อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน


อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ และเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๗ มีพื้นที่ประมาณ ๖๖๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๑๖,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตสองจังหวัดคือ จังหวัดสกลนครในเขตอำเภอเมือง ฯ อำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขต อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง และอำเภอกุฉินารายณ์
ป่าเขาภูพาน หรือที่เรียกกันว่าป่าเขาชมพูพาน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นภูเขาหินปูนมีความสูง เฉลี่ยประมาณ ๕๕๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามสันเขา และไหล่เขาบางแห่งเป็นทุ่งหญ้า บางบริเวณมีหินโผล่พ้นระดับดิน มีความสวยงามตามธรรมชาติ และบางแห่งเป็นหน้าผาสูงชัน ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป มีไม้พลวง ไม้เหียง ไม้ส้าน ไม้เต็ง ไม้รัง เป็นพันธุ์ไม้สำคัญ มีป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของป่าเต็งรัง มีป่าดงดิบขึ้นอยู่ตามบริเวณลำห้วย ไม้พื้นล่างประกอบด้วยไม้ไผ่ และหวายต่าง ๆ บริเวณทุ่งหญ้าอันกว้างขวางมีหญ้าเพ็ก หญ้าคา และหญ้าคมบาง ขึ้นอยู่ทั่วไป สัตว์ป่าที่สำรวจพบมีอยู่ประมาณ ๑๖๐ ชนิด เช่น ช้างป่า หมูป่า กระต่ายป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะมด กระรอกบิน ไก่ป่า และนกมากกว่า ๗๐ ชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำของลำธาร และลำห้วยต่าง ๆ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำอูน เช่น ห้วยหินลาด ห้วยปุ่น ห้วยโคก ห้วยม่วง ห้วยเลา ห้วยหินปูน ห้วยอีคอน และห้วยวังปลา เป็นต้น

มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และน่าสนใจอยู่เป็นอันมาก แต่การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งกระจายกันอยู่ในพื้นที่ของอุทยาน ฯ ต้องใช้เวลามาก หลายแห่งรถเข้าไปไม่ถึง ต้องใช้วิธีเดินไปตามทางเดินชม และศึกษาธรรมชาติ พอประมวลได้ดังนี้


พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน

บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ก่อนเข้าสู่ตัวจังหวัดสกลนคร เป็นเส้นทางที่พาดผ่านแนวอุทยานแห่งชาติภูพาน ทางด้านทิศตะวันออกเกือบตลอดแนว นอกจากจุดที่น่าสนใจในเขตอุทยาน ฯ ดังกล่าวแล้ว ยังผ่านพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ซึ่งอยู่ติดกับอุทยาน ฯ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ขึ้นไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ ๓๐ กิโลเมตร แยกซ้ายออกไปจากเส้นทางเล็กน้อย ผ่านประตูพระตำหนักชั้นนอก เมื่อไปถึงประตูพระตำหนักชั้นในจะมีกองรักษาการณ์อยู่ ผู้เข้าไปชมพระตำหนักจะต้องแลกบัตรประจำตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้าไปชมภายในบริเวณพระตำหนัก ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในบริเวณพระตำหนักมีไม้ใหญ่ และไม้ดอกเป็นจำนวนมากที่ให้ร่มเงา และความงามให้ชมได้ทั่วบริเวณ ผู้ที่นำรถไปจะมีลานจอดรถอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้อย่างพอเพียง

พระธาตุภูเพ็ก

อุทยานแห่งชาติภูพาน

เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 สมัยขอมบายน อยู่บนยอดเขาภูเพ็กของเทือกเขาภูพานสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 544 เมตร ปราสาทแห่งนี้ก่อด้วยหินทราย ในลักษณะเทวาลัยที่ไม่แล้วเสร็จ เรือนธาตุตั้งอยู่บนฐานยกสูง ตัวเรือนธาตุทั้งสี่ด้านย่อมุมๆละ 5 เหลี่ยม รวมเป็น 20 เหลี่ยม สูงจากพื้นดินถึงขื่อ 7.95 เมตร มีบันไดขึ้นเรือนปราสาท 3 ด้าน คือ ทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตก หน้าอาคารปราสาทหันไปทางทิศตะวันออก ได้มีการขุดพบรูปเคารพสตรีหน้าตักกว้างประมาณ 12 นิ้ว สลักจากศิลาทราย ลักษณะของศิราภรณ์ของสตรีคล้ายกับศิราภรณ์สมัยปาปวน (พ.ศ. 1560-1630) ทางเข้าพระธาตุภูเพ็กอยู่ก่อนถึงน้ำตกคำหอม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 59 กิโลเมตร

ถ้ำเสรีไทย

อุทยานแห่งชาติภูพาน

เป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ไปต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของขบวนการเสรีไทย ซึ่งมีนายเตียง ศิริขันธ์ เป็นหัวหน้าขบวนการสายสกลนคร มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบรวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ผ่านป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ถ้ำเสรีไทย แล้วยังต่อไปชมพระอาทิตย์ตกและจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ทางช่วงสุดท้ายจะผ่านทุ่งกระเจียวที่จะออกดอกงามในช่วงเดือนสิงหาคม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือ 4.5 กิโลเมตร

น้ำตกคำหอม

อุทยานแห่งชาติภูพาน

เป็นน้ำตกที่รู้จักกันโดยแพร่หลายของชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ในบริเวณน้ำตกแห่งนี้ทางราชการได้จัดงานสัปดาห์การท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงให้ราษฎรได้รู้จักความสำคัญของป่าไม้ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นประจำทุกปี น้ำตกแห่งนี้อยู่ใกล้เคียงกับน้ำตกตาดโตน ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐาน

ผานางเมิน

อุทยานแห่งชาติภูพาน

เป็นแนวหินผาที่ทอดตัวออกหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สามารถชมทิวทัศน์ออกไปได้ไกลแสนไกล เหมาะแก่การตั้งค่ายพักแรมและดูพระอาทิตย์ตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 700 เมตร

ผาเสวย

อุทยานแห่งชาติภูพาน

อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นหน้าผาที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ณ ที่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จและประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงได้ชื่อว่า ผาเสวย มาแต่บัดนั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 40 กิโลเมตร

สะพานหินธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติภูพาน

มีลักษณะเป็นสะพานหินที่เชื่อมต่อระหว่างหินสองกลุ่ม ขนาดกว้างของสะพานประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร ด้านใต้เป็นเวิ้งถ้ำกว้างใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างหนึ่ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 7 กิโลเมตร

น้ำตกแก้งกระอาม

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีลานหินขนาดใหญ่สวยงาม แต่มีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปสุดเขตทางตอนใต้ 45 กิโลเมตร

ลานสาวเอ้

อุทยานแห่งชาติภูพาน

เป็นลานหินที่แวดล้อมด้วยป่าเต็งรัง ยามเปลี่ยนสีเข้าสู่ฤดูแล้งจึงสวยงามมาก บนลานหินยังเต็มไปด้วยดอกไม้เล็กๆ สวยงามอย่างดุสิตา กระดุมเงิน และสร้อยสุวรรณ

อุทยานแห่งชาติภูพาน

น้ำตกปรีชาสุขสันต์
ตั้งอยู่ทางด้านเหนือสุดของเขตอุทยาน ฯ ทางเข้าอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๒ จากสกลนครไปอุดรธานี เป็นน้ำตกที่มีลักษณะพิเศษ คือเป็นลานหินที่ลาดเอียงประมาณ ๓๐ - ๔๐ องศา ยาวประมาณ ๑๒ เมตร มีน้ำไหลผ่านแผ่นหินนี้ตลอดทั้งแผ่นเสมอกัน เหมือนกระดานลื่นธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติภูพาน