จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ชมบรรยากาศแย่งกันเก็บเมล็ดข้าว เพื่อเป็นสิริมงคลครับ

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง

แรกนาขวัญ ท้องสนามหลวงแรกนาขวัญ ท้องสนามหลวงแรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง