชงครม.สัญจร ผุดเมืองใหม่รองรับอุตสาหกรรม

  เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด นครราชสีมา (กรอ.จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 2/2555 ได้มีการพิจารณา เกี่ยวกับการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำเข้าสู่ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 6/2555 ที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม
  ประเด็นที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาต้องการผลักดันมากที่สุด คือ โครงการเมืองใหม่นครราชสีมาเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา มีชุมชนต่างๆ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการขยายฐานการลงทุนของบริษัทต่างๆ ทำให้มีความต้องการใช้พื้นที่ในการอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัด "โครงการเมืองใหม่นครราชสีมา" เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะตามมา
  ส่วนพื้นที่ในการใช้ศึกษา "โครงการเมืองใหม่นครราชสีมา" ต้องสัมพันธ์กับการพัฒนาพื้นที่ในเชิงสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของจังหวัดนครราชสีมา, ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริน (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์), ของผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสัมพันธ์กับผังประเทศไทยด้วย พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา และทำการวิเคราะห์ในเชิงความเชื่อมโยงระหว่างสาขาเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม หรือส่งผลต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ แนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนแผนงาน โครงการ และจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนและจะต้องเป็นพื้นที่ตามที่ที่ปรึกษา เสนอ และคณะกรรมการเห็นชอบด้วย
  ในเบื้องต้นที่ประชุมภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมาเห็นว่าบริเวณ อ.สูงเนิน เป็นพื้นที่ที่ควรศึกษา "โครงการเมืองใหม่นครราชสีมา" มากที่สุด เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร โคราช และเขตประกอบการอุตสาหกรรมพี.ซี.เอส อ.สูงเนินเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก เชื่อมโยงภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้งบประมาณโครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ "โครงการเมืองใหม่นครราชสีมา"คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า20 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว หากคณรัฐมนตรีอนุมัติโครงการจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการศึกษา 1ปี
  นอกจากโครงการเมืองใหม่นครราชสีมาแล้ว ที่ประชุมกรอ.จังหวัดนครราชสีมา ยังได้มีการนำเสนอ โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและโลจิสติกส์รอบจังหวัดนครราชสีมา คือ
  โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา วงเงิน 4,600 ล้านบาท
  โครงการก่อสร้างขยายทางจราจรจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางจราจร
  เส้นทางจากสี้คิ้ว-หนองบัวโคก วงเงิน 1,200 ล้านบาท,
  เส้นทางจากเฉลิมพระเกียรติ-บ.หนองกระทิง วงเงิน 1,500 ล้านบาท,
  เส้นจากโนนไทย-หนองบัวโคก วงเงิน 1,000 ล้านบาท
  โครงการเชื่อมผืนป่ามรดกโลกทางหลวงหมายเลข 304 ต.บุพรหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วงเงิน 920 ล้านบาท
  โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน
  ศูนย์ซ่อมอากาศยาน และ
  ศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งเชื่อมโยงประเทศ AEC
  ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการเสนอโครงการเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ ดังนี้
  1.โครงการปรับปรุง Emergency Spill Way เขื่อนลำพระเพลิง วงเงิน 649,268,000 บาท
  2.โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำและกระจายน้ำบึงพุดชา พื้นที่ 2,500 ไร่ วงเงิน 80 ล้านบาท
  3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งโครงข่ายทางหลวงชนบท วงเงิน 830 ล้านบาท
  4.โครงการถนนสาย ฉ.ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา วงเงิน 2,000 ล้านบาท
  5.โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์แบบบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมางวงเงิน 122,282,464 บาท
  6.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว วงเงิน 48,968,000 บาท
  7.โครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (DINO PARK) วงเงิน 1,390 ล้านบาท
  8.โครงการจัดตั้งพื้นที่อุทยานธรณีแห่งชาติกลุ่มจังหวัด วงเงิน 5 ล้านบาท
  9.โครงการ นอร์ทอีสเทิร์ทฟู้ดส์วัลเลย์
  10.โครางการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ สู่ระดับสากล และจัดตั้งสำนักทันตแพทย์ศาสตร์
  สำหรับประเด็นข้อเสนอต่อการประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ 6/2555 โดยกลุ่มหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ นั้น มีประเด็นที่ต้องการนำเสนอเพิ่มเติมดังนี้
  ด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์
  ต้องการผลักดันโครงการขยายเส้นทางจราจรจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางจราจร จากนางรอง-อรัญประเทศ, บุรีรัมย์-นางรอง, หนองรอง-ปราสาท-อุบลราชธานี,
  ผลักดันการก่อสร้างถนนเส้นเลี่ยงเมืองสุรินทร์ที่ขาดช่วงให้ครบรอบ,
  ผลักดันโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่จาก นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี,
  ผลักดันการก่อสร้างสนามบินจังหวัดสุรินทร์,
  ผลักดันรถไฟความเร็วสูงให้กับทั้งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
  ส่วนการบริหารจัดการน้ำมีการนำเสนอ 2 ประเด็น คือ
  โครงการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา และ
  โครงการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชรที่จังหวัดชัยภูมิ
  เรื่องการค้าการลงทุนหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ต้องการผลักดันโครงการจัดตั้ง เขตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรขึ้นที่บริเวณอำเภอกาบเชิง
  ส่วนหอการค้าชัยภูมิต้องการกำหนดเขตเพื่อการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวให้ชัดเจน พัฒนาด่านช่องจอม ก่อตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมไหม "นครชัยบุรินทร์" รวมทั้งการก่อตั้งกองทุนกลุ่ม SMEs คาดว่าจะต้อใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท
  ส่วนประเด็นของกลุ่มหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, ยโสธรและอุบลราชธานี นั้นมีประเด็นที่ต้องการนำเสนอ ดังนี้
  โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์
  ผลักดันสนามบินอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมโยงอินโดจีน
  ขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางจากอุบลราชธานี-มุกดาหาร,ยโสธร,อำนาจเจริญ เส้นเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ
  โครงการรถไฟทางคู่ นครราชสีมา-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี
  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 ที่ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
  โครงการพัฒนาโครงข่ายบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเซบาย จ.ยโสธร
  ส่วนด้านการค้าการลงทุนต้องการให้มีการยกระดับด่านชานุมานเป็นด่านถาวรเปิด ตลอด 24 ชั่วโมง
  โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์กลางทางการรักษาพยาบาลรองรับ AEC
  ด้านการท่องเที่ยวเสนอให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมทั้ง 4 จังหวัด และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดยโสธร โครงการต่างๆ ที่นำเสนอคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณมากกว่าหมื่นล้านบาท  http://www.banpak.com/index2.php?module=News&file=view&id=678


  :l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-

 2. #2
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,430
  โคราชมีความเหมาะสมครับ หาทำเลดี ๆ น้ำบ่ท่วม แรงงานอีสานบ้านเฮาสิได้เฮ็ดงานใกล้บ้าน

  บ่ต้องเข้ามาในกรุงเทพฯ รถกะบ่ต้องติดครับ

  จริง ๆ แล้ว 1 อำเภอ 1 นิคมอุตสาหกรรมกะดีครับ ผลิตสินค้าคนละอย่าง

  แลกเปลี่ยนกัน เหลือส่งนอกคือสิดีครับ สิบ่ได้พลัดลูกพรากเต้าพรากพ่อพรากแม่

  ซูมื่อนี่ในหมู่บ้านกะมีโรงงานเย็บเสื้อชั้นใน เฮ็ดกรอบพระ เย็บผ้าโหลอยู่ครับ

  ชาวบ้านเฮ็ดแนวกินขาย วินมอเตอร์ไซต์กะมี เอทีเอ็ม มินิมาร์ทก็ขึ้น

  นี่คือการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น บ่ต้องมากระจุกอยู่ในกรุงเทพฯ

  และปริมลฑลครับ เพราะเวลาน้ำท่วมแต่ละเทือสะเทือนทั่วประเทศ

  ในร้านสะดวกซื้อตั้งแต่อีสานฮอดใต้ หาน้ำสิกินกะบ่มี เพราะน้ำท่วมบ่กี่จังหวัด

  ผมว่าหากเกิดภาวะสงคราม หรือท่วมติดต่อกันหลายปี

  ตายพอดีล่ะพวกเฮา หาแนวกินบ่มี

  ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ....มันบ่แมนอ่ะ แมนรับบ่ได้อ่ะ....อิอิ

  เห็นดีเห็นงาม สนับสนุนกัน บ่ว่าโครงการหยังเฮ็ดได้เบิ๊ดครับ

  ลองเบิ่งดู๊ถ่าบ่เซือ...อิอิ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พล พระยาแล; 29-07-2012 at 06:24.

 3. #3
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9
  ที่โคราชมีโรงงานหลายคะ นิคมอุตสาหกรรม นวนครโคราช สูงเินิน ในตัวเมืองโคราช มีโรงานบริษัทมีชื่อเสียงทั้งนั้น
  บ่ต้องขึ้นมาเด้อกรุงเทพฯ ของก็แพงกว่า ความปลอดภัยก็สูง อยู่โคราชเด้อพี่น้อง อิ อิ
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 4. #4
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,430
  ซวนให้เพิ่นไปอยู่โคราช บาดเจ้าของบอกว่าสิไปอยู่อุบลพะนะ ....ซงใด๋ปุ้ยนี่แมะ...อิอิ

 5. #5
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9
  อ้ายพล อย่ามาป่วงตามปุ้ยแม่ะหล่ะ
  ปล่อยให้ปุ้ยป่วงคนเดียว หืออ้ายพลป่วงคือกัน
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ cute
  วันที่สมัคร
  Feb 2009
  ที่อยู่
  ป่าคอนกรีต
  กระทู้
  416


  ว่าซั่นแล่ว...อยู่อิสานบ้านเฮาดีที่ซู๊ด
  ของกิน...ก้อหาได้ตามหัวไร่ปลายนา
  กำลังจะเปิดท่าเรือน้ำลีกทวายเพิ่มอีกแล้ว
  ประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่
  ใครยังไม่มีงานทำหรือตกงานอยู่ก็ไปฝีกหัดขับบรรทุกคอนเทรนเนอร์ได้ครับ
  กรมการขนส่งทางบกจตุจักรสอนให้ฟรี....แถมมีเบี้ยเลี้ยงและที่พักให้ด้วยครับ
  โทรติดต่อได้ที่ 1584 ครับ

  :l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-

 7. #7
  สมาชิกที่ยังไม่ยืนยันอีเมล์
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  บ้านละเอาะ ต.จีกแดก จ.สุรินทร์
  กระทู้
  446
  บล็อก
  1
  คือมาอยากขับรถใหญ่ๆยาวๆแท้ครับ เป็นตาแล่นหัน แอร์เย็นๆ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •