กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

 1. #1

  คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

  cd
  คำสั่งเปลี่ยน directory เพื่อเข้าไปใน directory ต่างๆในระบบ
  โค้ด:
  kantaphong# cd /usr/X11R6/etc/rc.d 
  kantaphong#
  cp
  คำสั่งคัดลอกไฟล์ ทำสำเนาจากไฟล์เดิม เป็น ไฟล์ใหม่
  โค้ด:
  kantaphong# ls
  000.evolibs.sh gdm.sh.sample xfs.sh xprint
  kantaphong# cp gdm.sh.sample gdm.sh
  kantaphong# ls
  000.evolibs.sh gdm.sh gdm.sh.sample xfs.sh xprint
  kantaphong#
  clear
  ทำความสะอาดหน้าจอ หรือ terminal cursor จะกลับไปรอรับคำสั่งที่บรรทัดแรก
  โค้ด:
  kantaphong# clear

  df
  ผมใช้ดูพื้นที่ของ harddisk ที่ถูกใช้งานไป และส่วนที่เหลืออยู่ , มักใช้ร่วมกับ option -m เพื่อให้แสดงผลพื้นที่เป็น Megabyte
  โค้ด:
  kantaphong# df -m
  Filesystem 1M-blocks Used Avail Capacity Mounted on 
  /dev/ad0s1a 247 205 22 90% / 
  devfs 0 0 0 100% /dev 
  /dev/ad0s1e 247 51 176 22% /tmp 
  /dev/ad0s1f 35244 9404 23020 29% /usr 
  /dev/ad0s1d 247 88 139 39% /var
  dmesg
  ใช้ดูข้อมูลการตรวจสอบระบบ ที่พบระหว่างการ boot เครื่อง สามารถดูได้จากไฟล์ /var/run/dmesg.boot เช่นกัน
  โค้ด:
  kantaphong# dmesg
  Copyright (c) 1992-2005 The FreeBSD Project.
  Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
   The Regents of the University of California. All rights reserved.
  FreeBSD 6.0-STABLE #1: Tue Nov 15 11:15:23 ICT 2005
   freedesktop@FreeDesktop.company.com:/usr/src/sys/i386/compile/MYKERNEL
  ACPI APIC Table: 
  Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
  CPU: AMD Athlon(TM) XP 2200+ (1800.08-MHz 686-class CPU)
   Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x681 Stepping = 1
  Features=0x383fbff
   AMD Features=0xc0400800
  real memory = 536854528 (511 MB)
  avail memory = 516009984 (492 MB)
  ioapic0: Changing APIC ID to 2
  ioapic0 irqs 0-23 on motherboard
  npx0: [FAST]
  npx0: on motherboard
  npx0: INT 16 interface
  acpi0: on motherboard
  acpi0: Power Button (fixed)
  pci_link0: irq 11 on acpi0
  pci_link1: irq 0 on acpi0
  pci_link2: irq 0 on acpi0
  pci_link3: irq 0 on acpi0
  pci_link4: irq 10 on acpi0
  pci_link5: irq 3 on acpi0
  pci_link6: irq 5 on acpi0
  Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000
  acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0xe408-0xe40b on acpi0
  cpu0: on acpi0
  ..........
  ..........
  ..........
  find
  ค้นหาไฟล์ที่ต้องการ ประสิทธิภาพการค้นหาดีเยี่ยม ไม่เคยผิดหวัง โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเครื่องหมาย / ซึ่งการค้นหา จะเริ่มต้นตั้งแต่ root directory จนบางครั้งต้องแปลกใจว่า ไฟล์ที่เราใช้ประจำ ทำไม่มันมีอยู่ในหลายที่จัง
  โค้ด:
  kantaphong# find / -name rc.conf
  /usr/share/examples/etc/defaults/rc.conf 
  /usr/src/etc/defaults/rc.conf
  /usr/src/release/picobsd/floppy.tree/etc/rc.conf
  /var/cache/setup-tool-backends/backup/time/First/etc/rc.conf
  /var/cache/setup-tool-backends/backup/time/1/etc/rc.conf
  /stand/etc/defaults/rc.conf
  /etc/defaults/rc.conf
  /etc/rc.conf
  ค้นหาไฟล์ที่เป็นเฉพาะ ไฟล์ pdf
  โค้ด:
  kantaphong# find / -name "*.pdf"
  /usr/local/share/doc/cups/stp.pdf
  /usr/local/share/doc/cups/sum.pdf
  /usr/local/share/doc/cups/svd.pdf
  /usr/local/share/doc/cups/translation.pdf
  /usr/local/share/doc/libxml2/tutorial/xmltutorial.pdf
  /usr/local/share/doc/libtasn1/libtasn1.pdf
  /usr/local/share/doc/gimp-print/users-guide.pdf
  ....
  ค้นหา directory ที่ชื่อ work เฉพาะที่อยู่ใน /usr/ports
  type -d เป็นตัวบอกว่าให้หาไฟล์ที่ เป็นประเภท directoy

  โค้ด:
  kantaphong# find /usr/ports -type d -name work
  /usr/ports/archivers/zip/work
  /usr/ports/editors/openoffice-1.1/work
  /usr/ports/java/javavmwrapper/work
  /usr/ports/java/jdk14/work
  /usr/ports/java/linux-sun-jdk14/work
  /usr/ports/math/gnumeric/work
  /usr/ports/x11-toolkits/open-motif/work
  /usr/ports/x11-toolkits/py-gtk2/work
  ifconfig
  ผมใช้เพียงตรวจสอบดู ค่าของ lan card ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ เท่านั้น
  โค้ด:
  kantaphong# ifconfig
  vr0: flags=8843 mtu 1500
   inet 192.168.200.105 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.200.255
   inet6 fe80::20c:6eff:fe81:4445%vr0 prefixlen 64 scopeid 0x1
   ether 00:0c:6e:81:44:45
   media: Ethernet autoselect (100baseTX )
   status: active
  plip0: flags=108810 mtu 1500
  lo0: flags=8049 mtu 16384
   inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
   inet6 ::1 prefixlen 128
   inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
  kill
  ใช้ยกเลิก process ที่มีปัญหา โดยต้องระบุ process id ซึ่งได้จากการใช้คำสั่ง ps
  โค้ด:
  kantaphong# ps -aux | grep gaim
  freedesktop 1186 0.0 3.9 27312 20324 ?? S 7:56AM 0:04.34 gaim
  freedesktop 1348 0.0 4.2 27344 21420 ?? S 7:56AM 0:07.22 gaim
  kantaphong# kill -9 1186 1348
  less
  ผมมักใช้คำสั่งนี้ เพื่อดูรายละเอียดของแฟ้ม config หรือไฟล์ต่างๆ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้ไฟล์นั้นเสียหาย เพราะดูได้อย่างเดียว
  โค้ด:
  kantaphong# less gdm.sh
  #!/bin/sh
  # $FreeBSD: ports/x11/gdm/files/gdm.sh.in,v 1.5 2005/06/11 02:58:47 marcus Exp $
  # PROVIDE: gdm
  # REQUIRE: DAEMON
  # KEYWORD: FreeBSD shutdown
  
  
  gdm_enable=${gdm_enable-"NO"} 
  
  . /etc/rc.subr 
  
  name=gdm
  rcvar=`set_rcvar`
  command="/usr/X11R6/sbin/${name}"
  pidfile="/var/run/${name}.pid"
  procname="/usr/X11R6/sbin/gdm-binary"
  
  
  load_rc_config ${name}
  run_rc_command "$1"

