ปลายฝนต้นหนาว ไข้หวัดใหญ่จะมาเยือน

ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนและหน้าหนาว โรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญในช่วงนี้คือโรค ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ของทุกปีที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จากการติดตามข้อมูลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม (รูปที่1) สิ่งสำคัญคือการเฝ้าระวังการเกิดโรคในพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิดเพื่อการ ป้องกัน ควบคุม การระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว

คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1. เฝ้าระวังโรคในพื้นที่โดยใช้หลัก 3ร (รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมเร็ว) เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคในพื้นที่
2. ออกมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานที่ ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น โรงเรียน โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
3.ควรเน้นสถานบริการทางสุขภาพ ให้มีการวินิจฉัยโรคโดยเร็วโดยใช้เกณฑ์ทางคลินิกเป็นหลัก เพื่อให้ยาต้านไวรัสโดยเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการรุนแรง
4. ให้ความรู้สู่ชุมชนในการดูแลตนเอง และให้ความรู้เรื่องอาการ อาการแสดงผ่านสื่อต่างๆเช่น เสียงตามสาย หรือ การประชุมประจำเดือน
คำแนะนำสำหรับประชาชน
1.ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้ป่วยโรคอ้วน ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี
2.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
3.ปิดปาก และจมูก เมื่อ ไอหรือจาม ด้วย ทิชชู หรือแขนเสือ หรือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการเป็นไข้หวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
4.รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอร่วมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5.เมื่อเป็นไข้หวัดควรหยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือใช้ของร่วมกันกับคนใกล้ชิด แต่หากอาการไม่ดีขึ้น หรือไข้ยังไม่ลดภายใน 2 วัน ควรไปพบแพทย์เพื่อการดูแลรักษาที่ถูกวิธี รวมทั้งเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ที่อันตรายที่สุดคือ ทำให้เสียชีวิตได้
6.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค
Influenza จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบข้อมูลปี 2554 กับ ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังแหล่งที่มา http://dpc10.ddc.moph.go.th