ชือว่า นางงามสร้อย สายคำ ผู้ประเสริฐ ผู้เกิดมาฮ่วมท้าว ครองบ้าน ฮ่วมเขนย วันดีได้ มงคล มหาฤกษ์ อุตตะมะโชคล้ำ วันนี้ ประเสริฐดี อาทิตย์ตั้ง แสนโชค มหาพรหม แสนพลมา แห่แหน พาตั้ง เขาก็ เชิญบาท้าว กับนาง เฮียงคู่ เข้า หอสินทะราชล้ำ สองเจ้า นั่งปอง บรบอนแล้ว พาขวัญ ลาเลิก กลับต่าวบ้าน เฮือนยาว สู่คน ท้าวก็ เสวยครองตุ้ม พลเมือง แทนพ่อ กับหน่อเหง้า ครองบ้าน อยู่เกษม เอิ้นชื่อท้าว พระยาใหญ่ ผู้ครองเมือง ว่า ศิรินันทกุมาร ผ่านนคร ครองตุ้ม ท้าวก้ ทรงนครบ้าน นานปี สนุกยิ่ง บ่มี คำเดือดฮ้อน ประการแท้ สิ่งใด๋ ก็หาก หลายปีได้ พระราชา ตนพ่อ บานั้น พระก็ เฒ่าแก่แล้ว เลยเข้า สู่บุญ กับทั้ง มารดาแก้ว สายสมร เจ้าแม่ บานั้น ก็หาก เข้าสู่ห้อง สวรรค์ฟ้า สู่พระองค์ หั่นแหล่ว บาก็ ตกแต่งให้ ทำบุญ ถวายบาท พระพ่อพร้อม มารดาแก้ว ส่งเถิง ท้าวก็ ทำบุญสร้าง นำพระองค์ หลายสิ่ง สรรพสิ่งพร้อม หลายล้น เครื่องทาน พอประมาณแล้ว กับพระยา มรณาด บัดนี้ ยังแต่กุมารน้อย เสวยเมื้อง ตุ้มไพร่ ทั้งมเหสี มิ่งเมีย เทียมข้าง สองก็ พากันสร้าง ครองเมือง ตุ้มไพร่ ฝูงหมู่ พงษ์เผ่าเชื้อ กะมาเข้า เพิ่งบา นั้นแหล่ว
สองก็ วอนเถิงไท้ อินทร์ตา เทวราช ทุกค่ำเช้า ประนมไหว้ บ่ไล สองก็ คึดอยากได้ ลูกเกิด ในอุทร ขอวิงวอน พ่อพระอินทร์ อยู่เถิงฟ้า ขอให้มีแนวเชื้อ บุตตา ผู้ประเสริฐ ขอให้เกิดฮ่วมท้อง ตูเข้า ดังคณิง แต่ท่อน แต่นั้น อินทร์ตาเจ้า หินศิลา ปัลลังอาสน์ แข็งกระด้าง สิเป็นแท้ แง่ใด๋ พระจึงได้ สอดส่อง สรญาณ มองลงมา ลุ่มภาย เฮาพื้น มืนตาขึ้นเห็นจริง แจ้งสว่าง สองนั้น มาวอนขอ ลูกพระอินทร์ ภายฟ้า อินทร์ตาเจ้า เอาเทวา ลงส่อย สองอ่อนน้อย กะเลยได้ ดั่ประสงค์ ชื่อว่า นันทะกุมาร เกิดนำ สองเจ้า อินทร์กล่าวต้าน ตรัสต่อเทวดา ไห้ลงมาเมืองคน สู่พระครรภ์ นางน้อย เทพก็เอาตนเข้า ในครรภ์ นางนารถ ในคืนนั้น จอมพระนาง ฝันประหลาด ฝันว่า พระจันทร์อยู่ฟ้า เสด็จล้ำ ล่วงลง ในวังกว้าง แสงพระจันทร์ ใสส่อง เป็นมณีโชติแก้วใสเหลื่อม ฮุงเฮือง นางก็กำเอาได้ มณีโชติ ดวงวิเศษ นางก็ เห็นหน่วนแก้ว เสด็จเข้า สู่พระครรภื พอแต่ ฝันไปได้ ทันดน พองีบ นางก็ ลูกตื่นขึ้น ฝันนี้ กะช่างมี ตกใจแท้ ฉันใด คือประหลาด ใจเดแก้ว เข้าปาก ลงฮอดท้อง กลัวย่านสั่นเซ็น จักสิเป็นหยังแท้ เลยจา เว้าต่อ นางสนมห่อหุ้ม ชุมเจ้า อยู่นำ นางจึงได้ เว้าต่อ ผัวขวัญ ตามคำควร เรื่องฝัน คืนนี้ ฝันคืนนี้ สังมาเป้น ประหลาดต่าง พี่เอย ฝันว่า จันทร์เทิงฟ้า ลงมา แล่นเข้าปาก เป็นมณีส่องเหลื่อม งามแจ้ง สว่างศรี พอประมาณแล้วมณีโชติ เสด็จออก เลยเป็น แสงส่องแจ้ง เหลืองเหลื่อม ทั่วนคร แต่นั้น บาคานท้าว พระสามี แก้วกิ้ง จั่งปากคาน ขานเว้า ต่อพระนาง ดูราแก้ว มเหสี ของพี่ เฮียมเอย อันว่า ฝันประหลาดนี้ สิดีล้ำ ลืนคน แท้แหล้ว บัดนี้ จั่งไป ทางก้ำ อาฮาม วัดใหญ่ หาสมเด็จ พระสังฆราชเจ้า เฮ้าได้ เพิ่งพา ราชคูคงสิแจ้ง แสดงไข ขานบอก เฮาแหล้ว พอเมื่อ นางจาแล้ว เสด็จไป โดยด่วน ชวนสนมหนุ่มน้อย คอยเฝ้า แห่แหน เถิงแดนกว้าง อาฮามหลวง วัดใหญ่ นางก็เข้ากราบใหว้ ประณมนิ้ว ใส่เศียร ไขคำฝัน เมื่อคืน วานนี้ แต่นั้น ราชคูจึงจับสอได้ กระดานมา เขียนขีด สอขีดแตม คุณหารได้ ว่องไว้ บ่ได้ช้า ลงเลข ทำนายฝัน คูณหารได้ อังคาร ราชาโชค พฤหัสล่วงเข้า คูณล้ำ ประเสริฐดี อันว่า ความฝันนี้ แวนดี แสนประเสริฐ นางจักได้ลูกแก้ว เป็นชายผู้ปรเสริฐ จริงแหล้ว ท้าวนั้นมีบุญหลาย กว่าคน ทั้งคาย ท่าน จักเป็นคนฮู้ สอนคน ทั้วโลก เฮานี้ อันแต่ ใต้หลุ่มฟ้า บ่เทียมได้ ท่อไย ดอกหนา แต่บ่ได้ เป็นใหญ่ ครองเมืองแต่จัก เป็นครูสอน หมู่คน จนเฒ่า สิบปีได้ หลายเดือน แถมถ่าน มานั่น ท้าวศึกษา ครบถ้วน เฮียนฮู่สู่แนว คันแม่น อายุได้ ถึงขวบ ยี่สิบปี ท้าวจึงมีเมียชม ฮ่วมนอน ในมุ้ง คันว่า เลยจากหั่น บาสิเลิก ทางกาม หันไปหา ศิลธรรม แห่งองค์พุทโธเจ้า พ่อแต่ ราชคูทายแล้ว นางนารถ ลาลง แสนดีใจ ชื่นชม หัวยุ้ม เลยเล่ามาเถิงห้อง ปรางค์ทอง ฝาสาท นางก็ เล่าบอกให้ ผัวฮู่ สู่คดี แต่นั้น ผัวก้ดีใจแท้ ได้ยิน คำเมียกล่าว เลยเล่าเว้า ฝันนั้นจั่งแม่นดี สองก็พากันสร้าง เสวยเมือง ตุ้มไพร่ บ่ได้คึดโศรกเศร้า มีฮ้อน สิ่งใด๋ บัดนี้ หลายปีได้ หลายเดือน แถมถ่าย มาแหล้ว ครรภ์ของนาง แก่ถ้วน สิบเดือนได้ ถ่ายมา จั่งประสูติ ลูกน้อย เป็นหน่อนามชาย ดูโฉมงาม ดั่งคำ ในเบ้า พระจึ่ง หาพี่เลี้ยง เพียรตุ้ม บ่ได้ไล ก็จัง หานามท้าว เป็นมุงคุล ใส่ซื่อ โหรหลวง ตกแต่งตั้ง นามท้าวใส่มา จักให้เป็น มุงคุลแท้ บุตตามหาราช ชื่อว่า นันทมหามุณีท้าว นามกร ไขบอก ชุมพี่น้อง ประชาพร้อม ฮักแพง กับทั้งราชาเจ้า ปิตุรงค์ องค์พ่อ ทั้งแม่ พร้อมแพงเจ้า สู่คน แท้แหล้ว พอแต่ หลายปีได้ บาคาน สอนใหญ่ มาแล้ว ได้สิบสองขวบเข้า บาทาวก็ใหญ่มา ท้าวก็คึดสืบสร้าง ทรงฮีต ครองธรรม คึดอยาก ทรงผ้าเหลือง ห่มจีวรตุ้ม