  ll
  ดูรายชื่อแฟ้ม แบบขอดูรายละเอียด
  และเรียกดูเรียงลำดับตามขนาดของไฟล์ (-Ss) และ ดูเข้าไปในแต่ละ directory (-R) ลองสั่ง ll -SsR | less ดูด้วยนะครับ
  โค้ด:
  kantaphong# ll
  total 56
  drwx------ 2 root wheel 512 Jul 18 09:54 .Trash-root 
  drwxrwxr-x 2 root operator 512 Jul 18 10:08 .snap 
  drwxr-xr-x 13 root wheel 512 Aug 11 14:49 X11R6 
  drwxr-xr-x 2 root wheel 7168 Jul 9 16:06 bin 
  drwxr-xr-x 3 root wheel 512 May 12 15:47 compat 
  drwxr-xr-x 2 root wheel 512 May 13 08:38 games 
  drwxr-xr-x 4 root wheel 512 May 13 16:14 home 
  drwxr-xr-x 46 root wheel 4608 May 13 08:37 include 
  drwxr-xr-x 4 root wheel 8704 May 8 17:26 lib 
  drwxr-xr-x 5 root wheel 512 May 8 14:00 libdata 
  drwxr-xr-x 5 root wheel 1536 May 13 08:40 libexec 
  drwxr-xr-x 23 root wheel 512 Jul 9 09:48 local 
  drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jun 16 16:01 obj 
  drwxr-xr-x 65 root wheel 1536 Aug 8 13:32 ports 
  drwxr-xr-x 2 root wheel 4608 May 13 08:37 sbin 
  drwxr-xr-x 27 root wheel 512 May 8 17:26 share 
  drwxr-xr-x 21 root wheel 1024 Jun 15 13:07 src

  ls
  ดูรายชื่อแฟ้ม แบบรวดเร็ว
  โค้ด:
  kantaphong# ls
  .Trash-root compat lib obj src 
  .snap games libdata ports 
  X11R6 home libexec sbin 
  bin include local share
  man
  คำสั่งสำหรับ ดูรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน FreeBSD เช่น man cp หรือแม้แต่คำสั่ง man man
  โค้ด:
  kantaphong# man cp
  CP(1) FreeBSD General Commands Manual CP(1)
  
  
  NAME
   cp -- copy files 
  
  SYNOPSIS
   cp [-R [-H | -L | -P]] [-f | -i | -n] [-pv] source_file target_file
   cp [-R [-H | -L | -P]] [-f | -i | -n] [-pv] source_file ... target_directory
  
  
  DESCRIPTION
   In the first synopsis form, the cp utility copies the contents of the
   source_file to the target_file. In the second synopsis form, the con-
   tents of each named source_file is copied to the destination
   target_directory. The names of the files themselves are not changed. If
   cp detects an attempt to copy a file to itself, the copy will fail.
  
  
   The following options are available: 
  
   -H If the -R option is specified, symbolic links on the command line
    are followed. (Symbolic links encountered in the tree traversal
    are not followed.)
  man hier
  เป็นคำสั่ง man ที่มีประโยชน์มากคำสั่งหนึ่ง เพราะจะทำให้เราเห็น ระบบ file systems ของ FreeBSD ว่าเขาออกแบบไว้อย่างไร

  โค้ด:
  kantaphong# man hier
  HIER(7) FreeBSD Miscellaneous Information Manual HIER(7)
  
  NAME
   hier -- layout of file systems
  
  DESCRIPTION
   A sketch of the file system hierarchy.
  
   /  root directory of the file system
  
   /bin/  user utilities fundamental to both single-user and multi-user
   environments
  
   /boot/  programs and configuration files used during operating system
   bootstrap
  .......

  mkdir
  คำสั่งสำหรับ สร้าง directory ใหม่ ตามต้องการ

  โค้ด:
  kantaphong# cd /mnt
  kantaphong# mkdir floppy
  kantaphong# ls
  floppy forest.gif
  mv
  คำสั่งสำหรับ เปลี่ยนชื่อ ไฟล์ หรือ คำสั่งสำหรับย้ายไฟล์ ไปยัง directory อื่น ใช้คำสั่ง mv ตามด้วยชื่อไฟล์ต้นทาง และ ตามด้วยชื่อไฟล์ใหม่ หรือ ชื่อไฟล์ปลายทาง

