ยามเจ้าหลับคืนนี่ให่ฝันดีเด้อหล่า
ทางวาจาสองเฮาให่เข่าฝันนำพร้อม
ให่เจ้าออมฮักไว้อย่าสุมีไผมาแบ่ง
อ้ายสิแปลงกายร่างเคียงข่างบ่ห่างไกลฝันดีเด้อหล่า