จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ชมบรรยากาศแย่งกันเก็บเมล็ดข้าว เพื่อเป็นสิริมงคลครับ