*********************************
กรมการทหารช่างเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
*********************************


กรมการทหารช่างเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556


กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปี 2556 จำนวน 100 อัตรา

สำหรับ ชายไทย ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุระหว่าง 18-25 ปี
คุณวุฒิ


สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกล, ช่างกลโรงงาน, เครื่องกล จำนวน 12 อัตรา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาก่อสร้าง จำนวน 33 อัตรา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อม, ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโลหะ จำนวน 10 อัตรา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25 อัตรา

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์, อุตสาหกรรมช่างยนต์, เครื่องกลอุตรสาหกรรม จำนวน 20 อัตรา


วิธีการสมัครงานราชการกรมการทหารช่าง


สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7034 และ 0-3233-7388 ต่อ 53125


สอบภาควิชาการ (80 คะแนน) แบ่งเป็น 2 ภาค

สอบภาคทฤษฎี (สอบ 30 เม.ย. 2556)
สอบภาคปฏิบัติ (สอบ 7 พ.ค.2556)
สอบสมรรถภาพร่างกาย 10 คะแนน (สอบ 7 พ.ค.2556)

สอบสัมภาษณ์ 10 คะแนน (สอบ 8 พ.ค.2556)

ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายวันที่ 16 พ.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 เม.ย. 2556
สอบวันที่: 30 เม.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 3 พ.ค. 2556รายละเอียดการรับสมัคร
++++++++++++++++++++++++++++++*******************************
กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

*******************************


กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 23 เม.ย. 2556) จำนวน 190 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 132 อัตรา

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว


เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ 58 อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ ก.พ. แล้ว


รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง 23 เมษายน 2556

ประกาศรายชื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556รายละเอียด


ขั้นตอนการสมัครสอบ