สักกานิกาเผือกกาพร กาอยู่เฮือนโตเดียวกาเผือก เชิญจอมฮักมาแผงกูเดอ เชิญจอมแพงมาสู่กูเนอ เพิ่นไปชื่อน้ำมาเต็มเหนืองเสียงกูเนียงปากต้านทั้งเจ้าบ้านเขาว่ากูดี อมกาแกเด็กๆกาแก้วกูใส่แล้วอัดแจบสะหัน โอมหมากขามป้อม กูว่าหมากขามแป กูจักถิ่มใส่ช้างๆก็หน กูจักถิ่มใส่คนๆก็แล่น กูถิ่มใส่สาวแก่นไท้แพงล้านให้หากู ข้ามสิบท่งมาหากูเนอ ข่ามสิบนามาหากูเดอ นางอยู่บ่อได้ฮ้องไห้แล่นหากู อมสะหมติด
มนต์นี้เผิ่นบ่อได้บอกค่าครู ข้อคะลำไว้ บอกแต่ว่าเป็นมนต์เมตตามหานิยมแบบแรง ผู้เรียนมนต์แล้ว ถ้าว่าเรียนติด เรียนขึ้น จะมีกาบินมาขี้ใส่หัว และเมื่อผู้เรียนมนต์นี้ไปอยู่ที่ใดก็จะมีกาไปอยู่ในบริเวณนั้นเป็นอันมาก ผู้ที่เรียนติดหรือไม่ติดให้ดูที่กา ถ้าหากว่ามีกามาหุ้มแวดล้อม ถือว่าประสิทธิ์นักแล