ความสำคัญของวันมาฆบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์ ดังนี้

พุทธวจนะพระวินัยจากพระพุทธโอษฐ์/บ้านมหา.คอม