เสียงอ่านพระธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
แห่งวัดหนองป่าพง


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=hXwvi0ecwTQ#t


Cr. https://www.youtube.com/watch?v=hXwvi0ecwTQ#t=23