พบผู้บริโภค ซิมดับ


คณะกรรมการองค์การอิสระฯ จี้ กสทช. พบผู้บริโภค ซิมดับ หลังใช้ประกาศเยียวยามาแล้วกว่า 60 วัน
14 พ.ย. ผศ.รุจน์ โกมลบุตร กรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและโทรคมนาคม ได้แถลงข่าวร่วมกับ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และ สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี หลังเสร็จสิ้นเวทีเสวนา 60 วัน ประกาศเยียวยาคลื่น 1800 MHz ผู้บริโภคได้อะไร ?”ซึ่งจัดขึ้นที่สมาคมนักข่าวฯ
ในเวทีเสวนาได้เชิญตัวแทนจากหลายฝ่ายมาร่วมเสวนาถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยมี คุณฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช., คุณบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค, ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ คุณอำมร บรรจง ตัวแทนผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการ ซึ่งมี คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุ เช้าทันโลก FM 96.5 เป็นผู้ดำเนินรายการ
ซึ่งประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคหลังจากที่ กสทช. มีมติออกประกาศเรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.56 ทั้งนี้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อเสนอต่อ กสทช. ดังนี้
๑. ขอให้ กสทช. ติดตามการบังคับใช้ประกาศอย่างเคร่งครัด เพราะภายหลังจากที่ได้ออกประกาศไปแล้วนั้ ยังพบปัญหาเกิดขึ้นกับผู้บริโภค เช่น ผู้ประกอบการยังมีการขยายฐานผู้ใช้บริการคลื่น 1800 MHz รวมทั้งให้ กสทช. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การโอนย้ายผู้ใช้บริการแบบสมัครใจ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพการให้บริการ และต้องมีการคืนเงินคงเหลือเมื่อผู้บริโภคยุติการใช้บริการ
๒. กสทช. ต้องกำกับดูแลการจัดการคลื่นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ (ซิมดับ) ซ้ำอีก และควรเร่งให้มีจัดให้มีการประมูลก่อน ถึงวันหมดอายุสัญญาสัมปทานในปี 2558
๓. คณะกรรมการฯ สนับสนุนการฟ้องร้องของสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.สระบุรี เนื่องจากเห็นว่าประกาศฉบับนี้ เป็นไปเพื่อการรักษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งรักษาประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ
๔. ให้ กสทช. ถอนฟ้องนักวิชาการและสื่อมวล ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหากรณีคลื่นสัญญา 1800 MHz เพราะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้หลักสุจริต เพื่อประโยชน์ของสังคม
ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428236927299875&set=a.125642847559286.20026.125635820893322&type=1&theater