มีอยู่หลายแบบ แต่นำมาให้ศึกษาเป็นแบบบาลีล้วน มีคำแปลให้พร้อม ลองพิจารณา..?

๑. เครื่องสักการะบูชา ได้แก่
- พวงมาลัยดอกดาวเรือง
- จุดธูป ๙ ดอก

๒. คาถาบูชาและพิธีบูชา.- ให้น้อมจิตระลึกถึงบูชา คุณพระรัตนตรัย คุณมารดาบิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ แล้วตั้งสัจจะเอาความดีที่มีอยู่ในตนเองเป็นที่ตั้ง พึงทำจิตให้เป็นปกติ ตั้งใจให้มั่นคง
กล่าวนะโม ๓ จบ เสร็จแล้วต่อด้วยคำบูชาท้าวจตุคามรามเทพว่า.-

จตุคามรามะเทวัง โพธิสัตตัง มะหาคุณัง มะหิทธิกัง อะหัง ปูเชมิ สิทธิลาโภ นิรันตะรัง.

“ข้าพเจ้า...ขอบูชาท้าวจตุคามรามเทพโพธิสัตว์ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ มีฤทธานุภาพอันไพศาล
ขอความสำเร็จและลาภ จงมีแก่ข้าพเจ้าเป็นนิจนิรันดร.”

และพึงตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ดีงามนั้นเทอญ ฯ

************
**หัวใจสำคัญของคาถาใด ๆนั้น..อยู่ที่..การมีสัจจะ**