  โค้ด:
  kantaphong# ls
  000.evolibs.sh gdm.sh xfs.sh xprint
  kantaphong# mv gdm.sh gdm.sh.sample
  kantaphong# ls
  000.evolibs.sh gdm.sh.sample xfs.sh xprint
  kantaphong#
  passwd
  คำสั่งสำหรับ เปลี่ยน passwd ถ้าเป็น user พิมพ์คำว่า passwd ได้เลย แต่ถ้าอยู่ในฐานะ root สามาถเปลี่ยน password ของ user แต่ละคนได้ ด้วยการพิมพ์คำสั่ง passwd แล้วตามด้วยชื่อ user ของคนที่ต้องการเปลี่ยน passwd

  โค้ด:
  kantaphong# passwd freedesktop
  Changing local password for freedesktop
  Old Password:
  New Password:
  Retype New Password:
  kantaphong#
  pciconf
  วิธีการตรวจสอบ sound card รวมถึง card pci อื่นๆด้วย

  โค้ด:
  kantaphong# pciconf -lv
  ......
  atapci0@pci0:17:1: class=0x01018a card=0x80a11043 chip=0x05711106 rev=0x06 hdr=0x00
   vendor = 'VIA Technologies Inc'
   device = 'VT82xxxx EIDE Controller (All VIA Chipsets)'
   class = mass storage
   subclass = ATA
  pcm0@pci0:17:5: class=0x040100 card=0x80a11043 chip=0x30591106 rev=0x50 hdr=0x00
   vendor = 'VIA Technologies Inc'
   device = 'VT8233/33A/8235/8237 AC97 Enhanced Audio Controller'
   class = multimedia
   subclass = audio
  vr0@pci0:18:0: class=0x020000 card=0x80a11043 chip=0x30651106 rev=0x74 hdr=0x00
   vendor = 'VIA Technologies Inc'
   device = 'VT6102 Rhine II PCI Fast Ethernet Controller'
   class = network
   subclass = ethernet
  ......
  ping
  ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าการเขื่อมต่อเป็นปกติ หรือ มีปัหาอะไรบ้าง สามารถระบุเป็นชื่อเครื่อง หรือ ip-address หากระบุ options -c ตามด้วยจำนวน จะหมายถึงให้ตรวจสอบ ตามจำนวนที่ต้องการ

  โค้ด:
  kantaphong# ping -c3 www.google.co.th
  PING www.l.google.com (66.102.7.99): 56 data bytes
  64 bytes from 66.102.7.99: icmp_seq=0 ttl=238 time=212.755 ms
  64 bytes from 66.102.7.99: icmp_seq=1 ttl=238 time=218.440 ms
  64 bytes from 66.102.7.99: icmp_seq=2 ttl=238 time=215.220 ms
  
  
  --- www.l.google.com ping statistics ---
  3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
  round-trip min/avg/max/stddev = 212.755/215.472/218.440/2.328 ms
  
  
  kantaphong# ping -c3 66.102.7.99
  PING 66.102.7.99 (66.102.7.99): 56 data bytes
  64 bytes from 66.102.7.99: icmp_seq=0 ttl=238 time=219.953 ms
  64 bytes from 66.102.7.99: icmp_seq=1 ttl=238 time=219.094 ms
  64 bytes from 66.102.7.99: icmp_seq=2 ttl=238 time=216.648 ms
  
  
  --- 66.102.7.99 ping statistics ---
  3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
  round-trip min/avg/max/stddev = 216.648/218.565/219.953/1.400 ms
  pkg_info
  เพื่อดูว่าเราได้ลงโปรแกรมอะไร ไปบ้างในเครื่องของเรา และเพื่อให้สามารถดูได้ทีละหน้าจอ เราก็ส่งผลที่ได้จากคำสั่ง pkg_info ต่อไปยัง คำสั่ง less อีกที

  โค้ด:
  kantaphong# pkg_info | less
  .........
  esound-0.2.36 A sound library for enlightenment package
  evolution-2.2.3_1  An integrated mail, calendar and address book distributed s
  evolution-data-server-1.2.3_2 The data backends for the Evolution integrated mail/PIM sui
  evolution-webcal-2.2.1 Webcal(endar) handler for gnome
  expat-1.95.8_3  XML 1.0 parser written in C
  fam-2.6.9_6  A file alteration monitor
  ffmpeg-0.4.9.p1_3  Hyper fast realtime audio/video encoder/converter, streamin
  fileroller-2.10.4,1 An archive manager for zip files, tar, etc
  flac-1.1.2  Free lossless audio codec
  fontconfig-2.2.3,1 An XML-based font configuration API for X Windows
  freetype2-2.1.10_1 A free and portable TrueType font rendering engine
  gail-1.8.5  An implementation of the ATK interfaces for GTK+ widgets
  gaim-1.5.0 Multi-protocol instant messaging client
  .........

  ps
  เพื่อดูว่ามี process อะไรบ้างที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ และอาจระบุเฉพาะบาง process ผมมักใช้ค้นหาเฉพาะบาง process ที่ต้องการโดยการใช้ร่วมกับคำสั่ง grep

  โค้ด:
  kantaphong# ps -aux | grep httpd
  root 453 0.0 0.7 5572 3368 ?? Ss 7:55AM 0:00.29 /usr/local/sbin/httpd
  www 492 0.0 0.7 5572 3356 ?? I 7:55AM 0:00.00 /usr/local/sbin/httpd
  www 493 0.0 0.7 5572 3356 ?? I 7:55AM 0:00.00 /usr/local/sbin/httpd
  www 494 0.0 0.7 5572 3356 ?? I 7:55AM 0:00.00 /usr/local/sbin/httpd
  www 495 0.0 0.7 5572 3356 ?? I 7:55AM 0:00.00 /usr/local/sbin/httpd
  www 496 0.0 0.7 5572 3356 ?? I 7:55AM 0:00.00 /usr/local/sbin/httpd
  
  
  kantaphong# ps -aux | grep gaim
  freedesktop 1186 0.0 3.9 27312 20324 ?? S 7:56AM 0:04.34 gaim
  freedesktop 1348 0.0 4.2 27344 21420 ?? S 7:56AM 0:07.22 gaim
  pwd
  ดู directory ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า ขณะนี้เราอยู่ใน directoy อะไร

  โค้ด:
  kantaphong# pwd
  /usr/X11R6/share/gnome

  rm
  คำสั่ง ลบไฟล์ ที่ต้องการลบ หากระบุ option -r จะเป็นการลบ directoy และ ไฟล์ภายใน directory นั้นทั้งหมด

  โค้ด:
  kantaphong# ls
  floppy forest.gif
  kantaphong# rm forest.gif
  kantaphong# ls
  floppy
  kantaphong# rm -r floppy
  kantaphong#
  su
  คำสั่ง ขอเปลี่ยนสถานะจาก user ธรรมดา เป็น root เพื่อใช้สิทธิของ root ในการทำงานต่างๆ

  โค้ด:
  % su
  Password:
  kantaphong#
  ถ้าใส่ password ถูกต้อง และ user คนนั้นมีสิทธิในการเปลี่ยนเป็น root ได้ ก็จะเข้าสู่สถานะของ root ทันที ถ้าต้องการออกจากสถานะ root ให้พิมพ์ exit

  โค้ด:
  kantaphong# exit
  exit
  %
  swapinfo
  คำสั่ง เพื่อตรวจสอบ พื้นที่ swap ในเครื่องเรา (ด้วยความอนุเคราะห์จาก อ.msczope)

