บ้านเผิ่นกินอาหารหรูอยู่ิ่เทิงห้าง มีสตางค์เกินใช้จ่าย
บ้านเฮากินง่ายๆ ของหาได้แต่ละมื้อ บ่อได้ซื้อหากได้กิน
ทรัพย์ในดินสินในน้ำ หากขยันทำขุดไง้ก่น
จนกะให้เฮาจนแต่เงินใช้ ใจเฮานั้นอย่าได้จน
เกิดเป็นคนอย่าได้ท้อ อย่าสิรอให้ไผส่อย
หากินด้วยลำแข้งน้อยๆ บุญเฮาหน่อยให้ค่อยเพียร
เป็นนำกงเกวียนกรรมก้อม ออมควมดีไว้ถ่าเพิ่ง
เหิงนานไปเผื่อว่าบุญหนุนเกื้อ เมือหน้าห่าเถื่อรวย