น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร มีกี่ประเภท

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ น้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้เติมเครื่องยนต์ได้เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน มาตรฐานทั่วไป โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง ในขณะเดียวกันกลับส่งผลดีโดยทำให้เครื่องยนต์ปล่อยไอเสียออกมาน้อยลงมาก ช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเป็นอย่างมาก
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยมีใช้กันอยู่ 3 ประเภทคือ
1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10
2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10
คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน 90 ส่วนและแอลกอฮอล์ 10 ส่วน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน 80 ส่วนและแอลกอฮอล์ 20 ส่วน
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน 15 ส่วนและแอลกอฮอล์ 85 ส่วน
การใช้คือน้ำมันน้ำมันแก๊สโซฮอล์นอกจากจะช่วยชาติประหยัดเงินตราต่างประเทศในการซื้อน้ำมันดิบแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นด้วย เนื่องจากแอลกอฮอล์ที่ใช้ผสมในแอลกอฮอล์นั้นคือแอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเราสามารถผลิตได้เองในประเทศไทย โดยสามารถผลิตได้จากพืชจำพวก อ้อย ข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลัง
นอกจากนี้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ยังปล่อยไอเสียน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 100% ดังนั้นจึงทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นด้วย

แหล่งที่มา http://www.knowledge2u.com