กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063
  บล็อก
  197

  วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556


  **************************
  วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556
  12 – 13 พฤษภาคม 2556
  **************************  วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556


  12 พฤษภาคม 2556

  เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพระราชพิธีมาแต่โบราณกาล เนื้อหาคือการปลุกเสกข้าวพันธุ์ดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงประกอบพระราชพิธีที่โบสถ์วัดพระแก้ว ปีนี้ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปประกอแบพิธีแทน


  ความสำคัญของวันพืชมงคล

  วันพืชมงคล : การเกษตรกรรมนับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์อย่างมาก เพราะธัญญาหารที่บรรดาเหล่าเกษตรกรปลูกได้ในแต่ละปี ถูกนำมาใช้เป็นอาหาร ดัดแปลงเป็นอุปโภคต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
  วันพืชมงคล เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเกี่ยวกับการเพาะปลูก เนื่องจากเห็นความสำคัญของการเมล็ดพืชพันธุ์อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีการผลิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ นอกเหนือจาการมีแผนดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ำฝนที่มีปริมาณเพียงพอ และปัจจัยอื่น ๆ แล้ว หากได้เมล็ดพืชพันธุ์ที่ได้รับการเลือกสรร รวมทั้งเกษตรกรมีขวัญกำลังใจ มีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพาะปลูก ทางราชการหรือผู้ปกครองตนให้การดูแลเอาใจใส่ การเกษตรของประเทศจะพัฒนามากยิ่งขิ้น

  ด้วยเหตุนี้ ทุกปีทางราชการจึงจัดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้น โดยกำหนดในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี


  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม 2556

  วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือการไถนาครั้งแรกแห่งฤดูกาลเพาะปลูก เป็นพระราชพิธีโบราณเช่นเดียวกัน ในพุทธประวัติก็ปรากฏพระราชพิธีนี้เมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะยังเป็นพระราชกุมารได้ตามเสด็จพระเจ้าสุทโธธนะไปในการพระราชพิธีนี้ พระอาทิตย์แสงจ้ามากแต่ปรากฏว่าที่ประทับมีเมฆลอยมาบังกั้นแสงแดดไว้เหมือนร่มกั้นฉะนั้น

  ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รวมพระราชพิธีทั้งสองนี้มาประกอบต่อเนื่องกันคือการปลุกเสกพันธ์ข้าววันหนึ่งและการไถนาขวัญเป็นครั้งแรกอีกวันหนึ่ง แล้วรวมเรียกการพระราชพิธีนี้ว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  พระมหากษัตริย์ ประชาชนไทยซึ่งอดีตส่วนใหญ่เป็นชาวนาและการทำนา เป็นชีวิตของกันและกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ ปีใดข้าวกล้าได้ผลดีปีนี้นบ้านเมือง พระมหากษัตริย์แลราษฎรก็เป็นสุข  วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556

  วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556


  วันพืชมงคล - พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2556

  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  บรรดาข้าราชการ รวมถึงประชาชนชาวเกษตรกรต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี และรอเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  วันพืชมงคล โดยในปีนี้ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา ในวันพืชมงคล


  วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556

  วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556


  พระโคแรกนา กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2556 จำนวน 2 คู่ คือ
  พระโคแรกนา 1 คู่ ได้แก่ พระโคฟ้า พระโคใส มีความสูง 171 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 230 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 225 เซนติเมตร อายุ 10 ปี
  พระโคสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคมั่น พระโคคง มีความสูง 173 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 240 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 215 เซนติเมตร อายุ 10 ปี
  เทพีคู่หาบทองปีนี้ ได้แก่ นางสาวสุมาลี จำเริญ นิติกรชำนาญการ กรมปศุสัตว์ และ นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
  เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวพชร ลาภผล นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ

  พันธุ์ข้าว วันพืชมงคล 2556
  บัญชีรายชื่อพันธุ์ข้าวและน้ำหนัก ฤดูนาปี 2555
  โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
  ที่นำเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2556


  วันพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556

  เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖
  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ


  1 อาชีพทำนา ได้แก่ นายช่วย สาสุข บ้านเลขที่ 14 บ้านโพนละมั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 086-128-6819

  2 อาชีพทำสวน ได้แก่ นายบำรุง หนูด้วง บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 089-871-8965

  3 อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 บ้านสมบัติเจริญ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 081-282-7482

  4 อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายการุณ ศุขะพันธ์ บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โทร. 081-381-3666

  5 อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางกองงัน จำนงค์บุญ บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โทร. 081-565-4751
  6 อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายอาหะมะ อาลีมาส๊ะ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โทร. 084-748-8057

  7 อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ ร้อยเอกนายแพทย์ปัญญา ยังประภากร บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.081-877-7028

  8 อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายธนภณ แสงสุบิน บ้านเลขที่ 34/4 ซอยวังปลานิล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 081-755-6177

  9 อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายบัวพันธ์ บุญอาจ บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 083-357-4829

  10 อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ น้ำได้ แก่นายสมชาย ต้นหิรัญมาศ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โทร. 086-306-2762

  11 สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายมาโนช โพธิ์เมือง บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 5 ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โทร. 082-842-2398

  12 สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายนิมิตร ทักโลวา บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 1 บ้านนางัว ตำบลนา งัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีโทร. 081-576-7077

  13 สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายอาทิตย์ มติธรรม บ้านเลขที่ ๔๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-341-463

  14 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นางนงนุช ยังปากน้ำบ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โทร. 086-276-2983

  15 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายวาทิน คันธี บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โทร. 088-735-0034


  สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

  1 สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านเลขที่ 515 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-577-120

  2 สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด จังหวัดสระบุรี บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร. 036-327-361

  3 สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร บ้านเลขที่ 194 หมู่ที่ 15 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-729-228

  4 สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตรจำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 089-593-9426

  5 สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ บ้านเลขที่ 130/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-519-239

  6 สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด จังหวัดนครปฐม บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร. 034-351-471

  7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเลขที่ 547 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-709-4940


  ปราชญ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556

  - สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายโชคดี ปรโลกานนท์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เลขที่ 14 หมู่ที่ 6 บ้านคลองทุเรียน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

  - สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายสุวิทย์ ไตรโชค เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เลขที่ 58 คลองปากกราน หมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

  ขอบคุณ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  tlcthai.com
  FB ของ Paisal Puechmongkol  ++++++++++++++
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 12-05-2013 at 09:12.
  *********************************


  อิสระ เสรี เสมอภาค
  *********************************

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ เปี๊ยกครับ
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  กระทู้
  156
  ขอบคุณครับคุณครูที่นำสาระดีๆมาฝาก ครับ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •