สำหรับคนที่ไม่ชอบให้ Nero Scout ของ Nero 8 Ultra Edition 8.0.3.0 มาปรากฏใน Windows Explorer สามารถกำจัดออกได้โดยใช้วิธการดังนี้

- ไปที่ run แล้วใส่ข้อความดังนี้

regsvr32 /u "%COMMONPROGRAMFILES%\Nero\Lib\MediaLibraryNSE.dll"

ฟ้าสางที่บางกอก
10/09/2007