เตรียมตัวตั้งใจรับพร พร้อมกันนะ ญาติธรรมสัมมาปฎิบัติทุกท่าน

อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล..
ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับพร้อมเจ้ากรรมนายเวรเตรียมตัวรับพรพร้อมกันนะ ญาติธรรมสัมมาปฎบัติ


..ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ
..เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ
..อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุมฺหํ ขิปฺปเมว
..สมิชฺฌตุ สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
..จนฺโท ปณฺณรโส ยถา มณิ โชติรโส ยถา

“ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์
แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น ขออิฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน
ขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์
เหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ (และ)
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว”

..สัพพีติโย วิวัชชันตุ
..สัพพะโรโค วินัสสะตุ
..มา เต ภะวัตวันตะราโย

..สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ
ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป
โรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหาย
อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
ท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน
..อะภิวาทะนะสีลิสสะ
..นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
..จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
..อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
บุคคลผู้มีปรกติไหว้กราบ
มีปรกติอ่อนน้อม (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์
ย่อมเจริญด้วยธรรมสี่ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุขะที่มา : เฟสบุ๊ค/Akkathammo/บ้านมหา.คอม