งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 2557 : สนามหลวง กรุงเทพฯกทม. ร่วมกับ สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 57 ระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ. 57 เวลา 06.30–21.00 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันจันทร์ที่ 10 ก.พ. 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557 และทรงสดับพระธรรมเทศนา เวลา 18.30 – 21.00 น.

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนมัสการและเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ, การนมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา (อัญเชิญจากเสถียรธรรมสถาน), การตักบาตรพระกรรมฐาน, การเจริญพระพุทธมนต์, การแสดงพระธรรมเทศนา, การเจริญกรรมฐาน และอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

การปาฐกถาและอภิปรายธรรม การศึกษาและโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธศิลป์ คอนเสิร์ตธรรมะ ธรรมบันเทิง ตรวจสุขภาพและออกกำลังกายแบบสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ นิทรรศการ และกิจกรรมขององค์กรต่างๆ การเผยแผ่หนังสือธรรมะ และกิจกรรมบุญอื่นๆ มากมาย

นอกจากนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนชาวพุทธ อาทิ กิจกรรมการร้องประสานเสียง กิจกรรมอ่านล้านเล่มประเทศไทย การอ่านพระไตรปิฏก เพื่อเป็นการเชิญชวนเยาวชนให้ใส่ใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นทำบุญวัดสระเกศ มาฆบูชา-วาเลนไทน์ : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯวัดสระเกศราชวรมหาวิหารจัดงานสัปดาห์ส่งเริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2557 โดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 12 ก.พ. เวลา 9.00 น. ที่พระอุโบสถวัดสระเกศฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตอบปัญหาธรรม พิธีเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาบนบรมบรรพตภูเขาทอง การเจริญจิตภาวนา นอกจากนี้ยังมีการออกร้านย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์ และการบริการทางการแพทย์ทั้งแผนไทย และจีนงานมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล : พุทธมณฑล นครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10-15 ก.พ.2557

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และปฏิบัติธรรม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมที่สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) และฆราวาสจะปฏิบัติธรรม ที่อาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ส่วนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจะปฏิบัติธรรมที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา

ส่วนที่ลานองค์พระฯ จะมีนิทรรศการและกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกวัน ซึ่งในวันมาฆบูชา เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 07.30 น. เป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 986 รูป เวลา 10.00 น. การจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณศาลาราย เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเวียนเทียนที่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา 17.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 18.30 น. พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง บรรยายธรรม เป็นต้นงานมาฆบูชา จ.ตราด : วัดบางปรือ จ.ตราดวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช 2557 ทางจังหวัดตราดร่วมกับวัดต่างๆ จัดกิจกรรมในทุกวัดโดยเขตอำเภอเมืองตราดในช่วงเช้ามีศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมอยู่ที่วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราดตั้งแต่มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารและกิจกรรมการรักษาอุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม ช่วงค่ำตั้งแต่ เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป มีการจัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนพิธีเวียนเทียน ดังนั้นทางจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกันงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ : สวนศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.นี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่สวนศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย

โดยในปีนี้ได้กำหนดให้มีการยกระดับและพัฒนางานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนครให้เป็นประเพณีอันสำคัญในระดับชาติและนานาชาติ บนฐานวัฒนธรรมประเพณีเดิม โดยเริ่มต้นจาก “ผ้าพระบฎ” ชนิดต่างๆ จากพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศมาบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหากุศลที่ชาวพุทธพึงได้รับสักครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นและสืบเนื่องมากกว่า 780 ปี

นอกจากนี้แล้วภายในงานยังมีการสาธิตผลิตและทอผ้าพระบฎ 4 ภาค นิทรรศการแสดงผ้าพระบฎ และเครื่องพุทธบูชา กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน อัญเชิญและแห่ผ้าขึ้นธาตุ โดยในปีนี้ทางจังหวัดได้รับพระมหากรุณาพระราชทานผ้าพระบฎ รวม 5 ผืน ได้แก่ ผ้าพระบฎ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อีกด้วยงาน มาฆบูชา พุทธบารมี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมามจร.โคราช จัดงาน มาฆบูชา พุทธบารมี 12-15 กุมภาพันธ์ 2557 สร้างพระอรหันต์ 1,250 องค์ ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ และตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ฯ 1,250 รูป ชูกิจกรรม วาเลนไทน์ วาเลนธรรม ความรักความกรุณาของพระพุทธเจ้า โดยนิมนต์พระสงฆ์และนำเด็กเยาวชนเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหาร - แห้ง ในวันมาฆบูชา : มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ทางศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 109 รูป จากวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปช่วยเหลือวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต

แหล่งที่มา http://travel.truelife.com