ไก่พันธุพื้นเมือง
ไก่พื้นเมืองของไทยมีการเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านของเกษตรกร ซึ่งจำแนกตามลักษณะ ภายนอกและสีขน แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น
พันธุ์ต่างๆ แต่เมื่อสำรวจในเชิง ปริมาณพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือเหลืองหางขาว ประดู่หางดำ แดง และ ชี ซึ่งนักวิชาการกรมปศุสัตว์ได้ทำการ
ศึกษาเพื่อสร้างฝูงพื้นฐานขึ้น 4 ฝูง ตามที่กล่าวมา เพื่อเป็น ตัวแทนของไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์ และจะได้ทำการจดทะเบียนในฐานะเป็นพันธุ์ต่อไป

ไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย 4 สายพันธุ์

ไก่เหลืองหางขาว
เพศผู้ มีหงอนแบบถั่วร้อยละ 95 สีหน้าแดงร้อยละ 99 สีตาเหลืองอมน้ำตาลทั้งหมดสีปากเหลือง และเหลืองปนดำ ร้อยละ 93 สีขน-สร้อยคอ-หลังเหลือง
และเหลืองอมแดงร้อยละ 95 สีขนหางดำแกมขาวร้อยละ 92 สีขนลำตัวดำมีกะขาวร้อยละ 93 สีผิงหนังขาวอมเหลืองทั้งหมด สีแข้งเหลืองและเหลืองปนดำร้อย
ละ 86
เพศเมีย มีลักษณะหงอนแบบถั่วร้อยละ 99 สีหน้าแดงร้อยละ 99 สีตาเหลืองอมน้ำตาลทั้งหมด สีปากเหลืองและเหลืองปนดำร้อยละ 72 สีขนสร้อยดำร้อยละ 71
สีขนหางและขนลำตัวสีดำ มีจุดขาวทั้งหมด สีผิวหนังขาวอมเหลืองทั้งหมด สีแข้งเหลืองและเหลืองปนดำ ร้อยละ 71

ไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย 4 สายพันธุ์

ไก่แดง
เพศผู้ มีลักษณะหงอนแบบถั่วร้อยละ 94 สีหน้าแดงทั้งหมด สีตาเหลืองอมน้ำตาลร้อยละ 87 สีปากน้ำตาลร้อยละ 99 สีขนสร้อยคอ-หลัง แดงร้อยละ 80 สีขน
หางมีทั้งสีดำและสีแดง สีขนลำตัวแดงร้อยละ 92 สีผิงหนังขาวอมเหลืองทั้งหมดร้อยละ 97 และมีสีแข้งเหลืองร้อยละ 95
เพศเมีย มีลักษณะแบบหงอนถั่วร้อยละ 98 สีหน้าแดงทั้งหมด สีตาเหลืองอมน้ำตาลร้อยละ 83 สีปากน้ำตาลร้อยละ 97 สีขนสร้อยแดงและแดงอมดำร้อยละ 96
สีขนหางดำและแดงร้อยละ 98 สีผิงหนังขาวอมเหลืองร้อยละ 82 และสีแข้งเหลือง

ไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย 4 สายพันธุ์

ไก่ประดู่หางดำ
เพศผู้ มีลักษณะหงอนแบบถั่วร้อยละ 93 สีหน้าแดง ถึงแดงอมดำร้อยละ 98 สีตาเหลืองอมน้ำตาลถึงน้ำตาลอมดำ ร้อยละ 89 สีปากดำร้อยละ 98 สีขนสร้อยคอ-
หลังแดงร้อยละ 68 สีขนหางดำร้อยละ 82 สีขนลำตัวดำร้อยละ 80 สีผิงหนังขาวอมเหลืองทั้งหมด และสีแข้งเขียวอมดำถึงดำร้อยละ 98
เพศเมีย มีลักษณะแบบหงอนถั่วร้อยละ ๙๗ สีหน้าแดงถึงดำทั้งหมด สีตาเหลืองอมน้ำตาลจนถึงน้ำตาลอมดำร้อยละ ๙๓ สีปากดำร้อยละ ๙๘ สีขนสร้อยดำร้อย
ละ ๙๓ สีขนหางดำร้อยละ ๘๒ สีขนลำตัวดำร้อยละ ๙๐ สีผิวหนังขาวอมเหลืองทั้งหมด และสีแข้งเขียวอมดำถึงดำร้อยละ ๙๔
ลักษณะภายนอกมีสัดส่วนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปถือว่านิ่ง ในไก่เพศผู้ได้แก่ลักษณะหงอน สีหน้า สีตา สีปาก สีผิวหนัง และสีแข้ง ส่วนในไก่เพศเมียมีลักษณะที่นิ่ง
คือ สีขนสร้อยคอ และสีขนลำตัว ส่วนลักษณะที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐ ถือว่าค่อนข้างนิ่ง ในไก่เพศผู้ คือสีขนหางและสีขนลำตัว ส่วนในไก่เพศเมีย คือ
สีขนหาง ในส่วนที่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ถือว่าไม่นิ่ง ได้แก่สีขนสร้อยหลัง ของไก่เพศผู้

ไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย 4 สายพันธุ์

ไก่ชี
เพศผู้ มีลักษณะแบบหงอนถั่วร้อยละ ๙๕ สีหน้าแดง ร้อยละ ๙๖ สีตาเหลืองทั้งหมด สีปากเหลืองร้อยละ ๙๙ สีขนสร้อยคอหลัง สีขนหาง สีขนลำตัวขาว
ทั้งหมด สีผิวหนังเหลืองร้อยละ ๘๘ และสีแข้งเหลืองร้อยละ ๙๘
เพศเมีย มีลักษณะหงอนถั่วร้อยละ ๙๙ สีหน้าชมพูร้อยละ ๘๖ สีตาเหลืองทั้งหมดสีปากเหลืองร้อยละ ๙๙ สีขน สร้อยคอหลัง สีขนหาง สีขนลำตัว ขาวทั้งหมด
สีผิวหนังขาวร้อยละ ๙๔ สีแข้งเหลือง ร้อยละ ๙๓

แหล่่งที่มา http://www.bestchum.com