กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy)

 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ หนุ่มอุดร
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  สภ.สังคม
  กระทู้
  26

  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy)

  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy)

  นิยามของความพอเพียง

  1. พอเพียงสำหรับทุกคน - ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน

  2. จิตใจพอเพียง - รัก + เอื้อาทรผู้อื่น

  3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง - อนุรักษ์ และ เพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานในการประกอบ

  อาชีพ

  4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง - มีการรวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

  5. ปัญญาพอเพียง - เรยนรู้ร่วมกัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

  6. มีความมั่นคงพอเพียง - ไม่ผันผวนรวดเร็วจนกระทั่งมนุษย์ไม่อาจรับได้

  7. ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง - มีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน

  ที่หนุ่มอุดรได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า นิยามของความพอเพียงโดยรวม

  ซึ่งแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy) ดังกล่าวนี้

  มีที่มาของแหล่งปรัชญา / แนวคิดที่มาจาก

  กระแสพระราขดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นหลัก

  นอกจากนั้นแล้วแนวคิดดังกล่าวนี้ยังเกี่ยวโยงกับ แนวคิดของพุทธศาสนา ที่ยึดหลัก

  มัชฌิมาปฏิปาทา ( การเดินทางสายกลาง ) และ ความเอื้อาทร ความสะอาด สงบ สว่าง

  นอกจากนั้นยังเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ วิถีไทย ที่เน้นความอาทร การมีวิถีชีวิต - วิถี

  วัฒนธรรมร่วมกัน เฉกเช่นชุมชนบ้านมหาที่ผมอาศัยอยู่แห่งนี้ด้วยเช่นกัน

  ความพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสมีองค์ประกอบคือ

  1. ความพอประมาณ - ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป และไม่เบียดเบียน

  ตนเองและผู้อื่น

  2. ความมีเหตุผล - ทุกการตัดสินใจ การกระทำ การลงทุน ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล

  กล่าวคือ ต้องคำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

  และต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาในภายหลังนั้นอย่างรอบคอบ และมีสติ

  3. การมีภูมิคุ้มกัน - คือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

  ด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งจากภายใน และ จากภายนอก

  และนอกจากการที่เราจะยึดหลักการ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy)

  มาใช้ในการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ แล้ว เราควรที่จะมีองค์ประกอบ หรือ เงื่อนไขของ

  การดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy) กล่าวคือ

  การที่จะนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ต้องวางอยู่บนพื้นฐานของ

  1. การมีความรู้ / มีความรอบรู้ / รอบคอบ ทั้งระมัดระวังในการนำความรู้ วิทยาการ

  และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างพอควร ไม่ทำลายธรรมชาติ

  2. มีคุณธรรม - มีความตระหนัก มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติ + ปัญญา

  เท่านั้นผลที่จะเกิดจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ที่คาดว่าจะได้รับก็คือ

  การมี "ชีวิตอยู่เย็น สังคมเป็นสุข"

  ชุมชนมีการพัฒนาที่เข้มแข็งจากรากหญ้า

  สังคมมีความเอื้อาทร

  ****************************************************

  ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ที่หนุ่มอุดร

  เพิ่งนำไปตอบในข้อสอบวิชาเอกของหนุ่มอุดรเองเมื่อการสอบปลายภาคที่ผ่านมา

  แต่หนุ่มอุดรเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนบ้านมหาของเรา

  เลยนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่กัน

  ****************************************************

 2. #2
  ESZAA
  Guest
  .........

  ดีหลายคับ รับทราบลองปฎิบัติเบิ่ง.....

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •