บทสวดเจริญอัปปมัญญา ( Il limit able )
[WMA]http://www.hotlinkfiles.com/files/733757_ozdwq/Illimitable.wma[/WMA]

บทสวดเจริญอัปปมัญญา ( Il limit able )

Aham avero homi
อะหัง อะเวโร โหมิ
abyapajjho homi
อัพยาปัชโฌ โหมิ
anigho homi
อะนีโฆ โหมิ
sukhi - attanam pariharami
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
Mama matapitu
มะมะ มาตาปิตุ
acariya ca natimitta ca
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
sabrahma - carino ca
สะพราหมะจาริโน จะ
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
Imasmim arame sabbe yogino
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ
Imasmim arame sabbe bhikkhu
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
samanera ca
สามะเณรา จะ
upasaka - upasikaya ca
อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
Amhakam catupaccaya - dayaka
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
Amhakam arakkha devata
อัมหากัง อารักขา เทวาตา
Ismasmim vihare
อิมัสมิง วิหาเร
Ismasmim vihare
อิมัสมิง อาวาเส
Ismasmim arame
อิมัสมิง อาราเม
arakkha devata
อารักขา เทวาตา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนต
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
sabba itthoyo
สัพพา อิตถีโย
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
sabbe deva
สัพเพ เทวา
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
Kammassaka
กัมมัสสะกา
Purathimaya disaya
ปุรถิมายะ ทิสายะ
pacchimaya disaya
ปัจฉิมายะ ทิสายะ
uttara disaya
อุตตรายะ ทิสายะ
dakkhinaya disaya
ทักขิณายะ ทิสายะ
purathimaya anudisaya
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
pacchimaya anudisaya
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
uttara anudisaya
อุตตระ อนุทิสายะ
dakkhinaya anudisaya
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
hetthimaya disaya
เหฎฐิมายะ ทิสายะ
uparimaya disaya
อุปาริมายะ ทิสายะ
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
sabbe itthiyo
สัพพา อิตถีโย
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
sabbe deva
สัพเพ เทวา
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
Kammassaka
กัมมัสสะกา
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปถวิจารา
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
ye satta udakecara
เย สัตตา อุทักเขจารา
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจิโต
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปฐวีจารา
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา