อย่าสุไลลืมถิ่ม มูลมังอีสานเก่า

อย่าสิเผามอดเมี่ยน เสียถิ่มบ่มีเหลือ

บากหว่าเถื่อมื้อหน้า สิพาเอาให้เฮืองฮุ่ง

อีสานเฮาสิพุ่ง ไปหน้ากว่าแต่หลัง เด้พี่น้อง