ธรรมเก้าโกฏิ
ธรรมครูนี้ เป็นของยาท่านเงาะ ท่านเป็นพระเถระผู้มีอวัยวะไม่สมประกอบ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมาก เพราะท่านมีธรรมเก้าโกฏิซึ่ง ใช้สำหรับป้องกันและปราบปรามภูตผีปีศาจได้เป็นอย่างดี
ท่านให้ยกครูวันอังคาร คายขัน 5 ขัน 8 วิ่นผืนแพรวา เทียนเล่มบาทสองคู่ ห่อนิมนต์สองห่อ ขันหมากเบ็ง 9 ยอดหนึ่งขัน ขันหมากเบ็ง 7 ยอดสามขัน วิธีใช้สำหรับรักษาภูตผีปีศาจ ปอบเป้าโพงพาย
เมื่อคายครบแล้ว ให้ยกคายมาตั้งไว้ข้างหน้ากราบนมัสการแล้วว่านโม 3 จบ ป่าวสัคเคเทวดาแล้วสวดมนต์พอสมควร ตอจากนั้นจึงอาราธนาคุณ

อาราธนาคุณ
สาธุ สาธุ สาธุ พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ สังโฆ เม นาโถ พุทธะ พุทธะ พุทธะ พุทธะ อรหัง สัมมัมพุทโธ อาราธนัง กโรมิ ข้าพเจ้าขออาราธนา เอายังพระอภิธรรมคัมภีร์ มีพระธรรมสังคิณีเป็นเค้า ขอแก่คุณพระอภิธรรมเจ้าจงเสด็จลงมาสถิต อยู่เหนือเกษเกล้าเกษาแห่ง ข้าพเจ้าเทอญ พุทธราธนา ธัมมราธนา สังฆราธนา ข้าพเจ้าขออังเชิญคุณครูบาอาจารย์ บิดามารดา เทพเจ้าตนเหง้าธรณี จงลงมาเป็นสักขีพยานช่วยปราบมารที่มาย่ำยีพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าขออังเชิญเอาคุณศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 จงลงมาตั้งอยู่ในจักขุทวาร กายทวาร มโนมวาร โสตวิญญาณ จักขุตา ของข้าพเจ้าให้แจ้งส่องเหมือนดวงพระอาทิตย์เจ็ดดวง อาราธนัง กโรมิ (กราบ ลง 3 หน)ห้องสมาธิ
สาธุ สาธุ สาธุ พุทโธสิทธิ ธัมโมสิทธิ สังโฆสิทธิ พุทโธศักดิ์สิทธิ์ ธัมโมศักดิ์สิทธิ์ สังโฆศักดิ์สิทธิ์ พุทโธแจ้งส่อง ธัมโมแจ้งส่อง สังโฆแจ้งส่อง พุทธาศักดิ์สิทธิ์ ธัมมาศักดิ์สิทธิ์ สังฆาศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลที่กล่าวมานี้ นะ พุทโธ นะ ธัมโม นะ สังโฆ นะนะตัง สังนะมะ กะยะกะยะ กะกะสะนะ สุนะเตนัง สังนังกังตังตัง ยังตังสะสะ กังยังตังตัง ตังอะอุ
ห้องสมาธินี้ ก่อนจะทำการใด ๆ ที่ป้องกันหรือปราบปรามภูตผีปีศาจ ท่านให่เจริญธรรมห้องสมาธินี้ก่อน เจริญไปจนจิตใจแน่วแน่ สามารถที่จะส่องเห็นเหตุการณ์ ต่าง ๆ ได้แล้ว จึงเจริญห้องกำบัง

ห้องกำบัง
โอมปิด ๆ โอมบัง ๆ กูซิบังเทิงตาขยับ กูซิบังเทิงตับในเนื้อ กูซิบังเทิงเสื้อสวมตน กูซิบังเทิงเสางัวแม่ลาย กูซิบังเทิงควายแม่เว้อ กูซิบังเทิงเสาเฮือนตั้ง กูวิบังเทิงดั้งกูอิง กูซิบังเทิงคิงกูเท้า กูวิบังเทิงเจ้ากูนอน กูซิบังเทิงหมอนแลเสื้อ พุทธังตัญจะ ธัมมังตัญจะ สังฆังตัญจะ กูซิบังเทิงข้างซ้ายแลข้างขวา กูซิบังเทิงข้างหน้าแลข้างหลัง กูซิบังเทิงหัวแลปลายตีน กูซิบังเทิงเล็บตีนแลเล็บมือ กูซิบังเทิงตับแดงในแลแดงนอก กูซิบังเทิงหมากหัวใจแลใส้อ่อน กูซิบังเทิงต่อนเนื้อดูกข้อแลดูกขา กูซิบังทังตาแลหูทุกอย่าง พุทโธบังลับ ธัมโมบังลับ สังโฆบังลับ กูซิบังเทิงปากเมื่อกูพูดจา กูซิบังเทิงตาเมื่อกูหลับตื่น กูซิบังเทิงข้าวปลูกแลข้าวเยีย กูซิบังเทิงเมียแลลูกฮัก กูซิบังเทิงเพื่อนฮักศิษย์สหาย กูซิบังเทิงตานาย พ่อแม่พี่น้องวงษา กูซิบังเทิงหมูหมาเป็ดไก่ สัตว์น้อยใหญ่ทุกตน สิทธิพระพุทโธบัง สิทธิพระธัมโมบัง สิทธิพระสังโฆ บัง ตัน นะมะพะธะ อุทธัง อัทโธ อัทธัง สหับบัง
โอมตัตตา มหาตัตตา ครูนี้บังได้พันช่องเป็นป่องกูก็ซิบัง เขาใส่ลิ่มตำมองกูก็ซิบัง หนังทองเขาแล่นกูก็ซิบัง กูซิบังทังหุ่นเขาใส่แลเขาลอง กูซิบังเทิงตองเขาใส่ คนจักไง้แผ่นฟ้าแลแผ่นดินมาใส่กูก็บ่มีถอง งัวธนูเหล็กงัวธนูทอง มาลองกูก็บ่มีย้าน พุทโธตัญจะอัด ธัมโมตัญจะอัด สังโฆตัญ จะอัด นะอุด โมอัด พุทปัด ธาปิด ยะสูญหาย โอมสหับ บัง
ทั้ง 2 บทนี้เรียกห้องกำบัง ใช้สำหรับป้องกันกำบังภูตผีปีศาจได้ สิ่งใดที่กล่าวถึงในบทมนต์นี้ กำบังได้หมดไม่เป็นอันตราย แม้คนหรือผีจะมาใส่ก็ไม่ถอง มาลองก็ไม่ถูก จนขั้นที่สุดเขาใส่งัวธนูครูหน้าน้อย ก็ไม่อาจทำอันตราย
เสกด้ายผูก
อนิทัสสนะ อัปปฏิฆายะ นิทัสสนะปัตติ คายะจะ อนิทัสสะนะ อัปปติคายะ จะ อัดอุด บทนี้เสกฝ้ายผูกข้อ แขน คอ ป้องกันผีปีศสาจ
กำแพงแก้ว 3 ชั้น
พุทธคุณัง ธัมมคุณัง สังฆคุณัง คุณแม่พระ ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำ ผู้ค้ำแผ่นดินก็ดี คุณบิดาคุณมารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณแก้วสามประการ คุณพระนารายณ์ คุณพระอิศวร คุณดิน น้ำ ลม ไฟ คุณธาตุสี่ขันห้า คุณพญาครุฑ คุณพญานาค คุณพระกกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโปโคตโม พระศรีอริยเมไตรโย ขอจงลงมาบังตนตัวผู้ข้า ตลอดภริยา ลูกเมีย งัวควายของข้าพเจ้าก็ข้าเทอญ สาธุ สังโฆ พระเมตตา พรหมวิหาร พระกัมมัฏ ฐานเจ้า จงมา เป็นกำแพงหินทั้ง 4 ชั้น คุณพระกรุณาพรหมวิหาร พระกรรมฐานเจ้า จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง 5 ชั้น คุณพระมุทุตาพรหมวิหาร พระกรรมฐานเจ้า จงมาเป็นกำแพงฟ้ากั้นบังตัวผู้ข้าทั้ง 6 ชั้น คุณพระอุเบกขาพรหมวิหาร พระกรรมฐานเจ้า จงมาเป็นกำแพงเพชร กั้งบังตัวผู้ข้าทั้ง 7 ชั้น พระพุทธัง จงมาเป็นกำแพงเหล็กกั้งบังตัวผู้ข้าทั้ง 8 ชั้นคุณพระธัมมัง จงมาเป็นกำแพงเพชรทั้ง 9 ชั้น กั้งบังตัวผู้ข้าอย่าหนี คุณพระสังฆเจ้า จงมาเป็นเสนาอามาตย์รักษาข้าพเจ้า ที่สัตว์มันจะมาทำ อันตรายต่าง ๆ ตลอดทั้งภริยาลูกเมียงัวควาย พี่น้องของข้าพเจ้า พุทธังให้รักษา ธัมมังให้รักษา สังฆังให้รักษา ติดโต โสภควา
นมามิตัน พุทโธบังลับ ธัมโมบังลับ สังโฆบังลอง โอมสหับบัง
กำแพงแก้ว 7 ชั้น
พุทโธ เม สัตตะรัตนะปาการัง ธัมโม เม สัตตะรัตนะปาการัง สังโฆ เม สัตตะรัตนะปาการัง คังระโม อะอัง พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ชีวิตะปริยัน ตัง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ชีวิตะปริยันตัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ชีวิตะปริยันตัง ให้ปิดเสีย ให้เว้นเสีย ให้แคล้วเสียให้หลีกผีกหนีเสีย จากตนโตผู้ข้าเทอญ ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ชีวิตะ ปริยันตัง ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ชีวิตะปริยันตัง ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ชีวิตะปริยันตัง ให้ผิดเสียให้เว้นเสีย ให้แคล้วเสีย ให้หลีกผีกหนีเสีย จากตนโตแห่งข้าพเจ้าเทอญ ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ชีวิตะปริยันตัง ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ชีวิตะปริยันตัง ให้ผิดเสีย ให้เว้นเสีย ให้แคล้วเสีย ให้หลีกผีกหนีจากตนโตแห่งข้าพเจ้าเทอญ อิติปิโส อิอิโสโส พูพุทธะนิตัง พุทธะนะ พุทธะโส โอมพุทโธ พุทธายะ มหาพุทธัง เด็กการะสิท ธัมมสวนกาโล อยัมภทันตา ขาเท นะขานัง ปริยันตังตัม ภณามะ เห
โอมหน้าจ้างน้อย เขาใส่เผ่าทอง กูซิบังทั้งปืนเขาลอง กูซิบังทั้งป่องปืนไป กูซิบังทั้งไกปืนลั่น กูซิบังทั้งหน้าจ้างน้อย เขาใส่เผ่าทอง กูซิบังทั้งหนังทองเขาแล่นเข้าทอง ไผซิดกูบ่มีถอง ไผลองกูบ่มีได้ เบื้องซ้ายกูพ่อครูกูให้ถือพลได้หมื่นโยชน์ แม่นเขาสวดเที่ยวฮวยมนต์กูก็บ่มีย้าน เพราะว่ากูได้ท้าวผู้ใหญ่มาเป็นครูเมื่อปากให้เขากลัว เมื่อกูหัวให้เขาอ่อนอ่อนพอปานไฟไหม้ป่า ไผบ่อ่อนให้ฟ้าผ่า หัวมัน โอมลิดติด เทิงฟ้าเท่าทั่วแผ่นดิน สวาหะ
โอมติดเห ครูพ่อกูไว้ กูก่อพ่อครูกูให้กู โอมติดเห ครูพ่อกูไว้ กูก่อพ่อครูกูให้กู พ่อครูกูเผาเหล็กแดงให้กูนั่งกูก็นั่งได้ พ่อครูกูเผาทั่งแดงให้กูอิง กูก็อิงได้เบื้องใต้ก็มีหินฮอง เบื้องเหนือมีทองคำล้านมาบังตนกู สองตาบข้างกูมีม่านเหล็กมาบังตนกู พุทธัง สวาหะ เหตุใดเจ้าเย้อ มีราชาตนประเสริฐ มหากำจัดเบื้องซ้าย มหากำจัดเบื้องขวา สิทสิท เสก เสก คงคง อุทธัง อัทโธ ระงับ
โอมรัตนะ เกกาลาเพย ลาเหย ลาแล กำชัด กำแซ แทแทสวาหะ สิทธิมหาเพท พระครูบา โอมพิชะตึง กำจัด กำว้าย ขาย้ายเบื้องขวา โอมสีแสนมหา สีสันเพยเหย โอมสวาหะ โอมกูซิจัดแต่ใต้เมือเหนือ โอมกูซิจัดแต่เหนือเมือใต้ กูบ่หยุดหย่อนย้าน ราชะก้องเปี้ยนกล้าหลาวเหล็กแหลม กูซิเหยียบทั้งเหล็กปะกบ กูซิเหยียบทั้งเหล็กปะกำให้ลุ่ยก็ลุ่ยหนีเสีย กูซิฟันหัวสูด้วยหอกดาบ ให้พ่ายหนีไปไกล อย่าล้าอย่าอยู่เยเน นิมิตสวัสดีคือพระหุระมานผู้กล้าถ้าใผเห็นหน้ากู ดูวันหลวงปานเดือนห้า ภายหน้ากูมีเจ้าฟ้ามารักษา ภายหลังกูมีพญาพรหมมาอยู่เฝ้าสองแขนซ้านขวากูมีพระนารายณ์มารักษา ภายลุ่มกูมีพญาครุฑพญานาค นางนาถน้อยธรณีมารักษาโอมจักกะ สวาหะ

ยอดธรรมเก้าโกฏิ
เอ พุทโธ เอ ธัมโม เอ สังโฆ เอ นะ กัง กัง นะ เอ อัดทะกัง อัดทะหัง กะทะโส โสทะ ทะ อะทะหะ อะยะหัง โสยะหัง วิสุโส โหตุ
สิททัสสา สิททัสสี สิทนะตุ สิทนะตัง สิทยะหัง นะกะกะ อะอะอะ เอนะ ตัง เออุ
มะสะยะ อะอะหะ ปะอิตัง กังสังกัง กุกังกุ สังกุนะ นะยะหะ
เอหัง เอเต เตเอ เอพุ หิตัง หิหะ หะยะ โส สิ สะยะตัง กังยะกุ กุกุนะ กุโมกุ โอกุ โส กุโลกุตะ ตะตะตะ
เตตัง เตหัง หังทันจะ ยะหังทันจะ ยะกัง ทันจะ ยะสุทันจะ ยะสะทันจะ อุอะ
สิททันสี สิททะหัง อิตทันหัง หังทันอิต อิด อัดปัดปิด นะจังงัง สัจจังโง โสสิทิ
นะผาบ โมผาบ โอผาบ กุผาบ กังผาบ สังผาบ ตังผาบ หังผาบ ยะผาบ มะผาบ
ปะผาบ สะผาบ อังผาบ กูจักผาบ ทั้งผีพายแลผีเป้า ผีเห่า แลผีหอน ผีอยู่ในดงดอนให้ล้มตายเป็นท่าวก้ข้าเทอญ กูจะเอาอะมาเป็นอัง
มนต์แปดบทนี้ เรียกยอดเก้าโกฏิ โบราณถือว่าธรรมนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้สำหรับป้องกันและรักษาปอบเป้า โพง ผี อาฮักษ์ หลักที่ ผีไท้ ผีแถน ผีดง ผีป่า ผีบ้า ถ้าจะทำให้ ที่ที่เข็ดขวางจืดจางไป ให้เสกน้ำมนต์รดเสกแฮ่ เสกทรายหว่านรอบ เสกฝ้ายเสกหญ้าคา ทำเป็นด้ายสายสิญจน์วงรอบ เขียนคาถาทั้ง 8 บท ลงในหลัก 8 หลัก หลักละบท ปลุกเสกคาถาในตัวให้ครบ 108 จบ แล้วนำหลักไปตอกลงในทิศทั้ง 8 ป้องกันภูตผีปีศาจมิให้มารบกวนย้ำยีได้ดีนักแล

อาราธนาพระธรรมออก
สาธุ สาธุ สาธุ พุทโธเพิก ธัมโมเพิก สังโฆเพิก พุทธอาราธนัง กโรมิ (บทนี้เสก 7 จบ แล้วว่าต่อไปว่า) สาธุ สาธุ ผู้ข้านิมนต์คุณศีล คุณธรรม คุณครูบาอาจารย์ จงเสด็จออกจากกายทวาร มโนทวารแห่งข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้ก็ข้าเทอญ
พอว่าบทนี้จบแล้ว พระธรรมจะออกอาจารย์ธรรม ก็จะเป็นปกติ ไม่มีอาการสั่นเทาอีก