  โค้ด:
  % swapinfo
  Device 1K-blocks Used Avail Capacity
  /dev/ad0s1b 1022888 0 1022888 0%
  top
  ใช้ดู process ของ cpu ดู memory ที่ใช้งานอยู่ ดู uptime ของระบบ เวลาออกจากการดู ให้กด q

  โค้ด:
  kantaphong# top
  last pid: 2988; load averages: 0.09, 0.11, 0.08 up 0+02:24:04 10:18:54
  93 processes: 1 running, 92 sleeping
  CPU states: 11.7% user, 0.0% nice, 2.3% system, 0.8% interrupt, 85.2% idle
  Mem: 124M Active, 75M Inact, 66M Wired, 12K Cache, 60M Buf, 228M Free
  Swap: 999M Total, 999M Free
  
  
  PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND 
  519 root 96 0 105M 103M select 2:22 0.54% 0.54% Xorg 
  1052 freedesktop 96 0 19028K 14492K select 0:08 0.15% 0.15% wnck-applet 
  977 freedesktop 96 0 12760K 9856K select 0:08 0.05% 0.05% metacity 
  520 root 96 0 1276K 756K select 0:04 0.05% 0.05% moused 
  2540 freedesktop 20 0 27260K 22600K kserel 1:29 0.00% 0.00% gedit 
  2488 freedesktop 20 0 55780K 48068K kserel 0:40 0.00% 0.00% epiphany-bin 
  2609 freedesktop 20 0 22904K 17084K kserel 0:14 0.00% 0.00% gnome-terminal 
  1092 freedesktop 96 0 18828K 13252K select 0:08 0.00% 0.00% mixer_applet2 
  1348 freedesktop 20 0 27348K 21424K kserel 0:05 0.00% 0.00% gaim
  uptime
  แสดงระยะเวลาทั้งหมดที่เปิดเครื่อง หรือ เปิดบริการ server มา

  โค้ด:
  kantaphong# uptime
  8:27AM up 32 day(s), 1 user, load averages: 0.00, 0.04, 0.08
  vmstat
  เป็นคำสั่งเพื่อ ตรวจ memory และ processor (ด้วยความอนุเคราะห์จาก อ.msczope)

  โค้ด:
  kantaphong# vmstat -c 10
  procs memory page disks faults cpu
  r b w avm fre flt re pi po fr sr ad0 cd0 in sy cs us sy id
  2 1 0 515108 32088 289 1 0 0 285 5 0 0 372 1368 516 7 2 91
  1 1 0 515108 32088 4 0 0 0 3 0 0 0 342 896 383 2 3 95
  2 1 0 515108 32088 0 0 0 0 0 0 0 0 415 1602 615 4 2 95
  0 1 0 515108 32088 0 0 0 0 0 0 0 0 385 1175 496 3 2 95
  0 1 0 515108 32088 0 0 0 0 0 0 0 0 334 794 368 2 2 96
  1 1 0 515108 32088 0 0 0 0 0 0 0 0 410 1627 624 2 2 95
  1 1 0 515108 32088 2 0 0 0 0 0 0 0 497 2280 921 4 4 92
  0 1 0 515108 32088 0 0 0 0 0 0 0 0 337 844 380 0 4 96
  0 1 0 515108 32088 0 0 0 0 0 0 0 0 335 774 361 1 2 98
  0 1 0 515108 32088 0 0 0 0 0 0 0 0 337 800 376 2 2 97
  เมื่อ r > 0 สถานะภาพขณะนั้นมีปัญหา processor overload
  เมื่อ b > 0 ปัญหาเกิดจาก I/O เช่น harddisk ช้าเกินไป
  เมื่อ w > 0 แสดงว่า หน่วยความจำไม่เพียงพอ และ swap น้อยเกินไป
  อ้างอิง Testing your Firewall ( Jacek Artymiak Building Firewalls with OpenBSD and PF ) p. 254


