ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัวเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวบางพลี สมุทรปราการ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่
ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการนมัสการองค์หลวงพ่อโตที่ชาวบางพลีนับถือมาช้านาน

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ณ.วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558

ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558 ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558 ประเพณีรับบัวโยนบัว วัดหลวงพ่อโต 2558