ความคิด


เรือชีวิตของเราจะมุ่งไปถึงเป้าหมายโดยสวัสดีได้
ต้องมีเข็มทิศนำทาง เข็มทิศที่ว่านี้ก็คือเข็มทิศความคิด
ถ้าเราคิดถูกเรือชีวิตก็ไปถูกทิศถูกทาง
แต่ถ้าเราคิดผิดเรือชีวิตก็ไปผิดทิศผิดทางความคิดคืออะไร
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า "จิตเตนะ นียะติ โลโก แปลว่า โลกหมุนไปเพราะความคิด" หรือแปลอีกอย่างว่า บรรดาโลกทั้งหลาจะเป็นอย่างไรก็เพราะความคิด ฝรั่งแปลว่า "You are what you believe คุณเชื่ออย่างไร คุณคิดอย่างไร คุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้น"

"ความคิด" คือสภาวธรรมอย่างหนึ่งในขันธ์ห้า ภาษาธรรมเรียกว่า "สังขาร" แปลตามภาษวัดว่า "การปรุงแต่ง" คือการปรุงแต่งทางจิตใจ แปลให้เป็นภาษาร่วมสมัยว่า "ความคิด" ความคิดสำคัญเพียงใด พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่า ความคิดนี้เป็นนายของสรรพสิ่ง ซึ่งมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า ความคิดนี้เป็นนายของสรรพสิ่งซึ่งมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า

"นโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฎฐา มโนมยา แปลว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจสำคัญที่สุด ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ"

ใจในที่นี้คือความคิด สำคัญที่สุด หากว่าเราคิดี หรือมีใจผ่องแผ้ว คำพูดการกระทำก็จะดีตาม เสหมือนเงาตามตัว คนเราถ้าคิดชั่ว คำพูดการกระทำของเราก็ชั่วตาม เหมือนกับล้อเหวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าโค นี่คืออิทธิพลของความคิด

หากเราคิดีมีจิตใจผ่องใส การพูดของเราก็ดี การกระทำของเราก็ดี ผลจากการคิดดี พูดดี ทำดีนั้น ความสุขก็ติดตามตัวเราเป็นเงาติดตามตนไปทุหนทุกแห่ง ในทางกลับกัน หากเราคิดชั่ว ก็จะพูดชั่วและทำชั่ว และผลแห่งการคิดชั่ว พูดชั่ว และทำชั่วนั้น ทุกข์ก็จะติดตามเราดังหนึ่งล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าโค นี่คือบทพิสูจน์ว่า จิตหรือความคิดเป็นนายของทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะความคิดหรือจิตนี้เป็นผู้กำหนดสรรพสิ่ง

สรรพสิ่งจะมีคุณค่าจะมีควมหมายต่อเราหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดอย่างไร เช่น เพชรคือแร่ธาตุ คือหินชนิดหนึ่ง แต่พอความคิดของมนุษย์ทั่วโลกไปประเมินว่า หินชนิดนี้ที่เรียกว่าเพชร เป็นสิ่งสูงค่าคนก็แย่งกันครอบครอง แต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้ว เพชรก็คือหินก้อนหนึ่ง ไม่มีความหมายอะไร เพราะท่านอยู่นอกเหนือการประเมินค่า

จากหนังสือ ๙ เรื่องเพื่อความก้าวหน้า โดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี