ธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
ธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้ เป็นองค์ธรรมบทหนึ่ง ที่คนโบราณใช้ป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อันเกิดจากภูตผีปีศาจได้ผลดียิ่ง
ครูธรรมสมัยโบราณ หากผู้ใดได้เรียนธรรมนี้แล้วผู้คนจะนับถือลือชาว่าเป็นคนเก่งกล้าสามารถ เป็นที่เกรงขามของคนและผี ผู้ที่เรียนธรรมนี้จะเป็นคนเคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติคือมีศีล 5 ประจำใจไม่ขาด หากจะสอนให้ลูกศิษย์ ก็จะต้องเลือกเฟ้น ถ้าเป็นคนเห็นแก่เล่นแก่กิน มีใจคอโหดร้ายสามานย์หรือไม่ถึงจะจ้าง หากเป็นดังนั้น อาจารย์ก็ไม่ยอมสอน เคล็ดลับอีกประการหนึ่งที่อาจารย์ถือ คือต้องให้เชื่อถือเพราะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สำเร็จในทุกกิจการ หากไม่เชื่อ นอกจากจะไม่เป็นผลแล้วกลับให้โทษอีกด้วย
ข้อความของธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มีเนื้อความยืดยาวมาก ได้แยกไว้เป็นหมวดๆ เพื่อให้เหมาะแก่การที่จะนำไปใช้
เครื่องสักการะครู
หากจะเรียนธรรมนี้ ให้จัดเครื่องสักการะ มีขัน 5 ขัน 8 เทียนเล่มบาท 1 คู่ เทียนเล่มเบี้ยง 1 คู่ ขันหมากเบ็ง 7 ยอด 1 คู่ ห่อนิมนต์ 1 ห่อ เงินคาย 10 บาท กับอีก 1 สลึง ยกครูและเรียนวันอังคาร ถ้าจัดเครื่องสักการะไม่ครบ ผู้เรียนอาจจะเป็นบ้า
เรียนเสร็จแล้ว เอาพานหรือขันใส่เครื่องสักการะตั้งไว้บนหัวนอน กราบไหว้สักการบูชาเป็นประจำ
หากจะสอนให้ลูกศิษย์ หรือจะไปรักษาคนไข้ รักษาเรือน ที่ไร่ นา ป่า ดง ห้วย หนอง คลอง บึง มีภูตผีปีศาจรบกวน ท่านให้ยกครู ยกคายให้ครบ
เครื่องสักการะมี 5 อย่าง คือ ข้าวตอก ดอกไม้ ประทีป ธูป เทียน จัดให้ได้อย่างละ 5 คู่ เรียกขัน 5 จัดอย่างละ 8 คู่ เรียกขัน 8 ขัน 5 ขัน 8 เป็นเครื่องสักการะนำไปบูชาครูคำบูชาครู
สาธุ อัคคีทานัง พหุปุปผัง สิเนทัตวา อสีติกัปปโกฏิโย อภิรูโป มหาปัญโญ ธาเรนโต ปิฏกัตตยัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง
ผู้ที่เรียนมนต์จะต้องขอขมาโทษ ที่ล่วงเกินพระรัตนตรัย เกิดจากกายอัน เหยียบย่ำ กล้ำกราย พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ อันเกิดได้จากวาจา เช่น หลบหลู่ ดูถูกเหยียดหยาม พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เกิดได้จากใจ เช่น เคียดแค้น อาฆาตมาดร้ายต่อพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เหล่านี้จัดเป็นโทษถ้าเราไม่ขมาโทษพระรัตนตรัยเสียก่อน จิตใจของเราจะไม่บริสุทธิ์การเรียนมนต์ก็ไม่ขลัง
คำขอขมาโทษพระรัตนตรัย
สาธุ อัจจะยัง อัจจะโย โน เม ภันเต อัจจะคะมา ยถา พาเล ยถา มุฬเห ยถา อกุสเล เม มะยา พะละตา จิตตา อะคาระวะอะคาระวา พุทธะติมะ ธัมมะติมะ สังฆะติมะ มะมะ รตนัตตเย กาเยน วาจายะ มะนะสา โน ภันเต ภินิพุทธัง ภินิธัมมัง ภินิสังฆัง อัจจะยัง อัจจะยะโต ปฏิคัณหาตุ อายะติง ภันเต สังวะเรยยามะ สักกัจจะคะรุ คาระวะ เอตา อัมหากัง สุขัง หิตายะ มัคคะผละ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ อตีตะโทสัง ปัจจุปันนะโทสัง กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง
ข้าพจ้าได้ล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ดี ข้าพเจ้าเป็นบาปเพราะโลภโกธรหลงก็ดี บาปในอดีตและปัจจุบันก็ดี ขอแก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงมาระงับให้กลับ หายไป ในมื้อนี้ วันนี้ ยามนี้ ก็ข้าเทอญ
การอาราธนาคุณพระ
พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ท่านดีอย่างไรท่านดีในทางป้องกันรักษา และปราบปรามศัตรูคู่อมิตรส่วนตัวของเราผู้นับถือท่าน ไม่มีฤทธิ์เดชศักดานุภาพพอที่จะป้องกันรักษาสิ่งเหล่าร้ายได้ จึงได้เชิญเอา พระคุณของท่านมาคุ้มครองป้องปก
บทอาราธนาคุณพระ
สาธุ สาธุ สาธุ โอกาสะ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระกกุสันโธเจ้า จงเสด็จลงมาบังอยู่ตาข้างซ้ายแห่งข้าพเจ้าทอญ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระโกนาคมเจ้าจงเสด็จลงมาบังอยู่ตาข้างขวาแห่งข้าพเจ้าเทอญข้าพเจ้าขออาราธนาพระกัสสโปโคตรโมเจ้า จงเสด็จลงมาบังอยู่หูทั้งสอง แห่งข้าพเจ้าเทอญ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระศรีสักยะมุนีเจ้า ลงเสด็จลงมาบังอยู่นาภีแห่งข้าพเจ้าเทอญ ขออาราธนาคุณ พระธรรมเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จบพระไตรปิกฎ จงเสด็จลงมาบังอยู่เกษเกล้าเกศา แห่งข้าพเจ้าเทอญ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระศรีอริยเมตไตรเจ้า จงสถิตอยู่ชิวหาปลายลิ้น แห่งข้าพเจ้าเทอญ ข้าพเจ้าจะทำการอันเป็นมุงคุณสิ่งใด ๆ ก็ดีขอแก่พระคุณเจ้าทั้งหลาย จงมาประสิทธิ์ประสาทให้แก่ข้าพเจ้าในเวลามื้อนี้ วันนี้ ก็ข้าเทอญนิพพานปัจจะโย โหตุ
การนมัสการคุณพระ
พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ทั้ง 3 นี้เรียกว่าผู้มีพระคุณสูง ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในสากลโลกรองลงมาได้แก่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดามีในโลก การกราบไหว้ก็ดี ระลึกคิดถึงก็ดี ทำให้เข็มแข็งสามารถที่จะต่อสู้กับศัตรู และทำกิจที่เรามุ่งหวังตั้งใจให้สำเร็จลุล่วงไปโดยง่าย

บทนมัสการคุณพระ
อิติปิ โส ภควา มือทั้งสิบนิ้ว ยกขึ้นเหนือหว่างคิ้ว กระหม่อมน้อมนมัสการ ขอจิตเหนี่ยวถึงคุณพระเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระบิดา 11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระมารดา 12 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพรพุทธเจ้า 36 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระธรรมเจ้า 38 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระสงฆ์เจ้า 34 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระอริยเจ้า 30 ทัศ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณน้ำพระคงคา 12 คุณนางธรณี 11 คุณไฟ 6 คุณลม 8 คุณอากาศ 10 ทัศ อัปสร 6 คุณอัสสวาต ปัสสวาต คุณมณี 1 คุณสาวก คุณศีล 5 คุณศีล 10 คุณศีล 227 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระฤาษีตางัว ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระฤาษีตาควาย ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณฤาษีตาไฟ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระฤาษีนารายณ์ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระฤาษีนารอด ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดหมื่นสี่พันตน จงทรงฤทธีมาประสิทธิ์แก่ข้า ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณ พระมหาโมคคัลลาน์ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระสารีบุตร ข้าพเจ้าจะระลึกถึงคุณพระมหากัจจายนะเถร คุณสามเณร คุณตีณิสิงเห คุณพระอินทร์ คุณพระพรหม คุณพระไตรวิหารทั้งเจ็ดแสนจักรวาล ขออย่าให้มีมารผจญแพ้ด้วยเดชะ ขอให้สว่างฮุ่งเฮืองแจ้งส่องเหมือนดังแสงพระอาทิตย์ เมือออกมานั้น นิพพานปัจจะโย โหตุ
อิติปิ โส ภควา ข้าไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ยกมือขึ้นเหนือเกษเกล้าเกษาตามประเพณีมาแต่ปถม ไหว้พระอินทร์ พระพรหม พระยมและและภาณ พระจตุโลกบาลทั้งสี่พระธรณี พระศรีอริยเมตไตโยเจ้า บอกเราเล่าภาวนาว่า พุทธังเจ้าจงมาเป็นกำแพงแก้วมารักษาตัวข้าพเจ้า ไหว้พระธรรมเจ้า จงมาเป็นกำแพงเพชร 7 ชั้น มารักษาตัวข้าพเจ้า ไหว้พระสังฆังเจ้า จงมาเป็นเสนาแลอำมาตย์ รักษาตัวข้าพเจ้า ฆเฏสิ ฆเฏสิ กิง การณา อหังปิ ตังชานามิ
อิติปิ โส ภควา มือทั้งสิบนิ้ว ยกขึ้นเหนือหว่างคิ้ว กระหม่อมน้อมนมัสการ ข้าพเจ้าจักไหว้ถึงคุณพระเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ทรงพระนามตั้งแต่พระกกุสันโธ โกนาคมโนเป็นเค้า ตราบต่อเท่าถึงพระศรีอริยเมตตัยโยเจ้า ขอพระองค์ได้มาปราบปรามฝูงมารไพรี ฝูงผีบริศาจ ราชทูต ผีภูตแลผีพาย ผีเผดอสุรกายนานาต่าง ๆ อย่าได้มากระทำฮ้าย ให้สูออกหนีเสีย สูอย่าได้มากระทำให้เป็น พยาธิ์ อาฆาตโรคาให้หายสูญ ทั้งคุณแลไสย์เขาใช้มาเบื้องต่ำแลเบื้องบน แก้ทั้งผีทั้งคน ผาบมนต์แลอาถรพ์ ขมันยักษ์และอวิชชา ขอสัพพัญญูเจ้าจงมาตั้งพิธี จงให้ตักเอาน้ำอยู่ในวัดอันมีโบสถ์ จักได้เอามาล้างโทษทัณฑ์อันตราย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง ข้าพเจ้าจึงไปนิมนต์พระสงฆ์เจ้า มานั่งสวดพระพุทธมนต์ จับเอา ด้ายมุงคุณวงไว้สามชั้น ให้มาช่วยป้องกัน อันตราย พุทธัง จักกวรัง ธัมมัง จักกวรัง สังฆัง จักกวรัง ฝูงผีปีศาจราชภูตสูเอย สูจงอะเฮ่ยหนีออกไปภายนอก พ้นขอบเขตจักวาล อหัง วันทามิ ปสิทธิ เม อะ อา เอ โก กะกา อวิชา นาถัง อุปปันนัง กามนัสสะ ปัตตินามะ ปัญจามัง สวาหะ นะโม พุทธายะ วันทามิ สิทธิ กิจจัง สิทธิการิยัง ตถาคโต สิทธิเตโช ชโย นิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตรัง สิทธิ กิจจัง สิทธิกัมมัง ปสิทธิเม สิทธิลาภัง นรปูชิโต สัพพโกธา วินัสสันตุ กะคะ คุณา กะกุนัง ภยาวิเสโส ติโย มารรูโปอาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ นโม พุทธายะ สังวัจฉา วุฏฐิ เทยยะ สุขะ คะมะนะ สัพเพ ยักขา ปลายันติ คัจฉะ อมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ พระพุทธะอุด พระธัมมะอัด นะ อยู่ตาซ้าย โม อยู่ตาขวา พุธอยู่หน้า ธาอยู่อก ยะอยู่หลัง อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ อะ สุ วิ สัง ธัมมัสสะ วะนะกาโล อยัมภะทันตา
ปุ สะ พุ ภะ ภะพุ สะ มะอะอุ นะมะกะ ปะระ มะอุ อาคะขัง ปึงปัง มาระปัตติ ขมันติ โอมนะโม พุทธายะ ชินะสา หิราชะ พระบาททรงศีลสิทธิจักราวุธดีดวงวิเศษ เข้าในเขตจักรวาล ผีอยู่ในสงสารอ่อนน้อม พร้อมกันเข้ามาสู้สงคราม พระภูบาลฤทธีกล้า อาวุธท้าแกว่งไกวไหวคีคื่นผีทั้งหลายตื่นเต้นเนื่องนัน พากันปองขาบไหว้ตน แก่นไท้ทรงธรรม ฤทธีธรรมเหาะหอบไปใกล้เขาเสมรภูดอย เสด็จผงเถ้าควันอูดเอ้าอนธกาล ฝูงหมู่มารแน่นสั่นสาย อิทร์พรหมพร้อมถวายสาร ยักโขกาฬกราบไหว้ครุฑนาคเพิงกลังเกรง ควรคึดยาก ลำบาก ย้านกลัวตาย แคลนสั่นสายฮ้องไห้เข้ามาไหว้ขอยอม เอาหัวมาจุแท่น ย้านต้องแล่นเข้ามาหา ภาวนาว่า นะมะสิทธิทรงแท่น จักราวุธเกว่างไกวไหวไปถืกวังใสทั้งห้า แม่น้ำเบ่งบ้าเป็นฟองผีไหลนองตายก่าย ตายค้างค่วยแคมโชม หัวฟูจมจุ่มน้ำ ไหลเข้าเข้าหม้อใหญ่ เบ็ดใส่อเวจี แสนพันปีออกบ่ได้ ไฟไหม้ลุกเป็นผง จักราวุธตรงเสาะสอดเหาะหอบไปทั่วจักราวาล แผ่นดินดานสนั่นอยู่คีคื่นชั้นฟ้าตื่นคีเค็ง แสงเต็งเต็มขอบโลกโลกา จักราวุธมาคือเก่าพระจึงเล่าเทศนา เป็นดวงคาถาอันวิเศษ ด้วยเดชพระปัญญาบารมี มีต้นว่า พุทธรตนัง ธัมมรตนัง สังฆรตนัง อรุณา คัจฉะ วสันติ วุจจาปิอาพูวะ กัสสาติ สัพพอัน ตรายา วินัสสันติ พุทธวะ ธัมมะวะ สังฆวะ วะวะ ตัวนี้เป็นเค้าเป็นเจ้ากว่าโลกโลกา ฝูงหมู่เทวดารักษาบ่ขาดประโยชน์ด้วยกล้าแข็ง เป็นแสงใสบ่ขาด เลื่อมมาบ ๆ ยิ่งกว่าแสงตะวัน มาฟันหัวผีแตกทะลายเปี่ยง ผีบ่ฮ้องเฮียกได้ เหตุกูได้พระโองการมาครอบแพ้ แกกว่าผีทั้งหลาย จักราวุธเวียนวนแก่กูจักแผ่เมตตา พระกรุณาให้กูข่ม จ่มมื้อเช้าให้ผีตาย จ่มมื้อสายให้ผีล้ม ให้ผีทั้งหลายยอมกราบไหว้ เพิ่งตนกู นโม ปสทธิ เม
หากที่ไร่ที่นา ที่บ้านที่สวนเข็ดขวาง เกิดการเบียดเบียนจากภูตผีปีศาจ หรือปอบเป้าโพงผี ทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย และต้องการจะขับไล่ให้ออกไป

ห้องจืด
พระพุทธโธจืด พระธัมโมจืด พระสังโฆจืด กูชิจืดทั้งเฮือน กูชิจืดทั้งซาน กูซิจืดทั้งย้าวกูซิจืดทั้งเสาไม้มอน กูซิจืดทั้งเสาไม้แก่น กูซิจืดทั้งแผ่นปฐพี กูซิจืดทั้งผีพญามาร อันมีมือถือเครื่องอาวุธหอก ดาบหลาวแหลมมีคมอันกล้า ขี่ช้างม้าย่างเหยี่ยบแผ่นฟ้าเข้ามาเนืองนัน พระจอมธรรม์แจ้งจอด คึดเถิ่งยอดบารมี วันทามิ ข้าจะไหว้ยังพระปัญญาบารมีเป็นเค้า ด้วยเดชะพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระปัจเจกโพธิเจ้า พระอรหันตาเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระองค์ ขอให้ลงมาช่วยจืด ผีหน้าลายพระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีพรายแลผีเป้าพระธรรมเจ้าจืดเสีย เป้าโพงผีพระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีอันอยู่ในคีรีมาเที่ยวบ้าน พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีโพงปอบว่านกะสือ พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีถือไฟแลแงงแว่น พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีลุกแล่นเข้ามาเทียบคน พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีบินบนมาเทิงอากาศพระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีนาคราชผีเงือกผีงู พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีหุนลูบ่ฮู้จักคุณพระศาสนา ผีญาติกาล่อลวงกินไก่ พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีอันเป็นอะรักอะรอและใส่มาเข็ดแข็ง พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีแม่มดกล่าวถ้อยมุสา พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีมเหสักขาเทพายอตนข่มท่าน พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีภูตแลผีพราย ผีตายปัจจุบัน เขาฆ่า เขาฟัน ช้างแทง ควายชน พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีหมอมนต์ทำศาสตร์ พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีมักศูน บ่าเหล้าก้องพอพัน พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีมักฮบมักงันเป่าปี่เป่าแคน พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีข้าสามแสน พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีแมนตาทอก พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีหุนลู บ่รู้จักพระคุณศาสนา ผีอันธพาลลักลานกินเหล้า พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีมนต์ย่าเฒ่าออกดำออกแดง พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีพรายจำนำแซกเลือด แซกลม พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีมีมนต์ดลอาคม พระธรรมเจ้าจืดเสีย ผีเที่ยวโลกโลกา ใจบาปพาลพาโลฟ้อนโงฟ้อนแง่น พระธรรมเจ้าจืดเสีย สิทธิพระพุทโธมาช่วยจืด สิทธิพระธัมมาช่วยจืด สิทธิ พระสังโฆเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์ พระจึงปลงปสิทธิให้แก่กูแล้ว กูจักจืดไปเบื้องช้ายได้สามพันวา กูจักจืดไปเบื้องขวาได้สามพันโยชน์ สิทธิพระพุทธังเจ้ามาช่วยเกษ สิทธิพระธัมมังเจ้ามาช่วยเกษ สิทธิพรสังฆังเจ้ามาช่วยเกษ อหัง วัน ทามิ ปสิทธิ เม อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ นโมพุทธายะ กูชิขับสูหนีทั้งผีพระแลผีเณร ทั้งผีเณรทั้งผีผู้เฒ่า กูชิขับสู่หนีทั้งผีเป้าแลผีโพง กูชิขับสู่หนีทั้งผีอัปมงคล มันมาลอบลี้ลวงคน กูชิขับสู่หนีทั้งผีโป่งและผีหนอง ทั้งผีสยองบินบนมาเทิงอากาศ อาวุธกูจักฟัน พระขรรค์กูจักฟาดดาบด้ามแก้วกูจักแกว่งกวัดไกว ไกวกวัดไปให้สูหนี ไปนอกป่าหิมพานต์ พระโองการสำเร็จให้กูแล้วพระเจ้าเมืองนีรพานเป็นพยานมาสู่ ปสิทธิมังคละผาบ อุบาทว์ปีศาจผีดิบ ในสี่ทีปชุมภู โอม หุนรู หุนรู สวาหายะ

ห้องแก้วสารพัด
พุทธัง นิมิตตัง ธัมมัง นิมิตตัง สังฆัง นิมิตตัง พระพุทธ นิมิตตัง อังคฤกษ์มาแต่สวรรค์ รดใส่คนไข้หายเสี้ยงบ่นานเหมือนพระจันทร์ผุดผ่องขึ้นมา พระธัมมัง นิมิตตัง เป็นโอสถศักดิ์สิทธิ์ รดใส่คนไข้หายเสี้ยงบ่น่า เหมือนพระจันทร์ผุดพุ่งขึ้นมา พระสังฆัง นิมิตตัง เป็นโอสถศักดิ์สิทธิ์ ไหลมาแต่กระอาบแก้วเมืองนีรพาน ถ้ารดใส่เกษเกล้าเกศา อัฐมาเป็นเค้าเก้าไตรดึงสา รดใส่หมากพลูเป็นสวนอุทยาน รดใส่เฮือนชานคน ผีมนต์ผีเฮือนก็เพพัง ทะลังทะลาย พ่ายออกหนีเมือนอกขอบจักรวาล อหัง วันทามิ ปสิทธิ เม
โอมสิทธิเยมหาเถรตำแย โอมสิทธแท้ กูจักมีฤทธิ์เที่ยงแท้ กูจึงจักแก้พิษแสลง แก้ไขงาซางตะรางเหล็กเพชร แก้ไข้ผีแถนผีเท็จผีเฮ็ดผีบริศาจนานาต่าง ๆ พระศรีอริยเมไตโยเจ้า แต่งให้กูลงมาแก้ กูจึงลงมาแก้ พิษหมาบ้านานต่าง ๆ แก้พิษป่วยไข้ พวนนอกหนาวใน แก้ไหม้ธาตขันธ์ แก้บ้วงนัคคบาส บริศาจกุมภัณฑ์ แก้มนต์แก้ยันต์แก้อาถรรพ์ขมันยักษ์ แก้ทั้งผีอันยืนประตูคันคูนาแลนอกบ้าน แก้ทั้งผีฮ้ายอันเฮ็ด พิรุธพระศาสนา จึงให้ไปตักน้ำอยู่ในวัดอันมีโบสถ์ มาชำระล้างโทษทัณฑ์อันตราย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง ยังเจ้าตนเจ้าตังทั้งหลาย หากได้กระทำผิดแล้วแต่ชาติก่อนภายหลัง น้ำใจเขาตั้งต่อ จึงให้ข้าพจ้ามานั่งสวดพระพุทธมนต์ จักให้ตั้งมงคลไว้สามชั้น ให้มาช่วยป้องกันอันตราย พุทธัง จักกวรัง ธัมมัง จักกวรัง สังฆัง จักกวรัง ฝูงผีปีศาจราชภูตสูเอย สูจงอะเฮ่ยหนีออกไปไกลภายนอกพ้น ขอบเขตจักรวาล อหัง วันทามิ ปสิทธิ เม
โอมสิทธิพระฤาษีทั้งสอง เธอจึงให้กูไปนิรมนต์มหาเถรตำแย โอมสิทธิแท้ กูจึงมีฤทธิ์เที่ยงแท้ กูจึงแก้สิทธิมนต์ แก้สิทธิคน แก้อิทธิฤทธิ์ผี แก้อิทธิฤทธิ์คน แก้อิทธิฤทธิ์หมา แก้อิทธิฤทธิ์ยาแก้อิทธิฤทธิ์ยนต์ แก้โคณะมหิงษา นะมะพะธะ แก้ฮูปกินรีกินกินนอน แก้สิทธิกร แก้หนบน แก้ฮูปคนเขาฟันในป่าช้า ปิ่นหน้าแล ปิ่นหลังให้ฮักให้ชัง ให้กือกองกันมาคือเก่า กูจึงจักแก้ ทิพยนามฤกษ์ แก้ทิพนามจรจิต แก้ทิพนามจรใจ มันฮ้องไห้ ป่วยปิ้นไปมา แก้ดอกจำปา แก้มัดสะไลเหิน แก้ไลเติน ชนแสยงหัว อิติปิ ปริยันตัง นะไม่เห็น ผีมากระทำเข็ญ วนัสสันตุ นโม พุทธัสสามิ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา บอกผีให้รู้จักธรรม พรหมทานัง เทวเทโว สัพเพ ยักขา ปลายันติ
