งัวธนู เป็นรูปงัวที่ใช่ปั้นหรือหล่อขึ้นแล้วปลุกเสก
ด้วยคาถาตามตำหรับครูบาอาจารย์ มิฉะนั้น จะใช้
การไม่ได้เลย การหล่อหรือปั่นงัวธนูก็ดี การปลุกเสกจน
ให้งัวธนูเหาไปได้ก็ดี การปล่อยงัวธนูไปก็ดี การเรียก
งัวธนูให้กลับคืนมาก็ดี จะต้องศึกษาให้เข้าใจ จึงจะทำ
ได้ถูกต้อง
สมัยโบราณ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น เมื่อ
ปอบเข้าคน และปอบนั้นมีฤทธิ์เดชมาก หมอมนต์และ
หมอธรรมไปอาจขับไล่มันได้ และกำเริบ จึงปล่อยงัวธนู
นี้ไปขับไล่ งัวธนูนี้จะไม่ฆ่าปอบและเจ้าของปอบให้ตาย
พร้อมกัน เจ้าของปอบโดยมาก พากันเกรงกลัวงัวธนู
ยิ่งนัก เพราะการสู้รบในระหว่างผีกับงัวธนูนั้น ต้องเอา
ชีวิตแลก ถ้าผีดีผีอยู่งั่วธนูต้องตายไป ถ้างัวธนูดีงัวธนูอยู่
ผีต้องตายไป
การทำงัวธนูนั้น อย่างหนึ่งใช้ขี้ผึ้งปั้น อีกอย่างใช้
หล่อด้วยทอง งัวธนูที่ใช้ขี้ผึ้งปั้นนั้นใช้ ไม่ทน เวลาปล่อย
ไปสู้รบขาหรือเขามักจะหักเสีย และแล้วก็กลับคืนมาหา
เจ้าของ ปล่อยไปอีกก็ไม่ยอมไป ส่วนงัวธนูที่หล่อด้วยทอง
ใช้ทนมาก เหมาะสำหรับการต่อสู้ได้เป็นอย่างดี
วิธีปั้นหรือหล่องัวธนู
ท่านให้ยกครูวันอังคาร คายขัน 5 ขัน 8 เงิน 3
ตำลึง เทียนเล่มบาท 10 เล่ม แพรขาว 1 วาเหล้าก้อง
ไข่หน่วย ซวย 1 เทียนเล่มน้อยใส่ซวยๆ ละ 3 คู่ พลูใส่
ซวยๆละ 3 ใบ หมากฝ่านใส่ซวยๆ ละ 3 กีบ ดาบ 1 เล่ม
วางปากพานหรือขัน เกลือถ้วย หมากฝาน ใส่ถ้วย 1 ถ้วย
จะหล่อหรือปั้น และปล่อยงัวธนูให้ยกคายให้ครบตามนี้
อย่าให้ขาดแม้แต่อย่างเดียว
การปั้นงัวธนู ใช้ขี้ผึ้งดี กะให้พอประมาณ น้ำหนัก
สัก 2 บาท ถ้าจะหล่อให้เอาทอง 1 ส่วน เงิน 1 ส่วน
นาค 1 ส่วน งัวที่หล่อจะกลายเป็นทองสัมฤทธิ์ เหมาะ
สำหรับใช้สู้รบได้ดี ถ้าเป็นขี้ผึ้งมักจะไม่ทนทานปล่อยไปครั้งเดียวเขาหรือขาจะหักใช้การไม่ได้
เวลาปั้นหรือหล่อตัวงัวให้เสกคาถา นะเรศะระ
นะระศะระ ให้ครบแสนคาบ แล้วเขียนคาถา ภะวัส
สะตัง นาทิง ลงที่งัว เสกให้ได้ 7 คาบ การเขียน
อักษรให้เขียนเป็นตัวขอมหรือตัวธรรม
คาถาปลุกเสกงัวธนู
พุทธัง เป็นโต โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ
ธัมมังเป็นฤทธิ์ โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ สังฆัง
เป็นวิญญาณ โคธนุ กุปิโสกะ โอปะปาติกะ
คาถาปลุกงัวธนูนี้ใช้เสกให้ครบ 7 จบ
ปล่อยงัวธนู
เสกคาถาปล่อยว่า ภวัสสะตัง นาทิง เสกให้ได้
ครบ 108 คาบ จึงปล่อยได้
คาถาเรียกงัวธนู
มาเถิดมามามิมะ เอหิ สวาหะ คัจฉะ อมุมหิ
โอกาเสติ
เมื่อปล่อยไปกะว่าจะไป ปราบภูตผีปีศาจได้ชนะ
ชนะแล้ว ให้เสกคาถานี้ 1 จบ เรียกคืนมา งัวธนูจะ
กลับคืนมาทันที ขณะทีเราเสกคาถานี้เรียกให้มา งัวธนูจะ
มาตามที่เราเรียก ถึงแม้จะมีการสู้รบกันอยู่เป็นพัลวัน ถ้า
จะให้ไปอีก ก็ให้เสกคาถาอีก 108 คาบ จึงปล่อยไป
สำหรับงัวธนูที่เราปลุกเสกแล้ว เวลาจะทำพิธี
ปล่อยไปเพื่อต่อสู้ภูมผีปีศาจ จึงไม่จำเป็นปลุกเสกอีก
เพียงแต่เสกคาถาปล่อยไปและเรียกกลับคืนมาเท่านั้น
ถ้าจะทำพิธีปล่อยงัวธนู ท่านให้เลือกโบสถ์เป็น
สถานที่ทำพิธี ยกครูยกคายให้ถูกต้องแล้ว เสกคาถา
108 คาบปล่อยไป
สิ่งที่ห้าม ผู้เรียนคาถานี้ จะต้องเป็นผู้เคร่งครัด
สิ่งที่ห้าม คือ ไม่ให้กินเนื้อ 10 อย่าง ห้ามไม่ให้ลอดราวตากผ้า
เชืก สะพาน เครือกล้วย ไม่ให้กินข้าวเรือนคนตาย ห้ามหามคนตาย
ห้ามไม่ให้นั่งบันได ห้ามไม่ให้กินเนื้อ หรือ อาหารที่เป็น เดนสัตว์
เวลาล้างเท้าไม่ให้เอาเท้าสีกัน ห้ามไม่ให้กินฟักแฟง ห้ามไม่ให้กินเหล้า
ที่ เป็นเดน กินเหล้าพอ ประมาณอย่าให้เมา ถ้ารักษาไม่ได้ ไม่ดีแล