••• พระพุทธเมตตา •••

พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา
เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียสิ่งสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในบริเวณพุทธคยาอีกประการหนึ่ง
ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบนมัสการกันมาก
คือ “พระพุทธเมตตา” ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาอันงดงาม
ประดิษฐาน ณ ห้องบูชาชั้นล่างสุดของพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ทางประตูด้านทิศตะวันออก มีอายุกว่า ๑,๔๐๐ กว่าปี
พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางภูมิสัมผัส
ปิดทองเหลืองอร่าม เหตุที่เรียกว่า “พระพุทธเมตตา”
ด้วยเพราะพระพักตร์เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยน เมตตากรุณา


มีตำนานที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธเมตตา คือ
ครั้งหนึ่ง พระเจ้าสาสังการ กษัตริย์ฮินดูจากเบงกอล
เมื่อขึ้นครองราชย์ก็ทรงมีนโยบายทำลายพระพุทธศาสนา
ได้ยกกองทัพมาถึงบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์
ได้สั่งให้กองทหารของตนทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับขุดรากขึ้นมาเผา
(ภายหลัง พระเจ้าปรณวรมา ได้เสด็จมาพบ ทรงเร่งให้บูรณะพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นใหม่)
และได้เข้าไปในพระมหาเจดีย์ เห็นพระพุทธรูปพระองค์หนึ่ง
คิดจะทำลายด้วยตนเอง แต่ทำลายไม่ลงเพราะพระพักตร์อันเปี่ยมด้วยเมตตา
เมื่อยกทัพกลับพระนคร คิดว่าหากปล่อยให้พระพุทธรูปอยู่ในพระวิหาร
พุทธศาสนิกชนก็จะฟื้นฟูขึ้นมาอีก จึงให้นายทหารคนหนึ่งไปทำลายทิ้ง
นายทหารนั้นไปถึงก็ไม่กล้าทำลายเพราะเป็นชาวพุทธ
แต่ครั้นจะไม่ทำลายก็เกรงพระราชอาญา อาจจะถูกประหารทั้งครอบครัว
จึงคิดว่าไม่ทำลายดีกว่า เพียงแต่ซ่อนองค์พระพุทธปฏิมานี้เอาไว้ก็พอ
จึงเอาอิฐมาก่อปิดทางเข้าห้องบูชาเพื่อไม่ให้ใครเห็น แล้วตั้งรูปพระเมหศวรไว้ด้านหน้า


เมื่อกลับไปรายงานพระเจ้าสาสังการว่าทำลายพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้ว
แทนที่จะดีพระทัยกลับหวาดกลัวในอกุศลกรรม ภายหลังต่อมาได้ล้มป่วยลง
พระวรกายเน่าเปื่อยเนื้อหลุดเป็นชิ้นๆ ด้วยบาปกรรมที่สั่งให้ทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์
เมื่อพระเจ้าสาสังการสิ้นพระชนม์แล้ว ทหารคนนั้นจึงกลับไปที่พระมหาเจดีย์
นำเอาอิฐที่มุงบังองค์พระพุทธรูปออก และจุดตะเกียงน้ำมันบูชา
ปรากฏว่าดวงประทีบที่นายทหารคนนั้นจุดบูชาพระพุทธรูปยังส่องสว่างอยู่


พุทธคยาเป็นตำบลเล็กๆ นอกเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
เป็นเจดีย์พฤกษ์สำหรับมวลพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
ซึ่งล้วนต่างปรารถนาจะเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้
เพราะที่นี่คือสถานที่อุบัติขึ้นแห่งพระบรมศาสดาเอกของโลก
กว่าพุทธคยาจะเป็นดังเช่นปัจจุบันนี้ได้ ก็ด้วยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน
ผู้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทุนทรัพย์ เพื่อฟื้นภาพอดีตให้ได้ความยิ่งใหญ่
ในฐานะที่เป็นพุทธอนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์

สายน้ำในอินเดียย่อมหลั่งไหลมาจากทิวเขาหิมาลัยเป็นเบื้องต้นฉันใด
ต้นสายธาราแห่งพุทธธรรมย่อมถือกำเนิดขึ้นที่พุทธคยาฉันนั้น
พุทธศาสนิกชนผู้มายังที่แห่งนี้ ต่างมาประพฤติดี ละเว้นความชั่ว
ทำจิตใจให้ผ่องใส่ ดำเนินตามรอยพระพุทธบาทแห่งพระบรมศาสดา
ผู้ทรงเป็นศาสดาเอกผู้ได้ตรัสรู้ธรรม ณ พระแท่นวัชรอาสน์ พุทธคยานี้เอง
พระพุทธเมตตาพระพุทธเมตตา


พระพุทธเมตตา

พระพุทธลักษณะของ “พระพุทธเมตตา”
ไทยเรียกว่า ปางมารวิชัย หรือชนะมาร
อินเดียเรียกว่า ภูมิผัสสะ แปลว่า
ทรงชี้ให้แผ่นดินเป็นพยานแห่งการทำความดีในอดีต
เพราะตอนที่พระยามารพร้อมเสนามาร
มาผจญไล่พระพุทธองค์ให้ลุกหนีไปเสียจากบัลลังก์ที่ประทับ
ทรงชี้ให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยานในการทำความดีในอดีตของพระองค์
โดยแม่นางธรณีได้บีบน้ำในมวยผม
ที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากไว้ตอนตรวจน้ำทำบุญทุกครั้ง
จนทำพระยามารได้พ่ายแพ้ต่อพระพุทธบารมีพระพุทธเมตตา


เครดิต : เวปธรรมะจักร/บ้านมหา.คอม