ห้องแก้สารพัดนี้ ใช้ในเวลารดน้ำมนต์ แก้ปอบ เป้าโพงผี ผีไท้ ผีแถน ผีป่า ผีดง ผีภู ผีเขา ผีห้วย น้ำวังปลา บรรดาผีที่มาเบียดเบียนทำอันตราย ถ้าได้เสกคาถานี้รดน้ำมนต์ลงไป ผีจะออกไป
ห้องหิริโอต
หิริโอตตัปปสัมปันโน สุกโก ธัมโม สมาหิโต สันโต สัปปุริโลเก เทวธัมโมติ วุจจเร สัพพสัตตานัง อินทเสฎฐัง พรหมทานัง เทวเทโว สัพเพ ยักขา ปลายันตุ หิริโอตตัปปสัมปันนา สุกกา ธัมมา สมาหิตา สันโต สัปปุริสโลเก เทวธัมมาติ วุจจเร นโม ภควติ ยัง มหารตนัง จังคุลิจักวาฬ สาริปุตตะ มหาโมคคัลลาโน กัสสโป สหัส สลัก ขณัง โพธิปัลลังกัง อสักยามารเสนัง พุทธา นุภาเวน ธัมมานุภาเวน สังฆานุภาเวน โอมทุเร สาวหายะ สหัสลัง สหัสสลักขณัง สหัสสคุรุคณสหัสส ภวาปติ สหัสสยานัง โอมยุปะ ยะกะ ตะยา ปัตถะระ มัตถะตุ รวิ คณา นิยา ตักเถน นาทุกขะวินาสโตปิ นีลา ปัพพตราชา สัพเพ ปุรยา อานุภาเวน สัพเพ ปุรยา อานุภาเวน สัพเพ ปุรยา อานุภาเวน สัพเพ ปุรยา สังฆานุภาเวน นะ ปฐวี พะละวะ สุสัมปันโน โพธิปัลลังกัง อสักยมารเสนัง สุมโน โคตโม อิติปิโส โส ภควา อิติปิ น มันตาปิ สุขาวหา พุทธ คุณเตเชน มันตาปิ สุขาวหา ธัมมคุญัญจะ เตเชน มันตาปิ สุขาวหา สังฆคุณัญจะเตเชน มันตาปิ สุขาวหา สังฆคุนัญจะ เตเชน มันตาปิ สุขาวหา พุทธานุภาเวน ธัมมานุภาเวน สังฆานุภาเวน โอมทุเร สวาหาย นโม ปฐวี วะวะ สุทัสสี สัมปันโน โพธิปัลลังกัง อสักยมารเสนัง สุวะภูมัง พะตา คะณา คุรุวะ มหาปัตตกา กปิสาสัง มหายัตตกาวา ตาวติงสาเทวา เทวคุรุจนะ ขะระเยวะ มาสุระ วิชะยะ ปัตติ สวาหายะ โอม หุนรู หุนรู สวาหายะ
ห้องหิริโอตนี้ ใช้ขับภูตผีปีศาจ แล้วเสกห้องล้อมรักษาไว้ เพื่อมิให้ภูตผีปีศาจมาเบียดเบียนอีกเป็นกำแพงแก้ง 3ประการคือ พระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้งสามรัตนะนี้เป็นกำแพงกำแพงป้องกัน สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพอันตราย และอุบาทว์ต่างๆ ได้ทั้งภายนอกและภายใน เครื่องป้องกันพระรัตนตรัยนี้จึงประเสริฐยิ่งนัก
ห้องล้อมรักษา
พุทธังล้อม ธัมมังล้อม สังฆังล้อม พุทโธล้อม ธัมโมล้อม สังโฆล้อม พุทธังรักษา ธัมโมรักษา สังโฆรักษา พุทโธ พุทธัส กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้สีมามณฑล ออกไปให้พ้น สารพัดศัตรู วินาศสันตุ ธัมโม ธัมมัส กำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้ สีมามณฑลออกไปให้พ้น สารพัดศัตรู วินาศสันตุ สังโฆ สังฆัส กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ สีมามณฑลออกไปให้พ้น สารพัดศัตรู วินาศสันตุ พุทโธอยู่หลัง พุทธังอยู่หน้า ตัวข้าอยู่กลาง พุทธังคง สังฆังคง ธัมมังคง พุทธังมาบังตนกู ธัมมังมาบังตนกู สังฆังมาบังตนกู พุทธังมาบังจักขุ ธัมมังมาบังจักขุ สังฆังมาบังจักขุ พุทธังมาบังที่จิต ธัมมังมาบังที่จิต สังฆังมาบังที่จิต พุทผา ธัมโมผา สังโฆผา พุทธังวิเว ธัมมังวิเว สังฆังวิเว โอมกังภะภะเว สวาหายะ นโม พุทธายะ นโม ธัมมาย นโม สังฆายะ สวาหยะ อิติ ตังตัง โอมหุนรู หุนรู สวาหะ
ห้องกำจัด
การกำจัดศัตรูทั้งภายในและภายนอก ใช้เสกมนต์คาถาเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่า เพียงแต่เสกมนต์ กล่าวถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ภูตผีปีศาจจะแตกกระจัดกระจายไป ทั้งนี้เป็นเพราะเดชานุภาพแห่งพระรัตนไตร ห้องจำกัดว่า
พุทธัง โสหัง มัตถกัง ชีวิตัง ทานัง ธัมมัง โสหัง มัตถกัง ชีวิตัง ทานัง สังฆัง หัง มัตถกัง ชีวิตัง ทานัง พุทธังละลาย ธัมมังละลาย สังฆังละลาย พุทธังสูญหาย ธัมมังสูญหาย สังฆังสูญหาย พุทธังกำจัด ธัมมังกำจัด สังฆังกำจัด พุทธังกำจาย ธัมมังกำจาย สังฆังกำจาย พุทธังระงับ ธัมมังระงับ สังฆังระงับ อุทธัง อโธ โธอุด ธังอัด ตังอัด อุทโธ โส อัตตัง ยัง ยัง โอมจังงัง มหาจังงัง โอมสวาหายะ พุทธังคลีจิต ธัมมังคลีจิต สังฆังคลีจิต พุทธังมัดจิต ธัมมังมัดจิต สังฆังมัดจิต พุทธังมัดใจ ธัมมังมัดใจ สังฆังมัดใจ โอมสวาหายะ
ห้องแผลงฤทธิ์
ฤทธิ์เดชเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และจะเกิดขึ้นได้เมื่อบำเพ็ญคุณงามความดี ครั้นได้แล้วก็อาจเสื่อมสูญไปได้ พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าฤทธิ์จอมฤทธิ์ เพราะพระองค์ได้สร้างพระบารมีมาครบครัน การกระทำพิธีขับไล่ภูตผีปีศาจ ครูมนต์จะต้องแผลงฤทธิ์ คือร้องขอ เอาฤทธิ์ของพระพุทธเจ้ามาใช้ ปรากฏว่าได้ผลดีพอสมควร บทแผลงฤทธิ์ว่าดังนี้
สาธุ สาธุ สาธุ อาคมกูนี้ชื่อว่าจักรแก้ว ดวงหนึ่งไปผันหัวผีอยู่ถ้ำน้ำงู ดวงหนึ่งไปผันหัวผีอยู่ฮูนำนาค ดวงหนึ่งไปผันหัวผีโป่ง ดวงหนี่งไปผันหัวผีหุ่งและผีห่า ดวงหนึ่งไปผันหัวผีป่าและผีพราย ดวงหนึ่งไปผันหัวผีตายบ่มีพี่น้อง ดวงหนึ่งไปผันหัวผีปอบเป้าโพงผี ดวงหนึ่งไปผันหัวมารผู้ใจบาป ดวงหนึ่งไปผันผาบเทพา ฝูงมีจิตใจอิจฉาเคียดแค้น บ่ฮู้จักคลองธรรม จักรแก้วกูแล่นไปผาบให้มันตาย ให้มันอ่อนปานกบ ให้มันนบปานเขียด ให้มันเหยียดปานปืน จักรแก้วกูผาบแล้วให้ฮีบแล่นมาบัง บังก้ำหลังกูอย่าช้า บังก้ำหน้ากูอย่านาน เบื้องซ้ายจักรแก้วกูแล่นไปคั่ว เบื้องขวาจักรแก้วกูแล่น ไปกั้งบังไว้โอมปิดโอมบัง สวาหายะ สิทธิพันกั้ง พระเจ้าแปดหมู่ หมู่หนึ่งบังหู หมู่หนึ่งบังหลัง หมู่หนึ่งบังหน้า หมู่หนึ่งบังเทิงฟ้า หมู่หนึ่งบังเทิงดิน หมู่หนึ่งบังเทิงหัวเกษเกล้า หมู่หนึ่งบังตลอดฮอดเท่า ขอบเขตจักรวาล สิทธิพันบัง พระธรรมหมื่นแปด แปดหนึ่งบังตาผี แปดหนึ่งบังตาคน แปดหนึ่งบังมนต์ แปดหนึ่งบังว่าน แปดหนึ่งบังฮอบด้านขอบเขตสีมา กูซิบังทั้งหูตาตนตัวทุกแห่งกูซิบังทั้งช้างม้าวัวควาย กูซิบังทั้งย้าวเฮือนนาวามนุษย์นาคครุฑกุมภัณฑ์ มารภูตผีปีศาจ ทางนี้ผีอย่าท่องป่องนี้ผีอย่าเที่ยว โอมอุดอัด อัดด้วยศีลบารมี ตัง นมัสสามิ บังตี บังคง บังบัง สวาหายะ

ห้องกำบัง
ภูตผีปีศาจเป็นสิ่งที่มองเห็นตัว จึงไม่ควรประมาทควรหาทางป้องกันไว้ การแก้ไขมันเป็นสิ่งที่ทำได้อยาก สูวิธีป้องกันไม่ได้ คือน้อมนึกระลึกกล่าวถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ภูตผีปีศาจจะเบียดเบียนไม่ได้ห้องกำบัง ว่าดังนี้
พระเจ้ารังธาตุ พระบาทอุบเหลือง ปัจจุบัน ตั้งไว้เป็นค้าขันห้าเข้าตั้งไว้บูชา ห้าหนึ่งบังขวา ห้าหนึ่งบังโต โสก้ำใต้ราสี แผ่นทองแดงบังหน้าบังระพันห้าบังหู ฝูงหมู่มารกลับเพศ เป็นช้างเหลืองออกแต่น้ำมา พระธรรมกูไปผูกไว้ง่าภูอำ ธรรมพระเจ้าเลิ๊กแลตื้นฉันใด ดอกบัวอย่าแก่นธรรมเจ้าจึงได้ชื่อว่าปสิทธิจริง เก่งกล้าคาถาทั้งห้าหว่านช้าก็หายแสนยายำ มักคายก็อ่อนบ่มีกราย หาหลายบ่มีได้ ด้วยอัฏฐิมิญชัง บังนะลาต สานเส้นขาดโสภาริยาพระธรรมบังเคาะ บังคับกับแม่นว่าอยู่ด่านล้อม เขาก็บ่มีเห็น ข้าจักกั้งจักบังศัตรูหมู่อาฆาตพยาธิโรคา สัพพอันตรายา สัพพอันตราโย โอภาสหับ โอมพิชะมหามุงคุล แสงน้ำแสงดาวมาบังตนกูแสงกลางหาวแลแสงหมอกมาบังตนกู แข้วหมูทอกแลแสงแดดมาบังตนกู แปงแวงงาช้างน้ำมาบังตนกูแสงใต้ถ้ำหมู่เสือหมีมาบังตนกู แสงอยู่ใต้คอเฮือหมู่แสงเงือกมาบังตนกู กูซิบังทั้งหน้าน้อยสามสาย กูซิบังทั้งายธนูทอง กูซิบังทั้งไม้ข้อหล่ออยู่ใต้คอเฮือ ผีตกขุมพระเจ้ามาช่วยผู้ข้าเนอ คำเทาผู้ข้าก็บังได้ ราชสีห์ขึ้นขี่ช้างพลายวรรณ คนสามพันกูบ่มีตื่น คนสามหมื่นกูบ่มีติ โอมเกเกเนเน สวาหะ
พุทโธบัง ธัมโมบัง สังโฆบัง กูซิบังทังงัวแม่ลาย กู ซิบังทังควายแม่ง้อง กูซิบังทังอูบเขาควายกูซิบังทังสายเสากี กูซิบังทังลูก กูซิบังทังลูก กูซิบังทังเมีย พุทโธมาบังก้ำหลังกูเนอ ธัมโมมาบังก้ำหน้ากูเนอ สังโฆมาบังก้ำซ้ายแลขวากูเนอ ผู้ข้าไหว้แล้ว พระเจ้าอยู่กลางโอมทงทง มหาทงทง ทันใด อย่าส่อก่อธาตุ รังธาตุกูซิบัง กูซิบังทังดาบกล้าแลหินเหลือง กูซิบังทังป่องเฮือนพ่อแม่พี่น้อง กูซิบังทังเหมหนังแลหอกหลอด กูซิบังทังปอดแลหนังสะโพง กูซิบังทังสุริสาลุ่มใต้ภายเทิง กูซิบังทังสุริสาธาตุ กูซิบังทังเม็งอาสน์แลบาตรทอง กูซิบังทังหมอนลายแลเสื่อสาด กูซิบังทังเม็งอาสน์ราสีบารมีงำไว้ บ่อาจใกล้องค์ธรรม สัพพกัมมังบังเกิดธรรมพระเจ้าจืดพร้อมทังปวง สี สี ตัง ตัง สีลังสวาหายะ
พุทโธผา ธัมโมผา สังโฆผา พุทโธเพิก ธัมโมเพิก สังโฆเพิก พุทโธบัง ธัมโมบัง สังโฆบัง พุทโธกั้ง ธัมโมกั้ง สังโฆกั้ง เป็นที่จั้งที่เพิ่งแห่งผู้ข้าเนอ มีอุตัวหนึ่ง มีอะตังหนึ่ง โอมทิพสิทธิการโอมพุทโธมาบังตนกู โอมธัมโมมาบังตนกู โอมสังโฆมาบังตนกู ตนกูนี้แข็งยิ่งกว่าฆ้อน ตนกูฮ้อนยิ่งกว่าแสงตะวันยามเมือกูไปทางใด หนังหัวผีฟองยีเยือกเยียน กูซิบังทั้งผี กูซิบังทั้งคนกูซิบังทังช้างม้าแลงัวควาย กูซิบังทังตานายแลพ่อแม่ กูซิบังทังเฒ่าแก่แลวงศา กูซิบังทังบริวารแลเชื้อชาติ กูซิบังทังเนื้อ กูซิบังทังคีง กูซิบังทังบิ้งเบี่ยงผ้า กูซิบังทังตับแดงนอก กูซิบังทังปอดแดงใน กูซิบังทังหมากหัวใจแลไส้อ่อน กูซิบังทั้งชิ้นต่อนแลโครง กูซิบังทั้งฮาวท้องน้อย กูสิบังทั้งชิ้นต่อนน้อยเขาใส่สันใน พ่อครูกูนี้ชื่อพระพุทธเจ้า สิทธิ์ให้แก่กู โอมพุทโธ นโม สวาหายะ

พุทโธลม ธัมโมลม สังโฆลม พุทโธมา บังทังตะเนินหินหัก กูซิปัดภูผาให้แตก กูสิแยกภูผาให้มุ่นทะลาย กูสิบายเขายุคันธร นิวัตตนากร สูท่านทั้งหลายอย่าเข้ามาใกล้ อย่าเข้ามาถัด กูซิมัดอาคมทั้งหลาย โอมสะเลิกสะเลิก กูซิเพิกทังหอกคมบางกูซิเพิกทังตาวคมกล้า กูซิเพิกทังหน้าน้อยยามห้องสองหัว กูซิบังทังภูหน้าน้อยหน้าเหี้ยน กูบังทังครูหน้าน้อยแผ่นหินให้มาบังหน้ากูเนอ แผ่นฟ้าให้มาบังหลังกูเนอ โอมปิด โอมทง โอมกั้ง โอมบัง สวาหายะ


ห้องกำบังธาตุด้วยจักรแก้ว
พุทโธผา ธัมโมผา สังโฆผา พุทโธเพิก ธัมโมเพิก สังโฆเพิก พุทโธบัง ธัมโมบัง สังโฆบัง หิริโอตตัปบัง พุทโธคงสี ธัมโมคงสี สังโฆคงสี โอมนะระเวเพิก กะนะวังกั้ง หิริโอตตัปปัง พุทโธ แคล้วคลาดอัดอึด ธัมโมแคล้วคลาดอัดอึด สังโฆ แคล้วคลาดอัดอึด พุทโธกำจัดออก ธัมโมกำจัดออก สังโฆกำจัดออก ธัมโมกำจัดออก สังโฆกำจัดออก โอมะหะเพิกบัง โอมหิริ โอตตัปปัง พุทธังแคล้วคลาอัดอึด โอมธัมมัง หิริโอตตัปปัง พุทธังแคล้วคลาดอัดอึด โอมสังฆัง หิริโอตตัปปัง แคล้วคลาดอัดอึด โอม หิริโอตตัปปัง พุทธังบัง รณัง แคล้วคลาดอัดอึด โอมหิริโอตตัปปัง ธัมมังบัง สรณัง แคล้วคลาดอัดอึด โอมหิริโอตตัปปัง สังฆังบัง สรณัง แคล้วคลาดอัดอึด พุทธังแคล้ว สรณัง คัจฉามิ แคล้วคลาด คลาดแคล้ว จัด จัด พุทธังคง ธัมมังคง สังฆังคง พุทธังกำจัด ธัมมังกั้ง สังฆังกั้ง โอมสหะเพิกบัง
โอมหิริโอตตัปปัง พุทโธคงสี โอมหิริโอตตัปปัง ธัมโมคงสี โอมหิริโอตตัปปัง สังโฆคงสี หิริโอตตัปปัง พุทธังบัง สรณัง คัจฉามิ หิริโอตตัปปัง ธัมมังบัง สรณัง คัจฉามิ หิริโอตตัปปัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ หิริโอตตัปปัง มาบังก้ำหลังกูอยู่อย่าช้า หิริโอตตัปปัง มาบังก้ำหน้ากูอยู่อย่านาน หิริโตตัปปัง มาบังสอง แข้งกูอยู่ลีลา ๆ มาบังสองขากูอยู่ลีล้ายๆ โอมสหะเพิกบัง พุทธังบัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมังบัง สรณัง คัจฉามิ สังฆังบัง สรณัง คัจฉามิ พุทธังกันตัง ธัมมังกันตัง สังฆังกันตัง พุทธังสีลัง ธัมมังสีลัง สังฆังสีลัง หิริโอตตัปปัง พุทธังมาบังเบื้องบนหัวแห่งผู้ข้า หิริโอตตัปปัง ธัมมังมาก้ำซ้ายแลก้ำ ขวาแห่งผู้ข้า หิริโอตตัปปัง สังฆังมาบังก้ำหน้าแลก้ำหลังแห่งผู้ข้า พุทโธล้อม ธัมโมวัง สังฆังบัง หิริโอตตัปปัง พุทธังมาบังก้ำ หลังกูอยู่อย่าช้า หิริโอตตัปปัง ธัมมังมาบังก้ำบังหน้ากูอยู่อย่านาน หิริโอตตัปปัง สังฆังมาบังขนแข้งกูอยู่ลีลา มาบังขนขาอยู่ลีล้าย โอมสวาหะเพิกบัง พุทธังบังลับ ธัมมังบังลับ สังฆังบังลับ
พุทโธบัง ธัมโมบัง สังฆังบัง พุทธังรึงรัด ธัมมังรึงรัด สังฆังรึงรัด มัดด้วยอิติปิโส นโม พุทธาย มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ สังวิธาปุ กะยะ ปะ สังวิธาปุกะ ยะปะสัง วิธาปุ ปุกะยะ ปะสัง วิธา ธา ปุ กะ ยะ ปะ สัง วิ วิธาปุ กะยะปะสัง
ผู้ข้าจักเชิญพระพุทธเจ้าลงมาเป็นครูสัพพัญญูเป็นเค้า ทังครูเฒ่าแลอาจารย์ พร้อมกันมากั้งมาบัง กูจักบังพระราชา จักลงมาเป็นครูกูผาบฝูงไพร่ มารตายตุ่มม้วย ด้วยเดชพญาเวสสุวรรณ ฝูงฮ้ายให้คอยเพียนหนี เห็นฝูงผีให้นำ พระเวสสังเกตไว้ในป่าหิมพานต์ ใผมาพานกู พระองค์จักคอขาด อุบาทว์พร้อมสุณาองค์สองสิทธิยอดพระคาถา เผาหน้าเหล็กแดงให้กูนั่งได้ เผาตั่งให้กูอิงกูก็อิงได้ เผาคีมให้กูคาบกูก็คาบได้ เผาดาบให้กูอมกูก็อมได้ ก้ำหน้ากูเอาหนังมาฮอง ก้ำหลังกูเอาแผ่นทองแดงมาพาด สองดาบข้างกูเอาฟ้ามามุง ให้มาบังคีงกูบังต่อ มาบังข้อกูให้เป็นไม้ มาบังใส้กูให้เป็นพระนารายณ์ ยี่สิบสองฮ่างคีงกูเป็นชะนอด ให้มาบังคีงกู มาบังทั้งผ้าผืนกูห่ม มาบังทั้งฮ่มกูนอน ยโสปิ จะสวาหยะ สวาหายะ อาคัจฉาหิ อุทธังธุง กะ จะ คะ งะ สวาหยะ ปสิทธิเม

ห้องตัน
อะกุสะลา เขฬารัง อุปะสันติ โคตะมานัง ทันตัง คารังกานิ เมือบนตันหน้า ตันตา ตันหัว ตันคิ้ว อะสังบัง ต้นหลาวแปดเล่ม พระธรรมล้ำ พระมาลากูสิข่วงบนภู สีธงเท่าเห่าห้อมและจงอางกูสิตันทังเครื่องหวานแลคาว น้ำอ้อยอั่วมันหมู กูสิตันทังข้าวมันทา เครื่องหวานพระเจ้า กูสิตันทังข้าวจ้าวใส่ขัน กูซิตันทังชิ้นปูปลามันใส่น้ำแจ่ว กูซิตันทั้งแข้วซ้ายแลแข้วขวา กูซิตันทังตามัวมืดหลับบ่แจ้ง กูซิตันทั้งจีบน้อยและจีบใหญ่ กูซิตันทังเล็บตีนแลเล็บมือ กูซิตันทังสายบือแลท้องน้อย กูซิตันทังเลือดลมแลเสียบแทง กูซิตันทังเสี้ยนแลหลาวแหลม กูซิตันทังเสื้อผ้าแลหัวหมอน ทังป่องเฮือนพ่อแม่พี่น้อง กูซิตันหลวงกูได้ห้าฮ้อย กูซิตันน้อยกูได้ห้าพัน อัปปะโขตัญ จะ สวาหะ
