กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสัสดี ปี 56

 1. #1
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,430

  บ้านมหาโพสต์ กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสัสดี ปี 56

  เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556

  กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอและจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑.๑ เพศชาย อายุ ระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี(เกิดปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๘)
  ๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  ๑.๒.๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  ๑.๒.๒ เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
  ๑.๓ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
  ๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
  ๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  ๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
  ๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กก. ขึ้นไป
  ๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
  ๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
  ๑.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำ พิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
  ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
  ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
  ๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
  ๑.๑๔ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
  ๑.๑๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

  การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ( ไม่มีการจำหน่าย )

  การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ชุดละ ๑๐๐.- บาท

  - ส่วนภูมิภาค วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๓ ก.พ.๕๖
  - กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๕ ก.พ.๕๖ เว้นวันหยุดราชการ
  - กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๕๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  การรับสมัครส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - ณ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖
  - ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖
  - ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖
  - ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๔ ก.พ.๕๖
  - ณ กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖
  - ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๖

  การรับสมัครส่วนกลาง ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

  ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ ๑๖ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ใกล้สถานีรถไฟสามเสน) ถนนเทอดดำริ ดุสิต กทม.

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ บ่าวหัวเขียง
  วันที่สมัคร
  Jun 2012
  กระทู้
  406

  ขอบคุณครับ...อาจารย์(สำหรับข่าวดีๆ)

  เหมิดสิทธิ์แต่ข้อแรกเลยครับ

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ จ่ายงค์ อุดร
  วันที่สมัคร
  Aug 2012
  กระทู้
  32
  ขอบคุณอ้ายพลหลายๆเด้อครับที่บอกข่าว คันย้อนคืนได้จัก4-5 ปีคือสิพอมีสิทธิ์อยู่ดอกครับ
  ปลดประจำการมาโดนแล้วคือสิหวนคืนบ่ทันแล้วหล่ะ

 4. #4
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวจัย
  วันที่สมัคร
  Jun 2008
  กระทู้
  2,872
  คือเอาหลายแท้อ้าย 100 อัตรา ว่านิแหมะ สิบอกหลานไปสมัครก่อนเด้อครับ

 5. #5
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ อ้ายพจน์
  วันที่สมัคร
  Mar 2012
  กระทู้
  263
  บอกช้าแท้ครับอายุเกินละ5555สิบอกหลานๆลองสอบเบิ่งครับ

 6. #6
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  ได้บอกเล่าเก้าสิบไปทางบ้านนอกแล้วเด้อกะแล้วแต่ดวงเผือกดวงมันหละ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •