กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: ประเพณีตักบาตรพระร้อย

 1. #1
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63

  ประเพณีตักบาตรพระร้อย

  ประเพณีตักบาตรพระร้อย
  ประเพณีตักบาตรพระร้อย
  ประเพณีตักบาตรพระร้อย
  ประเพณีตักบาตรพระร้อย


  วิถีพุทธริมสายน้ำ สืบสานประเพณี.....
  ”ตักบาตรพระรอยทางเรือ”
  ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือจัดขึ้นทุก
  วันอาทิตย์แรกหลังวนออกพรรษาของทุกปี
  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผานมาน
  โดย สํานักงานกรงเทพมหานคร ุ สานักงาน
  เขตลาดกระบังและวัดสุทธาโภชน์ ร่วมจัดงาน
  ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์
  สืบสานประเพณีโบราณหนึ่งเดียวใน
  กรุงเทพมหานคร ณ วัดสุทธาโภชน์
  เขตลาดกระบัง ตั้งแต่เวลา 06.00-15.00 น.
  คลองลาปลาทิว (หนาวัดสุทธาโภชน์)
  ถ.ฉลองกรงุ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง

  ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือนี้นับว่าเป็น
  ประเพณีของท้องถิ่นที่พี่น้องชาวรามัญ ชาววัด
  สุทธาโภชน์และชุมชนใกล ุ เคียงไดแสดงออกถ ้ ึง
  ความเสอมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก่อนถึง
  วันงานชาวบานจะมาช่วยเตรียมงานที่วัด นําเรือ
  ที่ทางวัดเก็บรักษาไว้อย่างดีออกมาเช็คและตรวจ
  ความเรียบรอยของเราคือ และคาวํา่ “พระร้อย”
  หมายถงการนิมนต์พระสงฆ์เป็นจานวน 100 รูป
  ขึ้นไปมารับบิณฑบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

  ลักษณะเป็นการตักบาตรคลายกับการตักบาตรเท
  โวแต่พระสงฆ์ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับ
  บิณฑบาตร จะเห็นภาพที่น่าประทับใจของ
  พุทธศาสนิกชนจานวนมาก นั่งเป็นแถวเรียงราย
  ริมฝั่งคลองลำปลาทิว เพื่อรอใส่บาตรพระทางเรือ
  พื้นที่เขตลาดกระบงเปั ็นพื้นที่เดียวในกรงเทพฯ ุ ที่
  ยังคงอนุรักษ์ “ประเพณีตักบาตรพระร้อย
  ทางเรือ” ที่สืบทอดกันมานับร้อยปีตั้งแต่มีการตั้ง
  รกรากของชุมชนเลียบคลองมอญ และกอตั้งวัด
  สุทธาโภชน์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในพนที่ก่อตั้งมา
  ตั้งแตปี พ.ศ. 2437 โดยเจ้าจอมมารดากลั่น
  พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
  เจาอยู่หัวผู้อุทิศที่ดินและเป็นผู้สรางวัดขึ้น เพื่อ
  เป็นสถานที่บาเพ็ญกุศลในคราวที่ท่านไปพักยัง
  ชุมชนยานลาดกระบัง อีกทั้งเพื่อให้พี่นองชาว ้
  รามัญทาบุญตามประเพณดี้วย โดยมีอนุสาวรีย
  เจ์าจอมมารดากล ิ่นในชุดแต่งกายประดับ
  เครื่องราชอสริยาภรณ์แกะสลักด้วยหินอ่อนจาก
  อิตาลี ประดิษฐานอยู่ในบุษบกหนาพระ ้อุโบสถ

  นอกจากนวี้ัดสุทธาโภชน์ยังเป็นศูนยรวม
  วัฒนธรรมประเพณีของชมชนมอญลาดกระบัง
  และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร

  ที่มา : http://blog.lib.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2012/11/temple.pdf
  http://www.baanmaha.com/community

 2. #2
  Moderators
  วันที่สมัคร
  Feb 2013
  กระทู้
  1,094
  บล็อก
  2
  เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่า งดงามควรแก่การอนุรักษ์น้อจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •