ประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 2 พระเจ้าจองจง แห่งโจซอน


พระเจ้าจองจง (เกาหลี: 정종, ฮันจา: 定宗, MC: Jeongjong, MR: Chŏngjong ค.ศ. 1357 - ค.ศ. 1419) เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์โจซอน (ค.ศ. 1398 - ค.ศ. 1400) เป็นพระโอรสองค์ที่สองของพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์โจซอน

พระเจ้าจองจงประสูติเมื่อค.ศ. 1357 พระนามเดิมว่า ลีบังกวา (이방과, 李芳果) เป็นบุตรชายของลีซองกเย (이성계, 李成桂) และนางจากตระกูลฮันซึ่งเสียชีวิตไปก่อน ต่อมาเมื่อลีซองกเยได้ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ราชวงศ์โจซอนลีบังกวาจึงได้รับพระยศเป็น องค์ชายยองอัน (영안대군, 永安大君) และตั้งพระราชมารดาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วนั้นเป็นพระมเหสีชินอี (신의왕후, 神懿王后) แต่พระเจ้าแทโจนั้นกลับโปรดปรานพระมเหสีองค์ใหม่คือพระมเหสีชินด็อก[1] (신덕왕후, 神德王后) จากตระกูลคังและตั้งองค์ชายอีอัน (의안대군, 宜安大君) ลีบังซอก (이방석, 李芳碩) พระโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสี่องค์ใหม่เป็นองค์ชายรัชทายาท ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่บรรดาพระโอรสของพระมเหสีฮันโดยเฉพาะองค์ชายจองอัน (정안대군, 靖安大君) ลีบังวอน (이방원, 李芳遠) พระโอรสองค์ที่ห้าของพระเจ้าแทโจ และพระอนุชาขององค์ชายยองอัน ในค.ศ. 1398 ลีบังกวาได้นำสมัครพรรคพวกเข้าทำการลอบปลงพระชนม์องค์ชายลีบังบอนและลีบังซอกพระโอรสทั้งสองของพระมเหสีคัง เรียกว่า เหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่หนึ่ง องค์ชายลีบังวอนจึงตั้งองค์ชายยองอันเป็นองค์ชายรัชทายาทแทน ฝ่ายพระเจ้าแทโจเมื่อพระโอรสเข่นฆ่ากันเองทำให้ทรงเสียพระทัยมาจึงทรงสละราชบัลลังก์ในค.ศ. 1398 องค์ชายยองอันจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 2 พระเจ้าจองจง แห่งโจซอน


พระเจ้าจองจงทรงเชื่อคำแนะนำของโหรหลวงว่าเมืองฮันซองนั้นได้กลายเป็นที่อัปมงคลไปในรัชสมัยของพระราชบิดา จึงย้ายราชธานีกลับไปที่เมืองแคซองเมืองหลวงของเกาหลีในสมัยราชวงศ์โครยอ ทั้งนี้จะสามารถหลบหลีกอิทธิพลของพระอนุชาลีบังวอน ในค.ศ. 1400 พระอนุชาจองพระเจ้าจองจงอีกพระองค์คือองค์ชายฮวีอัน (회안대군, 懷安大君) ลีบังกัน (이방간, 李芳幹) ซึ่งเป็นพระเชษฐาขององค์ชายลีบังวอน ได้ก่อกบฏหวังจะยึดอำนาจองค์ชายลีบังวอนนำทัพเข้าปราบสองฝ่ายต่อสู้กันในเหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่สอง องค์ชายลีบังกันพ่ายแพ้และถูกกักพระองค์อยู่ที่เขาโทซาน องค์ชายลีบังวอนบัลคับให้พระเจ้าจองจงสถาปนาพระองค์เองเป็นองค์ชายรัชทายาท จนในที่สุดพระเจ้าจองจงก็ทรงทนไม่ได้อีก สละราชบัลลังก์ให้พระอนุชาขึ้นครองราชย์ต่อ เป็นพระเจ้าแทจง

พระเจ้าจองจงประทับอยู่ที่เมืองแคซองตลอดพระชนม์ชีพที่เหลือในฐานะแทซังวัง (태상왕, 太上王) และสวรรคตในค.ศ. 1419 ในรัชกาลของพระเจ้าเซจงมหาราช พระสุสานมีชื่อว่า ฮูนึง (후릉, 厚陵) แต่ไม่ได้รับพระนามที่พระสุสาน แต่ได้รับพระราชทานพระนามจากจักรพรรดิราชวงศ์หมิงว่า พระเจ้าคงจอง (공정대왕, 恭靖大王) จนในรัชสมัยของพระเจ้าซุกจงได้ถวายพระนามที่พระสุสานเป็น พระเจ้าจองจง (정종, 定宗)

พระนามเต็มสมเด็จพระราชา จองจง คงจอง อึยมุน จางมู อนอิน ซุนฮโย

정종공정의문장무온인순효대왕
定宗恭靖懿文莊武溫仁順孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์พระราชบิดา: พระเจ้าแทโจแห่งโชซอน (태조)
พระราชมารดา : สมเด็จพระราชิชินอึย ตระกูลฮัน แห่งอันพยอน (신의왕후 한씨, 神懿王后韓氏 September 1337–September 12, 1391)
พระมเหสี


สมเด็จพระราชินีจองอัน ตระกูลคิม แห่งคยองจู (정안왕후 김씨 ,定安王后 金氏 ค.ศ.1355-ค.ศ.1412)
พระสนม

พระสนมซองบิน ตระกูลจี แห่งชุงจู (성빈 지씨 ,誠嬪 池氏)
พระสนมซุกอึย ตระกูลจี (숙의 지씨 ,淑儀 池氏)
พระสนมซุกอึย ตระกูลคี แห่งแฮงจู (숙의 기씨 ,淑儀 奇氏 ?-1457)
พระสนมซุกอึย ตระกูลมุน แห่งนัมพยอง (숙의 문씨,淑儀 文氏)
พระสนมซุกอึย ตระกูลลี แห่งพยองชาง (숙의 이씨 ,淑儀 李氏)
พระสนมซุกอึย ตระกูลยุน แห่งแฮพยอง (숙의 윤씨 ,淑儀尹氏)
องค์หญิงคาอึย ตระกูลยู (가의궁주 유씨)
คีแมซังกุง (시비 기매)
พระราชโอรส

ลี ฮูแซง,องค์ชายด็อกชอน พระราชโอรสของพระสนมซองบิน ตระกูลจี
ลี มัลแซง,องค์ชายโทพยอง พระราชโอรสของพระสนมซองบิน ตระกูลจี
ลี วอนแซง,องค์ชายอึยพยอง พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลจี
ลี มูแซง,องค์ชายซอนซอง พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลจี
ลี โฮแซง,องค์ชายอีซอง พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลจี
ลี กุนแซง,องค์ชายซุนพยอง พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
ลี อึยแซง,องค์ชายกึมพยอง พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
ลี ยุงแซง,องค์ชายจองซ็อก พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
ลี ซอนแซง,องค์ชายมูริม พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
ลี ควีแซง,องค์ชายจองอึย พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลมุน
ลี จองแซง,องค์ชายจินนัม พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลลี
ลี ด็อกแซง,องค์ชายซูโท พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลยุน
ลี น๊กแซง,องค์ชายอิมอึน พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลยุน
ลี พกแซง,องค์ชายซ็อกโพ พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลยุน
ลี โพแซง,องค์ชายจางชอน พระราชโอรสของพระสนมซุกอึย ตระกูลยุน
ลี พุนโน พระราชโอรสขององค์หญิงคาอึย ตระกูลยู
ลี จีวุน พระราชโอรสของคีแมซังกุง
พระราชธิดา

องค์หญิงฮัมยาง พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลจี
องค์หญิงซุกชิน พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
องค์หญิงซางวอน พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
องค์หญิงด็อกชอน พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
องค์หญิงโกซอง พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
องค์หญิงจอนซาน พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลคี
องค์หญิงอินชอน พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลยุน
องค์หญิงฮัมอัน พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย ตระกูลยุน
ที่มา วิกิพีเดีย