นะมะพะทะยะนะ โอมนะมะนะโม จงมาบังเกิดนะโอ้ฟ้าผ่ากาโรโหติสัมภะโว จงมาบังเกิดเป็นนะสายฟ้าฟาด


โอมพระอินทร์บดินทรา จงมาบังเกิดอิทธิฤทธิ์ฟาดกระจัดกระจาย ละลายเป็นสายฟ้าฟาด ฟาดบันลัยยะวามรณาภะเว เอ้หิปิยังพระอะระหังระเบิดบังเกิดเป็นเป็นสายฟ้าฟาด

นะมะพะทะ เยเรนะละ พะสาปิจิยัง พังพะทะนะ สายฟ้าฟาดผ่ามาเรหิตะคะทา

เป็นคาถาที่ใช้ลงมีดหมอนะครับ