กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

 1. #1

  สว่างใจ ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

  โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17
  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 85 พรรษามหาราชา
  80 พรรษามหาราชินี 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ
  ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เส้นทางเขาหินโยก - ผาเกิ้ง ระยะทาง 70 กิโลเมตร
  ระหว่างวันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2556

  โดย..หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาวราจารย์


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  เนื้อหาและหัวข้อวิชาการของหลักสูตรการฝึกอบรม มีดังนี้

  1. ภูมิจิตพระอริยบุคคล
  2. ชีวิตที่เหลืออยู่ทำดีให้ดีที่สุด
  3. การเข้าถึงพระรัตนตรัย

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. ต่อตนเอง ได้แก่ ฝึกความอดทนได้สร้างบารมีครบวงจร
  2. ต่อหน่วยงาน ได้แก่ รักเข้าใจผูกพันธ์ซื่อสัตย์สุจริตประกอบด้วยเมตตาต่อ
  เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานมากขึ้น

  แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากากรฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มีดังนี้

  1. เห็นงานส่วนรวมเหมือนงานของตนเอง
  2. ขยัน ประหยัด เสียสละความสุขส่วนตัวได้เพื่อหน่วยงาน

  ปัญหาและอุปสรรค์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำความรู้ และทักษณะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

  - มีเวลาส่วนตัวน้อยลง แต่ไม่กระทบมากนักเพราะยินดีที่จะทุ่มเทเสียสละอย่างแท้จริง

  ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล คือ

  - เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับทราบถึงกิจกรรมที่ทำพร้อมสนับสนุนด้านต่างๆตามสมควร

  แบ่งปันความรู้ : ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้

  กิจวัตรประจำวัน

  02.00 น. ตื่นนอน
  03.30 น. สัญญาณระฆัง
  03.35 น. ทำวัตรเช้า
  04.15 น. ฟังธรรมะ
  05.00 น. นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
  06.00 น. จบทำวัตรเช้า
  07.00 น. ตักบาตรเช้า ฉันเช้า
  08.50 น. เดินทางไปยังจุดหมายที่พักต่อไป
  16.00 น. ทำวัตรเย็น
  16.45 น. ฟังธรรมะ
  18.00 น. จบทำวัตรเย็น

  นอกจากได้ความสงบ สบายใจ มีปิติได้ร่วมโครงการฯครั้งนี้ ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

  - ได้บำเพ็ญบุญบารมี 10 ทัศ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา

  - ชีวิตที่เหลืออยู่ ทำดีให้ดีที่สุด คือ การฟังพระสัทธรรม การจำศีลเจริญภาวนา การทำกรรมฐานสมาธิ ฝึกสติให้รู้เรื่องตัวเองมากๆ รู้ตัวทั่วพร้อมในการทำการงานทุกอย่าง ให้ใช้สติกำกับ การสวดมนต์ แผ่เมตตา การเลือกสรรสิ่งที่ดีมาปฏิบัติ

  ชีวิตที่เหลืออยู่ ทำดีให้ดีทีสุด ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เมื่อทำได้ดังนี้จัดว่าได้สร้างบารมีให้กับตนเอง บารมีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติได้เด่นเป็นยอดคนทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 890 ท่าน

  - พระสงฆ์ 130 รูป
  - แม่ชี 21 รูป
  - อุบาสก 180 ท่าน
  - อุบาสิกา 559 ท่าน


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

  อนุโมทนาบุญกับภาพธุดงค์
  จากกล้องของพระอาจารย์ เจ้าค่ะ
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

  ทำวัตรเย็น

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ตักบาตรเช้าที่ วัดปรางค์กู่แดงจ้า

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ตักบาตรเช้าที่บ้านพ่อประพันธ์

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  พราะอาจารย์...(ดูแลความเรียบร้อย พร้อมถ่ายภาพจ้า)

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ตักบาตรที่วิทยาลัยสงฆ์จ้า

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ทำวัตรเย็น

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

  วันที่ 5 ธ.ค.55 ...จุดเทียนถวายพระพร

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  เดินธุดงค์

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  แนวกินจ้า...

  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  ภาพโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ขอโทษที่คิดถึง...เด็กดื้อ; 03-02-2013 at 19:46.

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63
  สาธุ ขออนุโมทนาบุญนำเด้อครับ....สาธุ......สาธุ......สาธุ

 3. #3
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9
  สาธุ ขออนุโมทนาสาธุนำเด้อคะ
  กลับมาจากปฏิบัติบ่สบาย จำได้อยู่จ้า
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •