กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบปี 56

 1. #1
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,430

  บ้านมหาโพสต์ กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบปี 56

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2556


  ประเภทของผู้สมัคร
  ๑.๑ บุคคลพลเรือน ชาย อายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙ ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก
  เข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๕๖ ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง
  หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สำหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ และ ๒๒ ปี( เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ )
  ต้องมีหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.๘ ) หนังสือสำคัญประจำ ตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
  หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.๔๓ ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
  ๑.๒ ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )
  ๑.๓ พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )
  ๑.๔ ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒)

  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ๒.๑ มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ๒.๒ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
  ๒.๓ มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  ๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  ๒.๕ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
  ๒.๖ ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  ๒.๗ ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้น และ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

  การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
  ๔.๑.๑ ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจำหน่าย
  ๔.๑.๒ พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  - ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  ๔.๑.๓ กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
  - ระหว่าง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ )
  - ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

  การรับสมัคร
  พื้นที่ส่วนภูมิภาค
  - วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
  - วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่
  - วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา
  - วันที่ ๓ – ๔ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี
  - วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  - วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๖ ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร
  พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
  - วันที่ ๑๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  คำเตือน
  - อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงว่าจะมีใครช่วยเหลือลูกหลานท่านได้ เพราะท่านจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ (พวกตกเบ็ด) บางทีลูกหลานของท่านเก่งอยู่แล้ว
  - เตรียมเอกสารไปให้ครบในวันรับสมัคร และกรุณาถ่ายเอกสารไปจากบ้านให้เรียบร้อยครบถ้วน จะได้ไม่เสียเวลาเข้าคิวถ่ายเอกสาร
  - เตรียมเงินค่าสมัครให้ลูกหลานให้เพียงพอ (ค่าสมัคร + ค่าเดินทาง + ค่าอาหาร) จะได้ไม่รบกวนกระเป๋าสตางค์เจ้าหน้าที่รับสมัคร ...
  - อ่านระเบียบการสมัครให้ดี จะได้เข้าใจตรงกัน การนับอายุจะนับตามปี พ.ศ. ไม่ใช่นับตามวันเดือนปีที่เกิดจริงนะจ๊ะ
  - กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครในใบสมัครให้ถูกต้อง....บางคนเอาของบิดา-มารดา - ภรรยา ...ใส่เข้าไป
  - กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร และต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนไปด้วย
  - ซื้อใบสมัครให้ตรงกับสีด้วยนะครับ ว่าเราเป็นพลเรือน, ทหาร หรือทหารกองหนุน เป็นทหารอากาศ หรือทหารเรือ รับราชการอยู่ หรือปลดประจำการไปแล้ว (กองหนุน)....เวลาซื้อใบสมัครให้บอกกับเจ้าหน้าที่ขายใบสมัครด้วย


  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พล พระยาแล; 06-01-2013 at 21:37.

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  เชิญเด้อครับสำหรับผู้ปกครองที่ที่มีบุตรที่จะเข้าไปเรียนต่อในกองทัพบกนะครับ
  จบมาแล้วมีงานทำแน่ๆๆชัวร์ป้าปปปปป

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ อีหยังสิปานนั้น
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  ที่อยู่
  กระบี่
  กระทู้
  323
  ขออนุญาต แชร์ขอมูล แน่เด้อคับ หมวด พล

  ตอนเป็นตะหารเกณฑ์เคยไปสอบยุตั๊วคับ คึดวามื้อนั้น
  ออกจากพิดโลก รถไฟ1ขบวนมีแต่พลตะหารเกือบเต็มขบวน
  ไปบ่ทันได่ถึงนครสวรรค์ พากันร้องเพลงคับทีป พี่น้อง เอย เมา เมิ้ดสุคน

  สมัยนั้นเผิ่นให้ไปสอบที่ ราม ย้อนคนหลายคัก บาดย่างออกจากห้องสอบ
  เซ แท๊ดๆๆๆๆ จักวา วินข้อสอบ หึวา เมาค้าง กะบ่ฮู้ คับ พีน้อง

 4. #4
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ suny
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  ภูมิลำเนา มหาสารคาม ทำงาน ประจวบ
  กระทู้
  787
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆเด้อครับอ้ายพล....เดี๋ยวจะได้บอกคนที่รู้จักที่มีลูกหลานอยากเป็นทหารไปสมัคร

 5. #5
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,430
  เด็กน้อยที่มาสอบจากต่างจังหวัด ยามผมคุมสอบ ทั้งเหม็นขี้เต่า ทั้งเหม็นรองเท้า เพราะขึ้นรถมาซอดแจ้งอยู่กรุงเทพฯ บางคนกะบ่ทันได้อาบน้ำ แล่นเข้าห้องสอบเลย

  ระยะหลังกะเลยเปลี่ยนเป็นสอบช่วงบ่าย ๆ เพื่อให้เด็กน้อยได้เตรียมตัว และเพื่อป้องกันการทุจริต บางปีมีถอดรองเท้าไว้ใต้โต๊ะ....ออย...เหม็นปานแมวตายเอาโลด...555

  เว่ามาแล้วสิฮาก....555

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ paula
  วันที่สมัคร
  Aug 2008
  กระทู้
  356
  บ่มีสิทธิ์สมัครนำเขา ขอสมัครเป็นแฟนนายสิบก็พอเนาะอ้ายพล อิ อิ อิ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •