แม่น้ำทั้งห้า
โอมสีสี สิทธิอุทกัง น้ำออกบ่อเย็นดี ไหลออกมาแตปากราชสีห์ตัวองอาจ ไหลออกมาแต่ปากงัวอุสุภราชแม่งัวงาม นขียันติ บ่ห่อนบกเป็นหาด บ่ห่อนขาดเป็นวัง สัพพกาลังยังเต็มดีทุกเมื่อ โอมสิทธิสวาหุม
โอมสีสี สิทธิอุทกัง น้ำออกบ่เย็นเยือ ไหลออกมาแตปากเสือโตผ่านแผ้ว ไหลออกมาแต่ปากช้างแก้วกุญชรัง นขียันติ บ่ห่อนบกเป็นหาด บ่ห่อนขาดเป็นวัง สัพพกาลังยังเต็มดีทุกเมื่อ โอมสิทธิสวาหุม
โอมสีสี สิทธิอุทกัง น้ำออกบ่เย็นตา ไหลออกมาแต่ปากนาคาตัวแม่ใหญ่ ไหลออกมาแต่ปากแม่แพะแก้ว ตัวอยู่จอมเขาเป็นเลาหลวงอาโปแปวเป่ง นขียันติ บ่ห่อนบกเป็นหาด บ่ห่อนขาดเป็นวัง สัพพกาลัง ยังเต็มดีทุกเมื่อ โอมสิทธิสวาหุม
โอมสีสี สิทธิอุทกัง น้ำออกบ่อซึมทรายออกมาหลายเหลือแหล่ จงอยู่เลี้ยงพ่อแม่แลลุงตาเลื้องทาสีทาสา ข้อยข้าเลี้ยงช้างม้าหมู่งัวควายนขียันติ บ่ห่อนบกเป็นหาด บ่ห่อนขาดเป็นวังสัพพกาลังยังเต็มดีทุกเมื่อ โอมสิทธิสวาหุม
โอมสะชื่น น้ำไหลลื่นล้นเหลือแผ่นธรณี มีแต่อโนมาตัสสะนคร ไหลกอดเกี้ยวมือขวา แต่คุงคาไหลนองมาบ่ขาด เท่าอากาศภูพะนังปัญจมหานทีก็หากมี ๕ แม่น้ำออกแหล่เหลือหลาย ชื่อว่าคุงคา ยมมุนา อเจรวะดี สะระภู มหิงษา อากรแก้วเงิน คำเดียระดาษ ลวดทั่วพื้นชื่นใสงาม ไหลหลามมาอาบเล่น ด้วยขี้แข้แลมังกร สอนลอนอันเป็นที่อยู่แห่งหมู่มัจฉาสังขารา หอยสังข์มีมากนาคพาเกี้ยวอาศัย อันไหลมาทั่วท้องสกลชมพู ยูถ่างสัตว์แลคนทั้งหลาย ยูสบายลอยลงอาบหาบหิ้วแบกเอาหนี น้ำนั้นบ่ห่อนบกเป็นหาดบ่ห่อนขาดเป็นวัง บ่ห่อนบกห่อนแห้งสักเทื่อสักยาม ดูใสวิเศษ ควรที่กูจักฮดสรงเกษพระนรินทร์แล กูจักฮดสรงท้าวพญา ก็จักได้เป็นพญาจักรพรรดิราช กูจักฮดสรงนาง ก็มีรัศมีรังสีงามแย้มยิ่ง ควรที่ฮักขอดขิ่ง ควรเป็นมิ่งมเหสี กูจักอาบเสนามุนตรีแลอามาตย์ ก็ให้ฉลาดฮู้ในเมืองคน กูจักอาบรื้พลแลช้างม้า ก็ให้แกล้วกล้าในสงคราม อย่าเกรงขามดั่งช้างฉัตทันต์แลช้างอุโสถ ให้ผากฎไปดั่งม้าอาชาไนย กูจักฮดคันชัยศรีแลดาบด้ามแก้วเครื่องคุดแลของแคล้ว แก้วมณีแดงบริสุธิ์ ขอให้เป็นเครื่องห้ามศัตรู น้ำนี้บ่ใช่น้ำช้าน้ำดาย น้ำได้มาแต่ปู่พระเจ้าสองสี ยืนพันปีให้มาอาบ กูจักอาบคำคีงกูแลน้อย ก็ให้ได้ข้อยช้างม้าเกิดเหลือหลาย งัวควายพอพันแม่ กูจักแผ่เมตตาไปทิสาหนใด ก็ให้สัมฤทธี ดั่งคณิง โอมสีสี โอมสองสอง โอมสวาหุม
มนต์แม่น้ำทั้งห้านี้ ท่านยกครูวันอังคาร คายขัน๕ ดอกไม้ขาว เงิน๖ สลึง เสกทำน้ำมนต์จะเสก๑หรือ๓จบก็ได้
เมื่อจะปลูกเรือน ให้ใช้เทียนฮอบหัวค่าคิงของเจ้าเฮือน มาทำน้ำมนต์แล้วนำเอาน้ำมนต์ไปฮดเสาแฮกเสาขวัญ ท่านว่าเป็นมงคลดีนัก จะอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้น
เวลามุธาภิเศก ฮดสรงเจ้านายในฤดูเทศกาลหรือเวลาเจ้านายมาเยี่ยมยามถามถึง หรือในเวลาท่านได้เลื่อนตำแหน่งแห่งที่ ให้ทำน้ำมนต์ให้ท่านหดสรงเป็นวุฒิศรีสวัสดิ์แก่ท่านดีนักแล