ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)


สนใจเอกสารเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้ากลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่(เมนูซ้าย) ใต้หัวข้อ "เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)"


สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด(ฉบับปรับปรุงได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาดาวน์โหลดที่นี่
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์


ระดับมัธยมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/855

ระดับประถม http://academic.obec.go.th/web/doc/d/861++++++++++++++++++++++++++สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย


ระดับมัธยมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/857

ระดับประถม http://academic.obec.go.th/web/doc/d/863


++++++++++++++++++++++++


สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์


ระดับมัธยมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/851

ระดับประถม http://academic.obec.go.th/web/doc/d/864


++++++++++++++++++++++++


สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ระดับมัธยมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/853

ระดับประถม http://academic.obec.go.th/web/doc/d/866


++++++++++++++++++++++++


สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ระดับมัธยมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/859

ระดับประถม http://academic.obec.go.th/web/doc/d/867


++++++++++++++++++++++++


สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ระดับมัธยมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/858

ระดับประถม http://academic.obec.go.th/web/doc/d/865++++++++++++++++++++++++


สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ระดับมัธยมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/854

ระดับประถม http://academic.obec.go.th/web/doc/d/860++++++++++++++++++++++++สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ระดับมัธยมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/856

ระดับประถม http://academic.obec.go.th/web/doc/d/862
++++++++++++++++++++++++++++++