  whereis
  คำสั่งนี้ใช้บ่อยมากครับ โดยเฉพาะช่วงจะติดตั้ง โปรแกรมใหม่ๆ ผ่าน ports เพราะหลายๆครั้งจำไม่ได้ว่า โปรแกรมที่จะติดตั้ง อยู่ใน ports ไหน ก็จะใช้คำสั่งนี้หาก่อนเลย เมื่อพบแล้วก็เข้าไปติดตั้งใน ports นั้นๆอีกที หรือถ้าเคยติดตั้งโปรแกรมนั้นมาแล้ว เขาก็จะระบุคำสั่งที่จะเรียกใช้งานมาให้ด้วย

  โค้ด:
  kantaphong# whereis gdm
  gdm: /usr/X11R6/man/man1/gdm.1.gz /usr/ports/x11/gdm
  kantaphong# whereis gimp
  gimp: /usr/X11R6/bin/gimp /usr/X11R6/man/man1/gimp.1.gz /usr/ports/graphics/gimp
  kantaphong# whereis gftp
  gftp: /usr/X11R6/bin/gftp /usr/X11R6/man/man1/gftp.1.gz /usr/ports/ftp/gftp
  kantaphong# whereis apache2
  apache2: /usr/ports/www/apache2
  kantaphong# whereis openwebmail
  openwebmail: /usr/ports/mail/openwebmail
  kantaphong# 2. #2
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,148

  Re: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

  ป้าด...ได้อาจารย์ดีแล้วพี่น้องบาดนิ เยี่ยมมากท่าน 8)
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 3. #3
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง
  มิสบ้านมหา 2011
  สัญลักษณ์ของ ผู้ก่อการรัก
  วันที่สมัคร
  Feb 2006
  ที่อยู่
  HappyLand ดินแดนแห่งความสุข, Thailand
  กระทู้
  3,161

  Re: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

  โอ๊ยยย ปวดหัว อิอิ ปายก่อนแระ
  ล้มแล้วฟื้นยืนสู้ชูช่อใหม่ เพราะต้นยังสดใสผลิใบเขียว
  ลุกขึ้นต้านลมฝนต้นเป็นเกลียว รากยึดเหนี่ยวซับซ้อนกับพื้นดิน 4. #4
  บ่าวสายฟ้า
  Guest

  Re: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

  โฮ สายฟ้ากะบ่เป็นนำดอก สายฟ้าเป็นแต่เมา พี่น้อง5555+

 5. #5
  บ่าวเต็งคนโก้
  Guest

  Re: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

  คำสั่งที่บ่าวเต็งฯเจอเป็นประจำเลย คือ กลับบ้านไปซักผ้าเดี๋ยวนี่ ฮ่าๆๆๆๆ แม่น้องพลอยมันสั่ง อิอิอิ
  บ่าวเต็งฯ กะชี้หน้าด่ากลับไปเลย ว่า น้ำยาปรับผ้านุ่มเบิดเว้ย ฮ่าๆๆๆ(เงียบไปเลยๆ)

 6. #6
  ฟ้าสางที่บางกอก
  Guest

  Re: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

  อันนี้เคยเล่นมาก่อนเมื่อปี 38 เพราะสมัยนั้นมีการสื่อสารด้วยระบบ Unix

 7. #7
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,148

  Re: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

  Re: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ฟ้าสางที่บางกอก™
  อันนี้เคยเล่นมาก่อนเมื่อปี 38 เพราะสมัยนั้นมีการสื่อสารด้วยระบบ Unix
  นี้ล่ะท่านปีศาจน้อยกลับคืนชีพอีกครั้ง...8) สุดยอดความสะเทื่อน เอ้ย เสถียร
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 8. #8
  samrid
  Guest

  Re: คำสั่งพื้นฐานที่ผมใช้บ่อยๆ บน Unix

  ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์นำแหน่จักคนครับ ท่านจอมยุทธ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •