"วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน"

วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย อีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้าย วันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่า ให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นบุตรของ นายไหฮองกับนางนกเอี้ยง เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๒๗๒ รับราชการอยู่ใ นสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้รับความดีความชอบ จึงได้เลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองตาก ราษฎรจึงขนานนามพระองค์ว่า พระเจ้าตากสิน

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ มีดังนี้
๑. การกู้เอกราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๙ พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ้าเอกทัศ และได้เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยาขณะนั้น เกิดความระส่ำระสาย ทหารพม่าได้ล้อม กรุงศรีอยุธยาไว้ พระยาตากเห็นว่า คงสู้พม่าไม่ได้แล้ว จึงนำทหารจำนวนหนึ่ง ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมา และได้รวบรวมกำลัง อยู่ที่เมืองจันทบุรี แล้วยกทัพกลับไป ตีพม่าที่กรุงศรีอยุธยา ทัพของพระยาตาก สามารถตีพม่าจนแตกพ่ายไป พระยาตากสามารถรวบรวมผู้คน กอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่า ได้ภายในเวลา ๗ เดือน

๒. การสร้างและสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง หลังจากได้กอบกู้ กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้ว พระองค์ทรงเห็นว่า ทางกรุงศรีอยุธยาถูกพม่า เผาผลาญเสียหายมาก และยากที่จะฟื้นฟู ให้เจริญเหมือนเดิมได้ พระองค์จึงย้ายเมืองหลวง มาอยู่ที่กรุงธนบรี แล้วทรงปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ ๔ ครองกรุงธนบุรีอยู่ ๑๕ ปี นับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียว ที่ปกครองกรุงธนบุรี

๓. ตลอดรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์ได้ทำสงคราม กับพม่าถึง ๙ ครั้งและทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง รวมทั้งทรงทำศึกกับเขมร ๓ ครั้ง ส่วนพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ นอกจากการเมือง และการศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรงฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การบำรุงการศึกษาตามวัด การรวบรวมพระไตรปิฎก อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางจากเวียงจันทน์ กลับมายังกรุงธนบุรี บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่ง ๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมทั้งยังพระราชนิพนธ์
บทละคร เรื่องรามเกียรติ์ ไว้ ๔ ตอน

คณะรัฐมนตรี จึงประกาศให้วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์ เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์ พระบรมรูป ทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนือ อัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวา ทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี

ทุกวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ทางกรุงเทพมหานคร จะได้จัดงาน "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ขึ้น ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถนนลาดหญ้าตลอดสายถึงแยกคลองสาน ซึ่งมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และให้ประชาชนชาวไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์สืบต่อไป