เหล็กแหลมแลเหล็กฮ้อย พระเจ้าให้กูตันเหล็กฮ้อยแลเหล็กพัน พระเจ้าให้กูตัน ขื่อหลวงแลแปวไฟ หมูโตออกแสง แปงแวงงาช้างน้ำ กูซิตันทังแสงใต้ถ้ำหมู่แสงเสือ กูซิตันทังแสงถ้ำเผือกแลแสงไฟ กูซิตันทังแสงหิ่งห้อยอยูใต้คอลาย กูซิตันทังสองแข้งเมื่อกูเดินไป กูซิตันทังขั้นใดเมื่อกูขึ้น กูซิตันทังพื้นเมื่อกูมานั่ง กูซิตันทังตั่งเมื่อกูมาอิง กูซิกันทังคิงเมื่อกูมาพาด กูซิกันทังปากเมื่อกูจาระจา กูซิกันทังตาเมือกูเว้า กูซิบังทังเจ้าเมื่อกูนอน โอมติดติด โอมตันตัน กูจักตันทังกกขาขาว กูจักบังทังฮาวท้องน้อย กูจักบังทังลูกอ่อนน้อยอันอยู่ใต้ตัก กูจักตันเมียฮักอันอยู่พ่างข้าง กูจักตันทังช้างม้าแลงัวควาย กูจักตันทังตานายพ่อแม่พี่น้องอัปปะสีตัญจะ กูซิตันพร้อมพรอยู่ถ้ำเนานั่งในกระดานหิน สีมากระจัดกระจาย ก้ำซ้ายกูซิคง ชโย โหตุ อยู่ตันบ่อนกูให้แข็ง แสงหลวงท่อแสงฟ้า กูซิตันแสงท่อภูท่อดอย กูซิตันฮูหลวงฮูเงือกฮ้าย กูซิตันทังขี้หมาก้ายจับก่ายบันไดหลวง กูซิตันทังนาเข็ดขวางทังนาทุ่งใหญ่ กูซิตันทังไฮ่ถืกขุมผี กูซิตันคางฮีได้สามสิบเก้า กูซิตันทังผีผู้เฒ่าเกิดในเฮือน โมกขาจริยะ อะเสจะริยา ขันติเว ขันเตเว ขื่อหลวงและไม้แทก กูซิตันทังซีกหลวงใหญ่แข็งขนาดกูซิฟาดให้ขาดเป็นผง กูได้คาถานำองค์พระพุทธเจ้ามาปกเกษเกล้าเกษา เครือเขาแข็งผูกกูก็บ่มีได้ โอมสหายะ
โอมติดติด โอมตันตัน ไม้ฮวกข้างกอ กูซิตันไม้ฮังตายคสฮ่อง กูซิตันก้านก่องแลแสงไฟ กูซิตันไม้ ไผ่ไล่แลไม้ไผ่ บ้านกูซิตัน โอมติดสา ขื่อหลวงเป็นธนูเขาใส่เจียงปีกไก่ กูซิตันไม้ ไล่เขาใส่เจียงใบลาน กูวิตันทั้งถ้ำอิหลู กูซิตันทังฮูสีนาด มาบมิบ่ให้มาบังตนกู กูซิขับทังผีอกด่างให้ศูออกหนีไป ให้สูไป กูซิขับทังผีอกหลายให้สูออกหนีไป ให้สูไป กูซิขับทังผียักษ์แลผีโขง ให้สูออกหนีไป กูซิตันท่อน้ำเมื่อกูตักกิน กูซิตันทังตีนเมื่อกูสร้าง กูซิตันทังหญ้าเมื่อกูมุงเอือน โอมติดติด โอมตันตัน สวาหายะ
พุทธคุณัง ธัมมคุณัง สังฆคุณัง โอมบังบัง มหาบังบัง สิทธิบัง ๆ สิบแผ่นภู สิบแผ่นผา ให้มา บังก้ำหลังกูเนอ สิบแผ่นหนังให้มาบังตีนกูเนอ สิบแผ่นหินให้มาบังหน้ากูเนอ กูซิบังทังขื่อ กูซิบังทังคา กูซิบังทังหู กูซิบังทังตา กูซิบังทังตา กูซิบังตน กูซิบังทังตัว กูซิบังทังงัวธนู กูซิบังทังคูหน้าน้อย กูซิบังทังฮอยเขาหยิก กูซิบังทังอิดแลดินจี่ กูซิบังทังหินแลหินลาด กูซิบังทังเครือเขากาดแลงาช้าง กูซังทังก้างปลาแลดูกไก่ กูซิบังทังตาไม้ ไผ่แลตาเกิน กูซิบังทังเขาเชิญกูซิบังทังหอกเขาซิแทง กูซิบังทังฝ้ายดำฝ้ายแดง เขาเคียนปลายปืน กูซิบังทังปืนสีนาดบังซ้ายล้ายเป็นหมู่เป็นถัน บังตื้นบังตัน บังพรหมสี่หน้า บังผู้ข้าไว้กลาง บังเสียให้ได้ บังไว้ให้ดี บังหนีเมือนอก บังออกเมือไกล บังไก่อยู่นก บังนกอยู่ตุ้ม บังกุ้มเหมิดหมู่ บังหมู่มานำ บังเงินบังคำไว้ในไถ่ บังไพร่ฟ้าพี่น้องบ้านเมือง บังคำเหลือง เงินขาว ทองแดง บังของแพงทังเมียแลลูก บังข้าวปลูกทังซ้ำข้าวแนว บังทังแมวหมูหมาเป็ดไก่ สัตว์น้อยใหญ่เลี้ยงไว้ในเฮือน คือว่าช้างม้างัวควายเหลือกว่านั้นนำมาทุกสิ่งข้าวของ เขาผีปองให้กูเสียปอบ พระธรรมเจ้าเรียบราบทังบ้านหากมี พระปัญญาบารมีพิทักษ์รักษาสนิทสนม ผู้ข่าบ่วางในองค์คุณพระ ผู้ข้าบ่ละคุณแก้วสามประการ ขอให้งามเหมือนดั่งพระแก้ว ขอให้แล้วเหมือนดั่งพระศรีขอให้มีฤทธีเหมือนดั่งพระบาง ขอให้สว่างเหมือนดั่งพระองค์หมื่น ขอให้ชื่นเหมือนดั่งพระองค์แสนขอให้มีผู้แทนเหมือนดั่งพระองค์ตื้อสามมื้อขอให้เติมเฮือน สามเดือนขอให้เติมบ้าน ขอให้ป้านมากมูล ขอให้คูณล้ำเลิศ ให้ประเสริฐทังผัวเมียแลลูกเต้า คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆ์เจ้า มาปกเกษเกล้าค้ำชูก็ข้าเทอญ สาธุ ชโย เม โหตุ ธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี หากได้ท่องจำ สังวัธยายเป็นประจำ จะเป็นที่หวาดเกรงแก่ภูตผีปีศาจตลอดจนเป็นที่ เคารพนับถือจากคนทั้งหลายเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจาก ภูตผีปีศาจเบียดเบียนผู้เรียนธรรมครูนี้จะปราบปราม ป้องกันรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยได้ดีนักแล