ความสำคัญของวันมาฆบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์ ดังนี้


โอวาทปาฎิโมกข์


พุทธวจนะพระวินัยจากพระพุทธโอษฐ์/บ้านมหา.คอม